Record details

Title keyword
    Korelace
Monograph
    Biostratigrafická a paleoenvironmentální korelace svrchní křídy Českého masivu a Západních Karpat na základě studia nanofosilií
    Biostratigrafická korelace pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve na základě studia vápnitých nanofosilií
    Detailní mapa magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP a její korelace s koncentracemi těžkých kovů
    Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI
    Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII
Article
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Biostratigrafická korelace foraminifer a nanofosilií v miocenních sedimentech jižně od Šatova (karpatská předhlubeň) (34-13 Dyjákovice)
    Biostratigrafická korelace nanofosilií a foraminifer v karpatu a spodním badenu karpatské předhlubně na Moravě (předběžné výsledky) (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-13 Přerov, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Chemická a minerální korelace procesu kaolinizace bítešské ortoruly
    Členění a korelace eggenburgu a ottnangu v jižní části karpatské předhlubně na jižní Moravě
    Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nannoplanktonových biozón NP 20 - np 23
    Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nanoplanktonových biozón NP 20-NP 23 (34-11 Hustopeče)
    Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši
    Globální korelace uhlonosných formací
    Globální korelace uhlonosných formací
    Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu
    Korelace flyšových souvrství na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Korelace jesenického a sobotínského amfibolitového masívu
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou
    Korelace kvartérních herpetofaun na některých evropských lokalitách
    Korelace litologicky kontrastních hornin v kutnohorsko-svratecké oblasti : (13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Korelace magnetostratigrafického profilu jursko-křídových vápenců na lokalitě Štramberk s profily v tethydní oblasti
    Korelace mezi seismickými ději a atributy hornické činnosti
    Korelace moravské 'hlavní terasy' a alpské 'Hochterrasse' - předběžné závěry
    Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
    Korelace některých flyšových souvrství východní Moravy na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně (34-11 Znojmo, 34-14 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně
    Korelace objemové aktivity radonu v podložních horninách a v pitné vodě
    Korelace radonu v hlubším geologickém podloží a v objektech v horninových typech generalizovaných podle nové geologické mapy České republiky 1 : 500 000
    Korelace svrchnocenomanských marinních sedimentů mezi Kralupy nad Vltavou a Slaným
    Korelace symetrie u rodiny krystalografické bodové grupy C3
    Korelace tektonických a litologických jednotek rakouské a moravské části moldanubika
    Korelace turonských sedimentů labského a orlicko-žďárského vývoje východočeské křídy
    Korelace turonských sedimentů východočeské křídy (13-14 Poděbrady, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-42 Pardubice, 14-31 Vysoké Mýto)
    Korelace variací atmogeochemického pole s meteorologickými daty
    Korelace vrstev hlavní uhelné sloje mezi lomy Bílina, Kopisty a VČSA
    Korelace výskytu zemětřesení a náklonů skalních bloků v oblasti SHR v letech 1982-89
    Litostratigrafická korelace karbonu v české a polské části hornoslezské pánve
    Litostratigrafická korelace karvinského souvrství (namur B, C westfal A, B) a návrh základní korelace vrstevních jednotek v české a polské části hornoslezské pánve
    Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň) (15-32 Opava, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň)
    Mariopteridy sedlových a sušských vrstev čs. části Hornoslezské pánve a korelace s polským územím
    Mikrobiostratigrafické korelace vnějších jednotek flyšového pásma a vliv eustatických změn na jejich paleogeografický vývoj
    Možné korelace mezi geomagnetickou aktivitou a globální teplotou vzduchu
    Možnosti korelace sedimentárních sekvencí české křídové pánve s globálními eustatickými cykly
    Možnosti litostratigrafické korelace kulmu v severní části Nízkého Jeseníku
    Petrofyzikální korelace flyšových souvrství račanské jednotky Moravy a severozápadního Slovenska
    Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
    Sluneční aktivita, meziplanetární prostředí a možné korelace s výskytem akutních kardiovaskulárních příhod
    Spodnooligocenní bazální šitbořická událost - korelace sekveční hranice ve ždánické jednotce a v sz.Předkavkazí
    Spodnooligocenní bazální šitbořická událost - korelace sekvenční hranice ve ždánické jednotce a v sz. Předkavkazí. Early Oligocene Basal Šitbořice Event: correlation of the sequence boundary in the Ždánice Unit and NW Fore-Cacucasus
    Stanovení koeficientu korelace malých souborů geochemických dat
    Stratigrafická korelace teras Váhu a sedimentů v Demänovském jeskynním systému
    Vzájemné korelace počasí v jednotlivých měsících - ověření některých pranostik
    Vzájemné korelace průměrných teplot a úhrnných srážek v jednotlivých měsících a jejich odraz v pranostikách