Record details

Title keyword
    Krajiny
Monograph
    Atlas krajiny České republiky
    Člověk a ochrana přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
    Člověk a ochrana přírody a krajiny v chráněné oblasti Žďárské vrchy
    Doporučení k celostátnímu systému evidence jeskyní v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (JESO)
    Ekologická stabilita a hodnocení krajiny 1999
    GEO/BIO DIVERZITA - Současné změny ve struktuře a využívání krajiny. Sborník abstraktů z výroční konferenceCZ-IALE
    Geobiocenologická typizace krajiny a její aplikace
    Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republiky
    Geologická paměť krajiny
    Geomorfológia a integrovaný výskum krajiny : zborník abstraktov. Exkurzný sprievodca
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti
    Krajina a revoluce : významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí, Malá Skála, Praha 2005, 248 stran, ISBN 80-86776-02-6
    Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí
    Krajinné plánování a ekologie krajiny
    Krajiny domova
    Krajiny vnitřní a vnější, Nakladatelství Dokořán, Praha 2002, 231 stran
    Krajiny vnitřní a vnější. Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu
    Monitoring změn krajiny v okolí Rožné v důsledku těžby a úpravy uranových rud
    Ochrana a manažment polnohospodárskej krajiny
    Ochrana přírody a krajiny v České republice : vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 2
    Opuštěné těžebny v Libereckém kraji a jejich edukativní hodnota a potenciál pro geoturistické účely a pro zachování zvýšené geodiverzity krajiny, v rámci plnění schválených úkolů Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje , Krajský úřad Libereckého kraje
    Paměť krajiny středověkého Mostecka, 1994, Most , Státní galerie výtvarných umění, 230 stran
    Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí
    Posouzení vlivu koncepce Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , v platném znění
    Proměny krajiny a udržitelný rozvoj
    Říční krajina 3 se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny
    Říční krajina se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny
    Sborník abstraktů z konference Ekologie krajiny v ČR
    Sborník ekologie krajiny 4, Těžba nerostných surovin a ochrana přírody
    Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
    Strategie obnovy hornické krajiny
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany - Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Tvář naší země - krajina domova. 5, Ochrana krajiny.
    Tvář naší země - krajina domova. 6, Rehabilitace krajiny.
    Vláhové poměry krajiny. Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference
    Vstoupit do krajiny
    Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí, Agentura ochrany přírody a krajiny a Správa Národního parku Podyjí, 1996, 164 stran
    Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou těžbou štěrkopísků, se zvláštním zřetelem k zájmům ochran. půdy, LPF, přírody a krajiny a dalším zákonným atributům, OVSS MŽP pro středočeskou oblast, AOPK ČR pro brněnskou oblast, 2001
    Zhodnocení potenciálu krajiny a geologických lokalit pro metodiku výuky přírodních věd a rozšíření geoturistiky
    Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích. Krajiny a zahrady - staré vzácné knihy
Article
    Antropogenizace reliéfu současné krajiny
    Aplikace informačních systémů pro řízení obnovy krajiny postižené těžbou uhlí
    Asanace a rekultivace - Alternativa obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností
    Atlas krajiny ČR - seismická aktivita v databázovém systému MŽP
    Atlas krajiny ČR - seismická aktivita v databázovém systému MŽP
    Biogeografická diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí a její využití v krajinném plánování
    Biomonitoring krajiny ovlivněné těžbou a úpravou uranových rud v okolí rožné na českomoravské vrchovině
    Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích
    Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích
    Časové změny vybraných faktorů ovlivňujících využívání krajiny (na příkladě ORP Vrchlabí, Vimperk).
