Record details

Title keyword
    Kritické
Monograph
    Kritické zátěže kadmia pro lesní ekosystémy ČR; Kritické zátěže olova pro lesní ekosystémy ČR; Kritické zátěže rtuti pro lesní ekosystémy ČR
    MINERALOGICKÝ, PETROGRAFICKÝ A GEOCHEMICKÝ VÝZKUM SEDIMENTŮ A PŮD - KRITICKÉ ZHODNOCENÍ METODIK EFEKTIVNÍHO STANOVENÍ JEJICH SKUTEČNÉHO MINERÁLNÍHO SLOŽENÍ
    Překročení kritické zátěže dusíku v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Překročení kritické zátěže síry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
Article
    Kritické body problematiky geneze tektitů
    Kritické body problematiky geneze tektitů: poznámky k článku L.Kopeckého
    Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů
    Kritické zátěže ekosystému okyselujícími imisemi v České republice
    Kritické zátěže pro acidifikaci v povrchových vodách severovýchodních Čech a severní Moravy
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Kritické zátěže síry a dusíku na území Krkonoš
    Kritické zátěže síry a dusíku na území Krkonoš
    Oxidační proces uhlí z pohledu kritické (prahové) teploty
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Vzorkování a monitoring kontaminovaných půdních a podzemních vod : kritické hodnocení současného stavu