Record details

Title keyword
    Krkonoš
Monograph
    Geoekologické problémy Krkonoš, sborník abstraktů, referátů a posterů
    Geoekologické problémy Krkonoš. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Geokologické problémy Krkonoš
    Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421
    Příroda 9. Sborník prací z ochrany přírody. Kras Krkonoš a Podkrkonoší
    Sborník příspěvků z mezinárodní konference Geoekologické problémy Krkonoš, Svoboda nad Úpou, Krkonošský národní park-Česká republika, 3.-5. října 2006
Article
    Časová a prostorová variabilita vybraných klimatologických a hydrologických prvků na území Krkonoš za období 1961-2000
    Environmentální dopady zemědělských aktivit české části Krkonoš
    Geografická analýza vybraných populačních a sídelních charakteristik Krkonoš (1850-2001)
    HORSKÉ RŮŽENCOVÉ TOKY V ARKTO-ALPÍNSKÉ TUNDŘE KRKONOŠ, VYSOKÉ SUDETY
    Hydrogeochemická charakteristika Krkonoš
    Jevy spojené s odtáváním sněhové pokrývky v tundrové zóně Krkonoš
    Jiráskova geologická mapa Krkonoš
    Johann Jokély - průkopník geologie Krkonoš
    Kameny jsou i na východě Krkonoš
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Kritické zátěže síry a dusíku na území Krkonoš
    Kritické zátěže síry a dusíku na území Krkonoš
    Lavinový katastr a zimní situace na hřebenu české části Krkonoš v období 1998/99-2002/03
    Lavinový katastr české části Krkonoš v období 1961/62-1997/98
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v české a polské části Krkonoš
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v České a Polské části Krkonoš
    Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod
    Monitorování atmosférické depozice v oblasti Krkonoš
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Neživá příroda Krkonoš
    Prostorové rozmístění recentních periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Východních Krkonoš
    První prospektoři Krkonoš
    Přehled krasu Krkonoš a Podkrkonoší
    Příroda Krkonoš : nerostné bohatství
    Příroda Krkonoš : půdní poměry
    Půdní prostředí přirozených smrčin 8. LVS Krkonoš
    Půdy ochranných lesů Krkonoš
    Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza)
    Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza) (22-33 Kašperské Hory)
    Stav lesních půd klečového pásma Krkonoš
    Ukládání sněhu na závětrných svazích české strany Krkonoš (tundrová zóna)
    Vliv sněhových poměrů na vybrané periglaciální tvary východních Krkonoš
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Vstup vody a znečištění z vodního aerosolu v mlze v horské oblasti Krkonoš : časová variabilita
    Vysoký hrad - nejvýše položené důlní dílo Krkonoš
    Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts - předběžná srovnávací studie
    Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007
    Výzkum reliéfu české části Krkonoš
    Vztah alpinské hranice lesa a vybraných recentních geomorfologických procesů na příkladu východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Wielki Staw a historie přírodních poměrů Krkonoš
    Z vývoje mapového obrazu české části Krkonoš