Record details

Title keyword
    Kvality
Monograph
    Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
    Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
    Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov
    Hodnocení kvality horského masivu a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov
    Metody zpracování hydrogeologických studií různých měřítek z hlediska kvality a kvantity vstupních dat
Article
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Doprava z pohledu ovlivňování kvality životního prostředí ve městech
    Fluviální jezera středního Polabí - porovnání kvality vody a obsahu těžkých kovů v sedimentech
    Geostatistická klasifikace dynamiky změn kvality vody v povodí Labe
    Hodnocení kvality kolektorů sedimentů paleogénu z oblasti Uhřic
    Hodnocení kvality šperkových výbrusů
    Hodnocení kvality vody ve vztahu k následnému využití
    Lokálny monitoring kvality podzemných vod v polnohospodártsve
    Metoda bioindikace a evaluace úrodnosti půd - podklad pro hodnocení kvality zemědělských rekultivací, aplikace v podmínkách Rheinbraun A.G.
    Metodika stanovení kvality vysokotlakých trysek
    Mikrobiálna indikácia kvality vody Dunaja na čs. území (1954-1989)
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (1. část - živiny)
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (2. část - rizikové prvky, PAU)
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy a možné energetické zhodnocení biomasy
    Monitoring kvality vody v oblasti jaderné elektrárny Dukovany
    Monitorovanie kvality vody vybraných tatranských jazier
    Objektivní kritéria hodnocení kvality šperkových surovin
    Percepce kvality bydlení v panelových sídlištích
    Petrologická charakteristika geotechnické kvality hornin krušnohorského krystalinika v předpolí Velkolomu čs. armády
    Porovnání kvality hořického pískovce v různých částech lomu Podhorní Újezd
    Posouzení kvality různých modelů řad průměrných měsíčních průtoků
    Posouzení kvality sedimentů z nádrže Vůznice (CHKO Křivoklátsko) a možnosti jejich využití pro zemědělské účely
    Posúdenie kvality technologických koncentrátov z ŽB Slovinky
    Použití modelování proudění podzemní vody pro řešení ochrany její kvality
    Príspevok k modelovaniu kvantity a kvality sezónnej snehovej pokrývky
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
    Přírodní podmínky Brna jako indikátor kvality bydlení
    Regionálno-hydrogeochemické zhodnotenie kvality snehovej pokrývky na území Slovenska
    Rozdíly podmínek kvality života malých měst v ČR a ve Slovinsku
    Sledování kvality podzemní vody ve studánkách v Praze
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Sledování kvality vody a nasycených ploch na experimentálních povodích ČHMÚ, VUV T. G. M. a FSV ČVUT v Jizerských horách
    Sledování kvality vody v povodí Teplé
    Současné urbanizační pochody a obytné prostředí jako součást kvality života ve vnitřních částech evropských velkoměst
    Srovnávání kvality tuzemských a zahraničních mramorů, dovážených do České republiky
    Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí
    Studie geofyzikálních metod měření kvality injektážních prací v okolí důlních děl
    Systém hodnocení kvality důlních a povrchových vod v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr
    Štípatelné břidlice České republiky a petrografické metody pro hodnocení kvality jejich stavebního užití
    Úloha vědy na zvýšení kvality používaných silikátových surovin a využití netradičních nerudních surovin
    Vplyv medzioperačného riadenia kvality v prevádzke lomu Polom na kvalitu dodávok vápenca pre hute
    Vybrané aspekty kvality života Olomouce a blízkého zázemí
    Výpočty množství a kvality zásob suroviny a jejich využívání při zpracování projektové dokumentace
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí
    Vývoj kvality banských vôd na ložisku Smolník
    Vývoj kvality vody v řece Bílině
    Vývoj vymezování jakosti a kvality stavebních výrobků
    Vzorkování a analýzy vzdušnin, vod, hornin a odpadů v návaznosti na požadavky platné legislativy a související systém zajištění kvality a kontroly kvality (QA/QC)
    Zhodnotenie kvality podzemných a povrchovách vôd z hľadiska vybraných ukazateľov v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Zkušenosti s monitorováním kvality podzemní vody v rámci její preventivní ochrany před ropním znečištěním
    Změna kvality vod v Moravském krasu
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor
    Změny kvality povrchového a podpovrchového odtoku v důsledku dlouhodobé imisní zátěže Jizerských hor
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka
    Zvláštnosti kvality života v malých městech