Record details

Title keyword
    Kovy
Monograph
    Přechodné kovy : učební texty pro střední školy
    Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou
Article
    11. Využití magnetické susceptibility pro sledování znečištění půd těžkými kovy
    Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii
    Drahé kovy (Au,Ag) v ortuťovom ložisku Rákoš
    Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír
    Komplexotvorné reakce huminových látek s kovy
    Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou
    Lehké neželezné kovy ve světové ekonomice
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Recentní kontaminace říčních sedimentů Jizery kovy a metaloidy v porovnání s přirozeným pozadím
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
    Staré báňské práce na drahé a barevné kovy u Starého Města p. Sněžníkem
    Starověké a soudobé znečištění řečištních sedimentů těžkými a vzácnými kovy v oblasti Kurd Dagh v Sýrii
    Těžké kovy a arzen v plaveninách v profilu Labe-Děčín
    Těžké kovy v drobných městských tocích a jejich význam
    Těžké kovy v nivě středního Labe
    Těžké kovy v povodí Odry
    Těžké kovy v půdách ČR a stupeň jejich kontaminace
    Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
    Těžké kovy v sedimentech řeky Ploučnice
    Tvorba feritů v odpadních vodách obsahujících rozpuštěné těžké kovy
    Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v "Pekelském údolí" u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou) (25-11 Hlubočky)
    Vývoj světového obchodu s kovy, rudami a koncentráty, oxidy kovů, feroslitinami a vybranými nerudními surovinami v průběhu roku 1987
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. I. část, Rudy, kovy, palivoenergetické suroviny