Record details

Title keyword
    Kvantitativní
Article
    Kvantitativní analytická klasifikace struktur a textur cementačních sedimentů
    Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi : 13-32 Kolín
    Kvantitativní analýza morfologie svahů - srovnávání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy
    Kvantitativní analýza morfologie svahů-srovnání rozdělení četností sklonů svahů tří povodí Jižní Moravy
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Kvantitativní atmogeochemické určení znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky
    Kvantitativní dynamika vývoje důlních vod
    Kvantitativní fázová analýza ve směsích s obsahem elektrárenských popílků
    Kvantitativní hydrogeologická charakteristika předvariských hornin středních, jižnícha západních Čech
    Kvantitativní interpretace tíhových anomálií dvojrozměrných struktur s použitím počítače
    Kvantitativní ovlivnění podzemních vod antropogenní činností - důsledky a možná nápravná opatření
    Kvantitativní stanovení obsahu křemene v prachu
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
    Kvantitativní stopovací zkoušky v Moravském krasu
    Kvantitativní studie spodnomiocenních měkkýšů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě (okolí Znojma a Miroslavi) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Kvantitativní určování minerálních fází rentgendifrakčními metodami
    Kvantitativní výzkum pohybu sutí na svazích Hrubého Jeseníku
    Kvantitativní výzkum svahových pohybů ve vnějších západních Karpatech
    Možnosti kvantitativní mineralogicko-petrografické analýzy sedmantů pomocí přepočtů chemických analýz
    Některé výsledky kvantitativní gravimetrické interpretace v oblasti Hrubého Jeseníku a jeho okolí
    Nové poznatky v kvantitativní rentgenové mikroanalýze
    Použití "bezstandardní" kvantitativní rtg. mikroanalýzy pro stanovení chemismu minerálů
    Rentgenografické kvantitativní stanovení kaolinitu a křemene v kaolínu z Únanova
    Rentgenová difrakční kvantitativní fázová analýza vzorků ovlivněných přednostní orientací některých krystalografických rovin
    Rtg. fázová kvantitativní analýza magnetické a těžké frakce půdního materiálu
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Tabulky pro rychlé kvantitativní stanovení minerálů ve šlichových vzorcích a ve vzorcích z drcených hornin
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Výzkum diageneze hornin analýzami jílové frakce. I. kvantitativní analýza fázového minerálního složení pomocí infračervené absorpční spektrometrie