Record details

Title keyword
    Krytu
Article
    Desetiletý vývoj vegetačního krytu povodňového koryta Bečvy se zvláštním zřetelem na ekotony
    Geografické usporiadanie pôdneho krytu
    Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci
    Vplyv morfometrických parametrov georeliéfu na diferenciáciu pôdného krytu a formovanie vodného režimu pôd
    Zmeny vybraných vlastností pódneho krytu vplyvom veĺkoplošného poĺnohospodárstva (na príklade konkrétneho poĺnohospodárského podniku)