Record details

Title keyword
    Lesa
Monograph
    Klima lesa. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference
    Lesník 21. století - most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti. Sborník semináře, Kašperské Hory
    Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívanij potenciálu lesov. Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 8. a 9. septembra 2009 vo Zvolene
    Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Sborník přednášek a materiálů k l. konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
Article
    Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa
    Chemismus lesních půd ve vztahu ke stavu lesa (a obráceně)
    Chráněná území ve světle své krajinné historie . Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Cínová ložiska Slavkovského lesa v české a evropské ekonomice 13.-17. století
    Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Distribuce a přístupnost těžkých kovů v půdách Krušných hor a Slavkovského lesa
    Důl Jeroným - unikátní památka Slavkovského (Císařského) lesa
    Geologické poměry čedičového proudu chřibského lesa u Slezské Harty
    Geologické zajímavosti Kunratického lesa
    Geomorfologické rysy západního okrajového svahu vyvýšeniny Bohutického lesa u Miroslavi (jižní Morava)
    Granity Slavkovského lesa
    Greisenová ložiska Slavkovského lesa a J. W. Goethe
    Greisenová ložiska Slavkovského lesa a J.W. Goethe
    Historie těžby uhlí na úpatí Slavkovského lesa
    Horní Slavkov a Krásno - opuštění svědkové dávné hornické slávy Císařského lesa (CHKO Slavkovský les)
    Hornická činnost na cínových ložiskách Slavkovského lesa v období 1945-1991
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
    K výstavě "350 miliónů let lesa"
    Ložiska cínu Slavkovského lesa - produkt geochemické specializace žul
    Ložiska cínu Slavkovského lesa
    Ložiska Sn-W rud Slavkovského lesa a světová ložiska
    Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa : 11-23 Sokolov
    Měkkýši Českého lesa - II. Čerchovský les (Západní Čechy)
    Měkkýši Českého lesa - III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy)
    Mezinárodní konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Minerály ložisek cínu Slavkovského lesa a ukázky z některých ložisek světa
    Modální složení a petrochemie granulitů Lišovského masívu a masívu Blanského lesa v jižních Čechách
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Nález nového tělesa hyperdraselného granulitu na hřebenu Kleti v masivu Blanského lesa
    Namurská deformace v granulitovém tělese Blanského lesa: U-Pb datování na zirkonech
    Noste dříví do lesa! : Vápnění přináší bohatství otcům a chudobu synům
    Nový typ hyperdraselného granulitu v granulitovém masivu Blanského lesa (32-21 Prachatice)
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ohlédnutí za I.konferencí o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Ordovická metamorfóza v moldanubiku: geochronologický výzkum granulitů masivu Blanského lesa metodami Rb-Sr a Sm-Nd (32-21 Prachatice)
    Poškození smrkového lesa v Krušných horách : vliv námrazy a změn ve složení emisí elektráren
    Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
    Poznámky ke geochemii žul Krušných hor a Slavkovského lesa
    Přehled geologie Českého lesa
    Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18.-20.stol.
    Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III. Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III., Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Těžba v oblasti Slavkovského lesa po roce 1945
    Transformace dusíku v půdě přirozeného horského smrkového lesa na Trojmezné hoře (Šumava)
    Unikátní památky Slavkovského lesa v souvislosti s těžbou Sn, W rud
    Vliv geologického podloží na chřadnutí smrčin v západních Čechách: vyhodnocení 21 petrograficky homogenních povodí Slavkovského lesa metodami dálkového průzkumu Země na 7 různých horninách
    Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa
    Výsledky biostratigrafické studie miocénu z vrtů v rašovické depresi (oblast Ždánického lesa)
    Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa
    Vztah alpinské hranice lesa a vybraných recentních geomorfologických procesů na příkladu východních Krkonoš
    Za nerudami Bakoňského lesa
    Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně
    Zákonitosti prostorového rozmístění periglaciálních tvarů v Krkonoších nad alpínskou hranicí lesa
    Závornatka černavá - skvost mezi měkkýši Českého lesa
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa
    Zonárnost granátů v granulitovém masívu Blanského lesa