Record details

Title keyword
    Križňanského
Article
    Aptychy a stratigrafia hraničných jursko-kriedovych súvrství v profile Strážovce (zliechovská jednotka krížňanského príkrovu, Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    K stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v doline Hlboč (vysocká jednotka krížňanského príkrovu, Malé Karpaty)
    Kinematický obraz niektorých štruktúr severného veporika vo vzťahu k formovaniu krížňanského príkrovu
    Litogenéza, paleoekológia, a biostratigrafia jurských a spodnokriedových súvrství križňanského príkrovu
    Organická hmota v bazálnej časti krížňanského a chočského príkrovu Velkej Fatry