    Červi a voda. Vodní režim krajiny a půdní organizmy
    Českosaské Švýcarsko - historie a současnost středoevropské romantické krajiny
    Český ráj a hodnota jeho krajiny - v minulosti a hlavně dnes
    Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním
    Digitální model krajiny - nástroj při realizaci výzkumných a aplikačních studií
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Ekotony jako dynamická součást nivní krajiny
    Geobiocenologická typologie krajiny
    Geobiocenologický přístup v ekologii krajiny: koncepce, výsledky, aplikace
    Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
    Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
    Geodiverzita. O neživé tváři naší krajiny
    Geoekologické aspekty tvorby harmonické kulturní krajiny
    Geologické a geomorfologické podmínky zaniklé vsi, Odezva přírodního prostředí v okolí Bystřece na odlesnění krajiny
    Geologické základy české krajiny
    Geologické základy české krajiny
    Geoparky - nový fenomén na pomezí ochrany přírody a udržitelného rozvoje krajiny
    Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou
    Historie tvorby a ochrany krajiny na Sokolovsku
    Hodnocení změn biodiverzity a rázu kulturní krajiny na příkladu části povodí Svratky
    Hospodaření s prostorem krajiny
    Hospodaření s prostorem krajiny
    Hospodaření s prostorem krajiny
    Hrušovská zdrž a budúce ekologické podmienky okolia krajiny
    Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (Případová studie Hrušov)
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Interpretace černobílých leteckých snímků pro účely ochrany krajiny na příkladu z Českého krasu
    JAN KLÁPŠTĚ: Paměť krajiny středověkého Mostecka
    K novým možnostem fyzickogeografického hodnocení krajiny na příkladech z České republiky
    Krádež krajiny. Hierarchie horizontů a hospodaření s prostorem
    Krajina - známá neznámá. 3., Funkce krajiny a prostorové metody
    Krajinný plán jako předmět péče o potenciál krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 1. část, Charakter, ráz a identita krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 3. část, Obraz krajiny
    Krajiny domova
    Krajiny Václava Cílka
    Krajiny vnitřní a vnější aneb O znameních doby. 1. [Rozhovor]
    Krajiny vnitřní a vnější aneb O znameních doby. 2. [Rozhovor]
    Krajiny vnitřní a vnější aneb O znameních doby. [Rozhovor]
    Laserové snímání krajiny jako zdroj přesných třírozměrných vstupních dat do GIS
    Malakofauna splachových uloženin v Čertově strouze u Malé Chuchle a její význam pro postglaciální historii okolní krajiny
    Management obnovy hornické krajiny
    Mapy energií v Atlase krajiny České republiky
    Mikromytologická diverzita a časový ráz krajiny
    Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Návrh metodiky mapování a hodnocení fluviálních tvarů a procesů hydrografické sitě krajiny
    Několik poznámek k vyčíslení hodnoty krajiny a dopady těžby na tuto hodnotu
    Niektoré aspekty hydrologickej regionalizácie krajiny vo svetle výsledkov výskumu odtokového procesu
    Niva - páteř krajiny
    Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Ochrana krasové krajiny a její využití
    Ochrana přírody a krajiny
    Otevření nové expozice "Život v době mamutů aneb diorama pleistocenní krajiny" v Muzeu Českého krasu
    Ovlivnění krajiny po hlubinné těžbě uranu na malých a středně velkých ložiscích moravské větve moldanubika (ložiska Olší a Jasenice)
    Paleorekonstrukce vegetačního vývoje krajiny a vzniku, vývoje a kolapsu kupovité palsy v Abisku v oblasti Torneträsk (Švédsko) v holocénu
    Paměť krajiny
    Paměťová struktura krajiny a památné kameny
    Paměťová struktura krajiny a památné kameny
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)
    Pody Silickej planiny z hľadiska využivania a ochrany krajiny
    Pojem krajiny v perspektivě geologického času
    Povodně na drobných tocích z pohledu ochrany krajiny
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Program revitalizace krajiny v Sokolovském revíru
    Proměny krajiny rurálního prostoru v zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Proměny krajiny v 19. století: témata, přístupy, metody
    Proměny krajiny zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století
    Proměny Ostravské krajiny v dlouhodobých výzkumech Geografického ústavu ČSAV a Ústavu geoniky AV ČR, pobočka Brno
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí České republiky
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí ČR
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny
    Přínos paleozoologie k poznání vývoje krajiny
