Record details

Title keyword
    Lokalit
Monograph
    Geologická dokumentace vybraných lokalit pro geopark 'Kraj blanických rytířů'
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
    Katalog vybraných geologických lokalit pískovcových oblastí
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
    Mechanické vlastnosti hornin z lokalit Skalka, Kozčín a Batelov
    Ochrana geologických lokalit na okresech Praha-západ, Mělník a Mladá Boleslav. VaV610/196-56/03/15
    Oprava Karlova mostu. Průzkum lokalit vhodného kamene. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech - etapa 2005
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech
    Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy
    Rozšířená cestovní zpráva - prověření stavu lokalit v oblasti vltavské kaskády vytipovaných po povodních v srpnu 2002 v rámci akcí řešených pod č.j. 441/232/2002. Část a, b
    Seznam účelových map 1:10 000 potřebných pro výběr lokalit HÚ a popis jejich odborné náplně. Směrnice pro vybrané účelové mapy
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
    Zhodnocení potenciálu krajiny a geologických lokalit pro metodiku výuky přírodních věd a rozšíření geoturistiky
    Zlínsko, Chráněná území ČR II dílčí část: Geologická charakteristika Geomorfologická charakteristika charakteristika jednotlivých území a lokalit
Article
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Anchitherium aurelianense (Equidae, Mammalia) z lokalit severozápadních Čech (02-33 Chomutov, 11-14 Cheb)
    Anomálie schránok mäkkýšov z vrchnobádenských sedimentov lokalít okolia Malých Karpát
    Brachiopodi některých význačných triasových lokalit severních vápencových Alp
    Brachiopodi některých význačných triasových lokalit Severních vápencových Alp
    Brachiopodová fauna některých význačných svrchnotriasových lokalit severních vápencových Alp
    Brachiopodová fauna některých význačných svrchnotriasových lokalit severních vápencových Alp
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a mladá Boleslav
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okraey Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky. Případová studie pro okresy Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
    Geoarcheologický výzkum gravettských lokalit ve Spytihněvi a v Boršicích
    Geochemická charakteristika fosilních půd významných moravských lokalit
    Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit (34-24 Ivančice, 34-12 Pohořelice, 34-23 Břeclav)
    Geologické a hydrogeologické poměry vybraných lokalit Karvinska
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit. In: V. Lysenko, ed., na ochranu horninového prostředí v roce 1998, MŽP, odbor geologie
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
    Geomorfologická specifika vybraných lokalit jaderných elektráren v ČSFR
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
    Gravimetrický průzkum vybraných lokalit v západní části Sýrie
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy)
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
    Izotopové zloženie síry molybdenitu z lokalít Malé Železné, Tisovec, Hnilec a Rochovce v Západných Karpatoch
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách.
    Ke stratigrafii dvou významných kvartérních lokalit od Dobrkovic u Českého Krumlova
    Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu
    Kritéria geomorfologického hodnocení lokalit výstavby a provozu jaderně energetických zařízení
    Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit (24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 14-41 Šumperk, 14-22 Jeseník)
    Křemeny z podbrdských lokalit
    Kvartérní obratlovci z lokalit Hornomoravského úvalu v osteologické sbírce Vlastivědného muzea Olomouc
    Mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadu v mierke 1:50 000 a ich využitie pri výbere lokalít skládok odpadu
    Metodika vyhledávání lokalit pro podzemní mrazírenské skladovací potravinářské objekty
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchnoviny
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchoviny
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Mineralogie a chemismus kasiteritů a jejich inkluzí z lokalit České republiky
    Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Morfostrukturní pozice lokalit miocenních sedimentů v Bobravské vrchovině
    Možnosti hodnocení geomorfologických lokalit
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Nálezy představitelů rodu Ochotona Link, 1795 (Lagomorpha, Ochotonidae) z lokalit České republiky
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Některá specifika asanačně rekultivační problematiky antropogenních lokalit po těžbě rud
    Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni
    Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni
    Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech
    Některé poznatky z lokalit Dobrá Voda a Dolní Bory-Hatě na Velkomeziříčsku
    Některé současné problémy environmentální geomorfologie a hodnocení geomorfologickych lokalit
    Nové výsledky geofyzikálního průzkumu plánovaných lokalit a stavenišť jaderných elektráren v ČSSR
    Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště
    Ochrana paleontologických lokalit v okrese Rychnov nad Kněžnou
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Osteometrické srovnávání postkraniálního skeletu fosilních zástupců čeledi Elephantidae z vybraných evropských lokalit
    Paleontologická charakteristika a stratigrafické zařazení méně známých lokalit na Hodonínsku (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
    Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku
    Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku
    Paleopedologický výzkum významných lokalit Paudorf, Furth u Göttweigu, Krems-Střelnice a Stranzendorf
    Palinologické hodnotenie vzoriek z lokalít Hrelikov potok a Kotlinec, staršie paleozoikum gemerika
    Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
    Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
    Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
    Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
    Pihelský vrch: jedna ze zeolitových lokalit Českolipska
    Poznámky k chemickému složení minerálů cordieritové řady z lokalit Dolní a Horní Bory (západní Morava)
    Problém ochrany unikátních mineralogických lokalit v Českém středohoří
    Průběžná zpráva o systematické revizi lokalit křídových body- a ichnofosilií v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou : (14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk)
    Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdalénienských lokalit v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Předběžná zpráva o výsledcích studia miocenních fosilií z archeologických lokalit Dolní Věstonice a Předmostí u Přerova (25-13, Přerov; 34-12, Pohořelice)
    Přehled hlavních mineralogických lokalit na území Orlockých hor a podhůří. II.
    Přehled lokalit křemenných hmot v centrální části Krušných hor
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masívu
    Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masivu
    Pseudomorfózy křemene z lokalit Bochovice, Hostákov a Mirošov
    Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
    Rádiolarity z vybraných lokalít západnej časti bradlového pásma
    Ramenonožci spodní jury lokalit Kratzalpe a Tannhausberg u Gollingu (Hagengebirge, Solnohradsko, Rakousko)
    Registr významných geologických lokalit
    Registrace pohybu skalních bloků dendrogeomorfologickými metodami: nový metodický přístup na příkladu lokalit v Moravskoslezských Beskydech
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Rentgenogramy apatitu z lokalit Dobřejovice, Mirkovice a Opalice
    Revize lokalit vltavínů Lhotka v Nových Hradech a Podeřiště
    Revize některých lokalit řasových vápenců karpatské předhlubně na Prostějovsku
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov)
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj) (12-41 Beroun)
    Revizní výzkumy gravettských lokalit na Uherskohradišťsku
    Sedimentární prostředí lulečských slepenců na příkladě lokalit Luleč a Olšany
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    Současný stav mineralogických lokalit v širším okolí Hořovic
    Současný stav některých lokalit v Jeseníkách
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Současný stav některých lokalit zeolitů v Českém středohoří
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    Současný stav některých známých lokalit v okolí Písku
    Současný stav vltavínových lokalit na Chebsku
    Společenstva serpulidů loděnických a dvoreckoprokopských vápenců (spodní devon, prag) některých pražských lokalit
    Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
    Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit
    Terciérna makroflóra z niektorých lokalít Slovenska
    Térénní revize historického dolování a mineralogie vybraných lokalit jihlavského rudního revíru
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Výběr nejzajímavějších mineralogických lokalit "bazaltů" České republiky
    Výběr vhodných lokalit pro výstavbu mrazírenských skladů
    Vyhledávání a výběr lokalit pro umísťování skládek tuhých komunálních odpadů
    Vývoj informačního systému geologických lokalit
    Výzkum a průzkum časně mladopaleolitických lokalit na východním okraji Brněnské kotliny
    Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondrej (24-43 Šlapanice, 34-23 Břeclav, 27-34 Kežmarok)
    Význam některých méně známých fosiliferních lokalit pro stratigrafii jineckého souvrství v českém středním kambriu
    Záchranný výzkum mladopaleolitických lokalit v Brně-Štýřicích v kontextu osídlení Brněnska
    Zelený muskovit z nových lokalit na Slovensku
    Železité hvězdové křemeny z podbrdských lokalit