Record details

Title keyword
    Ložiskách
Monograph
    Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
    Stanovisko ČGS k žádosti o udělení předchozího souhlasu pro rozšíření dobývacího prostoru Okřešice pro těžbu sklářských a slévárenských písků na ložiskách Srní-Okřešice a Zahrádky -Srní ve vazbě na výsledky a doporučení zpracované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2009
    Stávající a plánované rekultivační práce na ložiskách hnědého uhlí v Ústeckém a Karlov. kraji a zhodnocení dosav. využití finan. prostř. na rekult. v SHP a provedení hrubého odhadu investiční potřeby na rekultivace do vytěžení zásob v mezích ÚEL
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
    Znalecký posudek ve věci zpracování odborné analýzy využívání a roztěženosti těžbou štěrkopísků, včetně životnosti zásob na těžených ložiskách štěrkopísků na území Ústeckého kraje se zřetelem na okres Litoměřice, advokátní kancelář Stránský § Partneři
Article
    Aplikace metody izolinií při výpočtech těžitelných zásob rud na horizontálně uložených ložiskách
    Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách
    Ekonomika zlata a stříbra na našich ložiskách
    Genetické postavení maldonitu na ložiskách zlata
    Hornická činnost na cínových ložiskách Slavkovského lesa v období 1945-1991
    Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku : 24-21 Jevíčko
    Iniciální poměry izotopů U a Th k primogennímu Pb na sulfidických ložiskách Jeseníků
    K pozícii sekundárnych kvarcitov na ložiskách porfýrových medených rúd
    Komínové brekcie na Sn-W ložiskách německé části Krušných hor
    Konference o ložiskách nerostných surovin v Leobenu
    Metan v uhelných ložiskách - významný zdroj energie současnosti
    Minerální asociace na rudních ložiskách plateau Jos v Nigérii
    Nové metody projektování těžby na vápencových a slínovcových ložiskách
    Nové poznatky o ložiskách v černých břidlicích střední a jižní Číny
    Nové poznatky o niektorých mastencových ložiskách Slovenska
    Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
    Optimalizácia prieskumu na ložiskách kaolinových surovín Lučeneckej kotliny
    Príspevok k uplatneniu štruktúrnej analýzy na Sb ložiskách zpadnej časti ďumbierského antiklinória
    Pt-Pd-As-Te mineralizace na ložiskách měďnato-niklových rud z Kunratic a Rožan na Šluknovsku
    Rozvoj systémů dobývání na uranových ložiskách Rožná a Olší
    Skúsenosti zo sledovania výrubnosti a znečistenia na ložiskách komplexných Fe rud v ČSSR
    Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR
    Společné zasedání IAGOD o F-Ba a Sn-W ložiskách v Geyeru
    Stav průzkumných prací na ložiskách žáruvzdorných jílovců a slévárenských písků a jejich další perspektiva na území Moravy
    Štruktúrno-geologická pozícia žilníkovo-impregnačného Cu, Pb, Zn (Au, Ag, Cd) zrudnenia priemyselného významu na ložiskách Banská Štiavnica a Hodruša
    Těžba nerostných surovin na ložiskách Ongon Chairchan a Čulut Cagan Del
    Tlakové a teplotní poměry na ložiskách uhlovodíků v moravské části vídeňské pánve
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Výskyty jarositu na grafitových ložiskách Bobrovník u Jeseníku a Konstantin u Velkého Vrbna
    Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu
    Zameranie výskumu a dosiahnuté výsledky na ložiskách železných a polymetalických rúd