Record details

Title keyword
    Látok
Article
    Metodika výskumu organických látok na riešenie ropoplynonosnosti vo vybraných sedimentárnych formáciách Západných Karpát
    Modelovanie prenosu iontov látok cez nenasýtenú zónu
    Niektoré výsledky experimentálneho modelovania mobilizácie a migrácie látok pro metamorfóze
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    Prenos znečisťujúcich látok v podzemných vodách a jeho charakteristiky
    Rozbor zloženia užitkovej zložky strácanej do odpadu pri delení látok
    Využitie GC/MS pri identifikácii látok znečisťujúcich životné prostredie