Record details

Title keyword
    Kovov
Article
    Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová
    Elektrické vlastnosti sulfidov a ich význam v oblasti vyhladávania a spracovania rúd neželezných kovov
    Historický a perspektívny vývoj ťažby Au, Ag kovov na ložisku Kremnica
    Niektoré problémy stanovenia ťažkých kovov vo vodách anodickou rozpúšťacou analýzou
    Nové metódy stanovenia stopových kovov vo vodách
    Pohyb iónov kovov v nenasýtenej zóne pôdy miešateľnym prúdením
    Stanovenie obsahu ťažkých kovov vo vzorkách snehu metódou emisnej atómovej spektrografie
    Štúdium sorpcie niektorých kovov na vybraných druhoch zeolitov
    Ťažba a spracovanie drahých a farebných kovov na Slovensku. II
    Ťažba a spracovanie drahých kovov na Slovensku
    Výskyt stopových vzácných prvkov a drahých kovov v ťažených sírnikovych rudách na Slovensku
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia