Record details

Title keyword
    Kryštaliniku
Article
    Geologická pozícia a povod nízkometamorfovaných hornín v kryštaliniku Lúčanskej Fatry - diskusia
    Náčrt evolúcie izotopov stroncia v kryštaliniku tatrika a veporika
    Nové geochronologické výskumy v kryštaliniku veporika a ich geologická interpretácia
    Nové nálezy minerálov nióbu, tantalu a titánu v tatrickom kryštaliniku Západných Karpát
    Overenie metódy hydrogeochemickej rudnej prospekcie v kryštaliniku Nízkých Tatier
    Použitie geofyzikálných metód pri prieskume Sb-ložísk v kryštaliniku Nízkych Tatier
    Prejavy muránsko-divínskej poruchovej zóny vo veporickom kryštaliniku v štôlni PVE Ipeľ
    Problematika variských tektonických procesov v kryštaliniku tatrika a veporika
    Relikty vysokostupňových metamorfitov v tatroveporickom kryštaliniku Západných Karpát
    Typy a sukcesia štruktúr v kryštaliniku západných Karpát
    Vymedzenie mladopaleozoických metasedimentov v kryštaliniku krakľovského pásma veporíd (Horehronské Podolie)