Record details

Title keyword
    Lokalitách
Monograph
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku, J. Zimák a P. Novotný (eds.)
    Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor
    Magnetická stavba sedimentů na vybraných archeologických lokalitách v Praze a okolí
    Mapa kritických zátěží Cd na lesních lokalitách smrkových porostů (kritérium ekotoxikologické)
    Mapa kritických zátěží Pb na lesních lokalitách smrkových porostů (ekotoxikologické kritérium)
    Oprava Karlova mostu. Průzkum pro těžbu vhodného kamene na lokalitách Kamenná Hora, Lipí, Skelná Huť. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích
    Průvodce po mineralogických a geologicko-montanistických lokalitách střední části Krušných hor
    Srbská Kamenice: posouzení rizika vzniku skalních řícení na lokalitách čp. 35, 159 a 209
    Vertikální distribuce radiometrických parametrů na lokalitách s nízkou mocností půd a zemin - podklad pro hodnocení radonového indexu v extrémních geologických podmínkách
Article
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu
    Biodegradácia ropného znečistenia zeminy a vody na niektorých lokalitách východného Slovenska
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Čeleď Sciuridae (veverkovití) na neogenních lokalitách Čech (11-14 Cheb, 24-34 Ivančice)
    Distribuce spodnokřídových lamelaptychů na vybraných spodnokřídových lokalitách v jihovýchodní části Španělska (provincie Murcia a Jaén)
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    'Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika'
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    Geofyzikální měření zvýšeného obsahu uranu na opuštěných těžených lokalitách uranových rud na vybraných území Krkonošského národního parku
    Geometrická analýza neogenních šťěrků na několika lokalitách ve střední části karpatské předhlubně (24-43 Šlapanice, 24-44 Bučovice, 24-42 Kojetín, 25-13 Přerov)
    Geomorfologické aspekty monitoringu pohybů skalních bloků v pseudokrasových lokalitách Ostaš, Hejda a Kočičí skály
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně okres Děčín (02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem)
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně, okres Děčín
    Izotopy síry, uhlíku a kyslíku na vybraných lokalitách Barrandienského proterozoika
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    K otázkám hornické a speleologické součinnosti na těžených vápencových lokalitách
    Karbonátové facie požárského souvrství na lokalitách Požáry a Kosov (Barrandien)
    Kombinace multielektrodové odporové metody a seismické tomografie z povrchu na archeologických lokalitách.
    Korelace kvartérních herpetofaun na některých evropských lokalitách
    Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov : 25-31 Kroměříž
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Mineralogie Au na lokalitách Čelina a Voltýřov
    Minerály koprolitů na některých paleontologických lokalitách Čech
    Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 24-32 Brno)
    Možnosti a výsledky záchranných archeologických výzkumů ve speleologických lokalitách
    Ojedinělé nálezy rutilů na jihočeských vltavínových lokalitách
    Patinované křemencové balvany na třech pravěkých lokalitách Českého krasu
    Patinované křemencové balvany na třech pravěkých lokalitách Českého krasu
    Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Poznámky ke genezi uhlovodíků na lokalitách Krásná a Dolní Lomná v Beskydech
    Problematika svahových pohybů na vybraných lokalitách v CHKO Český Ráj
    Předběžné výsledky průzkumu Sn, W rud na menších lokalitách v širším okolí Horního Slavkova
    Předběžné výsledky studia vztahu subfosilních kmenů a fluviálních sedimentů na lokalitách Osek nad Bečvou a Tovačov-Annín
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Rozšíření svrchnokřídových ramenonožců (Brachiopoda) na chráněných paleontologických lokalitách Středočeského kraje
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
    SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky "Třebíč 2000" - průvodce po exkurzních lokalitách
    Shrnutí fytopaleontologických nálezů na významnějších lokalitách permokarbonu boskovické brázdy
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
    Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách severních vápencových Alp
    Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách Severních vápencových Alp
    Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Vyhodnocení nálezů fauny na lokalitách Dolní Věstonice II, IIa, IIb, III
    Vyhodnocení nálezů fauny na lokalitách Dolní Věstonice II, IIa, IIb, III.
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách severozápadních Čech
    Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázní a Jáchymov
    Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázních a Jáchymov
    Výsledky předběžného průzkumu fluviálních akumulací v lokalitách Dubicko-Háj a Mohelnice III-Třeština
    Výuka na geologických lokalitách
    Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách
    Vznik sekundárních minerálů v hořících odvalech na vybraných lokalitách uhelných pánví v ČR
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.