Record details

Title keyword
    Kulmských
Article
    Ateliér kultury nálevkovitých pohárů na výrobu broušené industrie z kulmských surovin v Holasovicích, okr. Opava.
    Další nález hadic v kulmských sedimentech severní Moravy
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Elipsoidy konečné stavby některých kulmských slepenců východního okraje Českého masivu
    K některým otázkám sedimentace kulmských konglomerátů moravskoslezské oblasti Českého masívu
    Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
    Nález devonského trilobita v kulmských slepencích jižní části Drahanské vrchoviny
    Nález rostlinných fosilií v kulmských sedimentech u Lošova
    Petrofaciální srovnání drob kulmských souvrství sv. a jz. od zlatohorsko-krnovského zlomu (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Petrografická charakteristika kulmských (?) drob z jihlavské brázdy (23-24 Měřín)
    Povrchové tvary v kulmských sedimentech v povodí Bystřice
    Příspěvek k poznání fosilní flóry kulmských sedimentů jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (Myslejovické souvrství, vise)
    Srovnání magnetometrických a geometrických metod deformační analýzy v kulmských slepencích u Hostěradic (34-11 Znojmo)
    Valouny vulkanitů z kulmských slepenců: pravděpodobná geotektonická pozice a možné zdrojové oblasti vulkanitů
    Vnitřní stavba kulmských slepenců východní části Nízkého Jeseníku
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou : 25-12 Hranice
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou
    Výzkum kořeneckých slepenců a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny (24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčkov)