Record details

Title keyword
    Kryštalinika
Monograph
    Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria
Article
    Adulár z alpských trhlín veporického kryštalinika: morfológia,fyzikálno-chemické vlastnosti, fluidné inklúzie a K/Ar vek
    Faciálne podmienky variskej prográdnej metamorfózy v lodinskom komplexe kryštalinika Čiernej hory
    Geológia a tektonika juhozápadnej a severnej části kryštalinika Malých Karpát
    Geológia kryštalinika západných Karpát (výsledky, problémy, perspektívy)
    Geologicko-štruktúrne pomery kryštalinika východnej časti Veĺkej Fatry
    Geologicko-tektonické pomery predtriasových útvarov Povážského Inovca a kryštalinika Kráľovej hole
    K charakteristike vplyvu banských vôd kryštalinika Nízkych Tatier na kvalitu prírodných vôd
    Korundovo-flogopitové horniny z kryštalinika Nízkych Tatier
    Litostratigrafické jednotky kryštalinika Čiernej Hory
    Nepriamy odhad priepustnosti podĺa hydrogeochemických údajov na príkladě kryštalinika Malých Karpát (povodie Vydrice)
    Niektoré výsledky štúdia fyzikálnych vlastností hornín kryštalinika na lokalite Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry)
    Nízkoteplotné metasedimenty krakloveskej formácie veporického kryštalinika (Západné Karpaty)
    Nové geochronologické údaje granitov kryštalinika Malej Fatry
    Nové poznatky o veku metasedimentov z ďumbierskeho kryštalinika (oblasť Jasenia)
    Nové výsledky výskumu magnetickej stavby kryštalinika Považského Inovca
    Orientačné stanovenie intenzity chemickej denudácie v oblasti kryštalinika Malých Karpát
    Petrológia hornín kryštalinika zemplinika
    Porovnanie geologickej stavby kryštalinika Vysokých Tatier a Strážovských vrchov
    Poznámky k protolitu a metamorfóze svorov kohútského kryštalinika
    Poznámky k stavbe kryštalinika v okolí Skalky (Nízke Tatry)
    Príspevok k vekovým reláciam kryštalických bridlíc lubietovského kryštalinika
    Prospekčný význam stopových prvkov v podzemných vodách v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Scheelit a jeho vzťah k horninovým komplexom kryštalinika malých Karpát
    Seminár Neotektonická štruktúrna nerovnorodosť kryštalinika v hornej časti Ipl'a
    Stupeň analytickej preskúmanosti základných horninových typov kryštalinika západných Karpát
    Surovinové zdroje kryštalinika a jeho obaluv západných Karpatoch
    Štruktúry a metamorfný vývoj kryštalinika východnej časti Nízkých Tatier
    Tektonický vzťah komplexov veporického kryštalinika vo vrte KV-1 (Podhronská Polhora)
    Vplyv metamorfózy na palynomorfy a syntéza palynostratigrafického výskumu kryštalinika Nízkych Tatier
    Výskyt kryštalického grafitu v pararulách, granitoidoch, pegmatitech a aplitoch kryštalinika Západných Karpát
    Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidov a rúl kryštalinika oblasti Suchého a Malej Magury
    Výsledky paleomagnetického štúdia kryštalinika a súvrství mladšieho paleozoika v juhozápadnej časti Malej Fatry
    Zhodnotenie kvality podzemných a povrchovách vôd z hľadiska vybraných ukazateľov v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Zlomové poruchy veporského kryštalinika v prieskumnej štôlni PVE Ipeľ