Record details

Title keyword
    Laboratorní
Monograph
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Laboratorní zkoušky pevnosti v prostém tlaku vzorků pískovců
Article
    Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu
    Laboratorní a konstituční model pro jíl s cementačními vazbami
    Laboratorní infiltračně výtokový experiment monitorovaný metodou magnetické rezonance
    Laboratorní měření mechanických vlastností hornin na ÚGN
    Laboratorní měření pevnosti nenasycených zemin
    Laboratorní měření řezných sil při rozpojování tvrdých hornin s podporou vysokorychlostního vodního paprsku
    Laboratorní měření vyzvané polarizace anizotropních hornin
    Laboratorní výzkum geokompozitů
    Laboratorní výzkum porušování hornin v podmínkách dlouhodobého zatížení geofyzikálními metodami
    Laboratorní výzkum prekurzorů náhlé nestability hornin
    Laboratorní zkoušky chemických injektážních hmot
    Laboratorní zkoušky geokompozitů se zainjektovanou diskontinuitou
    Modelová laboratorní jednotka pro pyrolýzu tuhých paliv a organických odpadů
    Modelová laboratorní jednotka pro zplyňování uhlíkatých materiálů za atmosférického tlaku
    Optická fluorescenční mikroskopie pro laboratorní studium stavby geomateriálů a stavebních hmot
    Petromagnetická charakteristika a laboratorní karbonifikace hornin obsahujících fosilní mikroorganickou hmotu
    Rozpojování betonu a hornin modulovaným vodním paprskem: laboratorní experimenty
    Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými alifatickými uhlovodíky; pilotní pokus, laboratorní testování
    Srovnání terénní a laboratorní gama-spektrometrie při detailním studiu distribuce Th, U a K v horninách
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Účinky vodního paprsku na tepelně ovlivněných betonech - laboratorní zkoušky