Record details

Title keyword
    Látek
Monograph
    Analýza organických látek
    Analýza organických látek v životním prostředí
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Hydrodynamické testy ve vrtech PTP3 a PTP4a na lokalitě Potůčky-Podlesí (In Pačes T. a kol. (2002): Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí)
    Identifikace látek způsobujících poruchy podlahy PANBEX F3.
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků sedimentů - In: P. Müller et al.: Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP/630/3/00 - Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí
    SOP V-NELGC Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou GC-FID
    SOP V-NELIR Stanovení celkových a nepolárních extrahovatelných látek ve vodách
    SOP V-RL Stanovení rozpuštěných látek
    SOP V-TOL Stanovení těkavých organických látek ve vodách
    SOP Z-NEL Stanovení celkových a nepolárních extrahovatelných látek
    SOP Z-TOL Stanovení těkavých organických látek
    Využití separačních technik ve spojení s hmotnostní spektrometrií pro stanovení environmentálně významných látek
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby
    XII. národní hydrogeologický kongres - Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské stavby
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby"
    Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Article
    1H a 13C NMR spektroskopie kapalných produktů kopyrolýzy černého uhlí a odpadních makromolekulárních látek
    Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví
    Atmosférická depozice ekologicky významných látek na stanicích Hříběcí boudy a Rýchory v Krkonoších v roce 2003
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    Elipsometrické metody pro stanovení optických parametrů pevných látek
    Extrakční postupy pro stanovení anorganických cizorodých látek v půdách
    Geochemie organických látek z proterozoických černých břidlic
    Hodnocení biodegradabilních organických látek v přírodních vodách
    Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek
    Izolace a koncentrace nepolárních organických látek ze vzorků vod
    Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí
    Komplexotvorné reakce huminových látek s kovy
    Koncentrace znečišťujících látek ve vodě z mlh v Kopistech (1999 - 2004)
    Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině
    Metody aerobní bioasanace ropných látek v horninovém prostředí
    Metody hodocení vlivu znečištěných povrchových vod na obsah organických látek v poříčních podzemních vodách
    Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Některé aspekty procesu vyhořívání organických látek ze surového keramického střepu
    Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Pohyb ropných látek v horninovém prostředí
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    POROVNÁNÍ KONCENTRACÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK V RŮZNÝCH DRUZÍCH KAPALNÝCH SRÁŽEK
    Posouzení selektivní agregační účinnosti makromolekulárních látek na monominerálních suspenzích magnezitu a dolomitu
    Použitelnost přímé spektrofotometrie ke stanovení koncentrace organických látek ve vodách
    Požadované hodnoty rizikových látek v půdách ČR
    Proces vyhořívání organických látek ze surového keramického střepu
    Přestup látek z atmosféry na zemský povrch
    Přírodní skla jako etalon stability látek pro ekologické uložení radioaktivních odpadů
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Pyrolyséry pro stanovení bituminosních látek v horninách a minerálech plynovou chromatografií
    Skladování odpadních toxických látek v podzemí
    Sledování výskytu těkavých organických látek v povrchových vodách povodí Labe
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Stanovení nepolárních extrahovatelných látek v technologii vody
    Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu
    Transport rizikových látek v erozních produktech
    Ukládání odpadních látek do podzemí uranového ložiska Příbram
    Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009
    Vyhořívání organických látek z keramiky obohacené síranem hlinito amonným
    Zneškodňování látek ohrožujících životní prostředí