Record details

Title keyword
    Kovů
Monograph
    Detailní mapa magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP a její korelace s koncentracemi těžkých kovů
    Hodnocení stanovení těžkých kovů v půdních výluzích
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag
    Koeficient industriálního znečištění (CIP) a obsahy toxických kovů (As, Hg, Pb, Zn) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
    Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství
    Mediaevalia archaeologica 6. Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty
    Obsahy toxických kovů vyjádřené v třídách IGEO v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
Article
    Akciová společnost pro výrobu radia a jiných kovů v letech 1921-1938
    Bioakumulace kovů a dočišťování vod baktériemi, houbami a řasami
    Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany
    Biogeochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Biologická přístupnost kovů v půdách kontaminovaných při těžbě a zpracování olověných a zinkových rud v Kabwe (Zambie)
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Chování a mobilita vybraných těžkých kovů ve dvou výtocích důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu
    Distribuce a přístupnost těžkých kovů v půdách Krušných hor a Slavkovského lesa
    Distribuce a vazba stopových kovů v různých frakcích půdních horizontů
    Distribuce stopových toxických kovů v atmosférické depozici pražské aglomerace v zimním období
    Doklady slévačství neželezných kovů v kultuře s keramikou pražského typu na Moravě
    Dosavadní poznatky o vlivu těžkých kovů na mikroorganismy v pitné vodě
    Druhotné suroviny s obsahem kovů
    Dynamika těžkých kovů v systému novomlýnských nádrží (34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Dynamika výměnu kovů mezi sedimentem a vodným prostředím
    Elektrochemická rozpouštěcí analýza těžkých kovů v ekologicky významných materiálech
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Fluviální jezera středního Polabí - porovnání kvality vody a obsahu těžkých kovů v sedimentech
    Formy existence těžkých kovů v přírodních vodách
    Geochemie tranzitních kovů v ultramafických horninách moldanubika
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží
    Huminové látky a toxicita těžkých kovů v půdě
    Hydrometalurgické zpracování neutralizačních kalů s obsahem barevných kovů
    Iontově selektivní elektrody v analytice drahých kovů
    Kapitoly z dějin hutnictví barevných a drahých kovů. III. Část
    Kombinované sorbenty kovů na bázi nízkoenergetických uhlí a chitosanu
    Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe
    Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky
    Metody geochemické prospekce ložisek drahých kovů
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Modulovaný vodní paprsek - nástroj pro opracování kovů?
    Monokrystaly oxidů kovů pro lasery a scintilátory
    Možnosti odbytu produktů s obsahem drahých kovů a kovů skupiny platiny v Evropě
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení)
    Obsah toxických kovů v sedimentech českých rybníků
    Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí
    Odnos těžkých kovů vodou z povodí Zvíkovského potoka
    Odpady neželezných kovů v podmínkách přechodu ČSR k tržnímu hospodářství
    Olovo - Těžká minulost jednoho z těžkých kovů
    Perspektivy 'strategických' vzácných a stopových kovů v nových materiálech
    Perspektivy získávání kovů z druhotných surovin
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Pohyb odpadů s obsahem drahých kovů v Československu
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Problematika analýzy povrchových vod a říčních sedimentů z hlediska stanovení stopových prvků (težkých kovů)
    Problematika ložisek drahých kovů na 28. MGK
    Procesy vazby stopových kovů na horninotvorné a autigenní minerály železa v půdách
    Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů : vliv těžby na životní prostředí dříve a dnes
    Prognóza vývoje zdrojů odpadů neželezných kovů v ČSSR v období 1990-2005
    Přehled dřívějšího dolování drahých kovů v Jeseníkách a jeho ložiskové základny
    Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů
    Přehled vývoje světových cen neželezných kovů v roce 1981
    Přístrojová základna při geochemickém vyhledávání barevných kovů
    Renesance světových cen základních kovů
    Rudní ložiska Rudého moře a geneze stratiformních ložisek barevných kovů
    Rychlost zvětrávání sulfidů a jejich vliv na migraci těžkých kovů v pórových vodách rudních ložisek
    Sorpce těžkých kovů na jílové minerály
    Sorpčně-extrakční metody separace iontů kovů
    Stanovení nositelů užitkových kovů v rudninách pomocí soustav bilančních rovnic
    Stanovení platinových kovů a zlata v geologických materiálech
    Stanovení těžkých a toxických kovů v dehtech
    Stopy po historické těžbě drahých kovů a nové poznatky o hydrotermálním zrudnění v "Pekelném údolí" u Podhoří (u Lipníka nad Bečvou)
    Světová produkce některých neželezných kovů
    Technika DGT jako substituent biomonitorů pro predikci dostupnosti kovů v půdách
    Těžba kovů platinové skupiny a jejich užití
    Uhlíkové plastové elektrody modifikované solemi kovů
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Vliv výměnných kationtů na vazbu iontů těžkých kovů kaolinitem, illitem a montmorillonitem
    Vliv zemědělské výroby na obsah těžkých kovů v přilehlých vodních tocích
    Výskyt rud barevných a drahých kovů a jejich vliv na osídlení Podblanicka
    Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží
    Výtěžkové mince - historický doklad o dobývání drahých kovů
    Využití důlních vod v úpravnách rud barevných kovů
    Využití lokální elektronové mikroanalýzy k identifikaci pigmentů a kovů
    Využívání odpadů s obsahem ušlechtilých kovů u nás a v zahraničí
    Vývoj světového obchodu s kovy, rudami a koncentráty, oxidy kovů, feroslitinami a vybranými nerudními surovinami v průběhu roku 1987
    Vývoj světových cen kovů, rud a koncentrátů, oxidů kovů, ferroslotin a vybraných nerudných surovin v průběhu roku 1985
    Zdroj, přenos a ukládání kovů
    Získávání deficitních kovů z rozpadlých katalytických soustav
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. Dokonč.
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. II
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. III
    Získávání drahých kovů z kyanidových výluhů koncentrátu Čelina cementací
    Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích
    Znečištění Šumavy hutněním kovů ve středověku a pravěku