Record details

Title keyword
    Limity
Monograph
    Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
    Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití
Article
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 4. část, Cíle a limity ochrany krajinného rázu
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Pasivní okraj severoevropské platformy : možnosti a limity jeho interpretece
    Těžba hnědého uhlí a územní limity při úpatí Krušných hor