    Přírodní stav rostlinných společenstev. Současný stav krajiny. Kostra a územní systém ekologické stability krajiny. (Soubor 3 mapek s legendami)
    Příspěvek geologického i odvozeného mapování pro tvorbu krajiny postižené povrchovou těžbou
    Příspěvek k typizaci a hodnocení urbánní krajiny se zvláštním zřetelem na vegetaci
    Rakouský zákon o ochraně krajiny
    Rekonstrukce krajiny
    Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska
    Rekreační využívání krajiny na Kunštátsku
    Rekultivace Dolu Vrbenský - příklad nového pojetí tvorby následné krajiny
    Rekultivační proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Relief krajiny jako soucast zivotniho prostredi a jeho narusovani clovekem
    Reliéf krajiny jako součást životního prostředí a jeho narušování člověkem
    Revitalizace krajiny při exploataci a útlumu hlubinné těžby
    Rozdíly v odtoku dusíku, síry a fosforu z povodí při různém antropogenním zatížení krajiny
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Sanace těžbou dotčených území a začlenění do krajiny
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    Sesuvy - destrukce nebo tvorba krajiny? : informace o průběhu podprogramu ISPROFIN: Řešení nestabilit svahů v ČR
    Silicity z Čížova: Příspěvek ke geomorfologii miocenní krajiny Podyjí
    Silicity z Čížova: příspěvek ke geomorfologii miocenní krajiny Podyjí
    Síť opěrných profilů k vývoji krajiny Českého krasu
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    SPOT sledoval těžbu uhlí a změny krajiny v Podkrušnohoří
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 2. : Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny
    Svahové pohyby jako disturbanční činitel zvyšující heterogenitu abiodiverzitu krajiny východní Moravy.
    Svitek nebes, kniha přírody, palimpsest krajiny
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Taje hornické krajiny I
    Taje hornické krajiny II
    Taje hornické krajiny III
    Taje hornické krajiny IV
    Taje hornické krajiny V
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Transformační procesy venkovské krajiny v České republice na příkladu území Budišovska
    Tvorba a ochrana krajiny ve vztahu k hydrosféře
    Tvorba postindustriální krajiny a aktivní péče o krajinu
    Tvorba postindustriální krajiny: lomy. Příkladová studie z koněpruské oblasti. /The formation of postindustrial landscape: quarries. Case study of Koněprusy Area/
    Účast Českého svazu ochránců přírody při ochraně vodního režimu krajiny
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Úspěch mezinárodní konference "Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí" (Teplice, 14.-18.5.2001)
    VÁCLAV CÍLEK: Krajiny vnitřní a vnější
    Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
    Vliv hydrogeologických poměrů na tvorbu krajiny po ukončení těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny
    Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí
    Vnímání krajiny v pramenech osobní povahy na příkladu Zdenky Braunerové (1858 - 1934)
    Vybrané aspekty vývoje krajiny (na příkladu katastru města Dolních Kounic)
    Vymezení a typologie postindustriální krajiny Česka
    Využití ekonomických nástrojů pro revitalizaci krajiny po těžební činnosti
    Vývoj a změny krajiny střední části povodí Svratky
    Vývoj krajiny v českém středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj krajiny v českém středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj vegetace a synatropizace krajiny středních Čech v mladší polovině holocénu (první výsledky postdoktorandského projektu GA ČR)
    Význam mokřadů pro ovlivnění vodní bilance krajiny
    Významný prvek české krajiny - lom
    Wielki Staw - information source of the character of landscape, the vegetation and the lake biotope (Wielki Staw - zdroj informací o charakteru krajiny, vegetace a jezerního biotopu)
    Zákon o ochraně přírody a krajiny po patnácti letech
    Zeměpisný obraz krajiny Chudobína
    Změny biodiverzity a rázu kulturní krajiny v průběhu 20. století na příkladu města Tišnova
    Změny české krajiny za posledních sto let a trendy jejího dalšího vývoje
    Změny geobiocénu na příkladu nivní a pánevní krajiny severní Moravy
    Změny krajiny Tišnovska ve vojenských kartografických výstupech
    Změny krajiny v povodí Dolní Jihlavy
    Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka
    Změny permanentních struktur historické kulturní krajiny Tišnovska
    Změny využití krajiny způsobené svahovými deformacemi v modelové oblasti Mikulůvka/Bystřička/Růžďka (Vsetínsko)
Serial
    Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje. Ochrana přírody a krajiny