Record details

Title keyword
    Ložiscích
Monograph
    Dobývací metody hlubinného dobývání na rudních a uranových ložiscích
    Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin v letech 2003-2012
Article
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    Frakcionace platinoidů na vybraných zlatých ložiscích Uzbekistánu
    Geochemické aspekty přeměny primárních minerálů na zlatohorských ložiscích
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Minerální složení rud na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Minerály crandallitové řady na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Nové nálezy selenidů a telluridů na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II (z. Čechy)
    Ovlivnění krajiny po hlubinné těžbě uranu na malých a středně velkých ložiscích moravské větve moldanubika (ložiska Olší a Jasenice)
    Podmínky využívání stávajících těžebních sond na vytěžených ložiscích ropy a plynu pro vtláčení tekutých odpadů
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Stabilita hlavních důlních děl v souvislosti s jejich likvidací na malých a středně velkých ložiscích uranu moravské větve moldanubika (ložiska Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov)
    Stříbro na některých ložiscích zlata v Českém masívu
    Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
    Určení spolehlivosti vstupních údajů a přesnosti výpočtu zásob na ložiscích uhlí
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru