Record details

Title keyword
    Lomu
Monograph
    Hodnocení výsledků kontrolního sledování bočních svahů lomu Čs. armády v období 1983 - 1996
    Odborné vyjádření k Oznámení EIA záměru "PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ LOMU VRŠANY od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice" dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
    Předběžné hodnocení stavu monitoringu v lomu ČSA a jeho významu pro hospodárné postupy těžby
    Pyrit-limonitové konkrece v krasových výplních lomu Honce ve Slovenském krasu
    Seizmický projev trhacích prací v okolí lomu Dewon, lokalita Jarnoltówek, Polsko
    Souhrnné zpracování geochemických a mineralogických dat z karbonátových konkrecí a pevných karbonátových poloh v lomu Bílina
    Stanovisko k Dokumentaci EIA záměru "Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 - 2030". Zpracovatel DOKUMENTACE: Ing. Jiří Rous, Terén Design, s.r.o., Teplice
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
    Určení významných geologických prvků ve všech částech lomů Mokrá - podrobný popis, lokalizace a návrhy na zachování.(placená zakázka pro ČM cement a.s.)
Article
    3D stavba lomů Mokrá (předběžné výsledky) : 24-41 Vyškov
    12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina
    105 let od založení lomu "U obrázku", významné mineralogické lokality
    Amfiboly z lomu Vápenný vrch u Černé v Pošumaví
    Anomální vývoj uhelné sloje v předpolí lomu Vršany
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Aragonit z lomu Dřínová u Tišnova
    Aragonit z lomu "Horka" u obce Hřídelec
    Archeologické nálezy z Deštivého lomu u Mořiny
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Automatizované projektování uhelného lomu - báňské řešení jako funkce geologického modelu ložiska a báňského modelu lomu
    Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu
    Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Barevně unikátní křídový pískovec z lomu Javorka v Lázních Bělohrad
    Barytová žíla z lomu Zámčisko od Koutů nad Desnou
    Bělohradský pískovec z lomu Javorka
    Chalcedon z lomu na cenomanské pískovce u Maletína na Moravě
    Druhé "chronologické paradoxon" v kruhovém lomu u Srbska
    Důlně-hydrogeologická problematika výhledového lomu Libouš
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosíliím, z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů podobných fosíliím, z lomu Konstatntin ve velkovrbenské skupině
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
    Fluidní inkluze v primitivních turmalinických pegmatitech z lomu Bory u Velkého Meziříčí (strážecké moldanubikum) - předběžné výsledky
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Fosilní makroflóra z lomu Kobylí v Krásných Loučkách u Krnova (hornobenešovské souvrství, jesenický kulm, spodní karbon)
    Francouzský inženýr nalezl smysl života v lomu. Geologie Prahy. Geologie Prahy
    Geochemie a petrografie amfibolitů z vícenického lomu u Náměště nad Oslavou
    Geochemie sintrů z krasových zón těžebního segmentu mezi IV-III etáží lomu vápenky Vitošov a její vztahy k vápencům vitošovského ložiska (14-43 Mohelnice)
    Geologická a strukturní pozorování ve vilémovických vápencích v širším okolí lomu Skalka u Měrotína (24-22 Olomouc, 24-21 Jevíčko)
    Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina
    Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina
    Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí (24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc)
    Geologický vývoj Babího lomu a jeho okolí
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Geologie uhelné sloje lomu Březno, SHR - Doly Nástup k.p. Tušimice
    Granitový pegmatit z lomu v Kamenné u Tasova, západní Morava
    Historické naleziště křemene-křišťálu ve vápencovém lomu v Nové Vsi u Třebíče
    Hlubinné jímání teplických terem a hydrogeologické poměry v prostoru plánovaného lomu Barbora
    Hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby na Tlustci (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení Okresním úřadě, Česká Lípa 1998)
    Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova
    Hydrotermální mineralizace v lomu "Podhůra" u Lipníka nad Bečvou (25-13 Přerov)
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Hrubé Vody (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Pohořan (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Ichnologický záznam (vrtavé stopy a bioturbace) jurské transgrese v lomu Hády u Brna
    Jehlicovitý baryt z lomu Dřínová u Tišnova
    K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Karbonáty v lomu Markovice
    Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému : pozdní devon, údaje z lomů CEMO a.s. v Mokré (24-41, Vyškov)
    Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému: pozdní devon, údaje z lomů Cemo, a.s. v Mokré
    Komorové odstřely a přípravná štola v Novém Bílém lomu na Tetíně
    Komory Paraple : projektovaná podzemní těžba vápence v lomu Paraple v Českém krase (1953)
    Koncepce odvodnění výhledového lomu Libouš
    Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku
    Konodontová biostratigrafie v lomu Čertovy schody v Koněpruské oblasti
    Konodontová biostratigrafie v lomu Čertovy schody v Koněpruském oblasti
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien
    Korálová jeskyně č. 2 ve vitošovském vápencovém lomu - nálezová zpráva
    Krasové jevy Kravského lomu v Horních Albeřicích
    Krátká zpráva o záchranném sběru v západní části odkryvu příbřežní facie křídového moře v činném lomu v Plaňanech u Kouřimi
    Křemenné žíly z lomu ve Staré Vsi u Bílovce
    Kulovitá stavba skapolit-amfibolové horniny v eklogitovém tělese lomu Borek u Chotěboře
    Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky
    Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky. Přírodní vědy.
    Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika
    Magnetosusceptibilitní stratigrafický záznam v požárském souvrství v lomu Požáry 1 v Praze-Řeporyjích (ludlow až lochkov; pražská pánev)
    Magnetosusceptibilní stratigrafický záznam v požárském souvrství v lomu Požáry 1 v Praze Řeporajích (ludlow až lochkov; pražská pánev)
    Matematicko-statistická analýza tří vzájemně kolmých os délek A, B a C sulfidických konkrecí z lomu Vršany
    Měření indexu lomu minerálů pomocí Abbeova refraktometru
    Měření mikrotvrdosti a indexů lomu na vltavínech z Čech a Moravy
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Metodika sledování závěrných svahů lomů pod úpatím Krušných hor a vybudování systémů kontrolního sledování
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Mikrobiostratigrafie sedimentů jizerského a teplického souvrství v lomu Úpohlavy, česká křídová pánev (02-43 Litoměřice)
    Mikrofosílie v horninách jámy Lill v Příbrami a v lomu u Kovár jz. od Kralup
    Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
    Mineralogický výzkum anomální akumulace Mg-chlortu v metamorfitech z lomu nedaleko Vidova u Českých Budějovic
    Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Mineralogie lomu Rožmitál u Broumova
    Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách
    Minerály činného a zatopeného lomu u obce Krty u Strakonic
    Minerály činného lomu u obce Velké Hydčice u Horažďovic (r.1991-98)
    Minerály činného lomu u Zbraslavi
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Minerály lomu Klecany severně od Prahy
    Minerály lomu v Polničce u Žďáru nad Sázavou
    Minerály opuštěného lomu u obce Rabí u Sušice (r. 1991-99)
    Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně
    Minerály skarnového lomu Železinka ve Věchnově u Bystřice nad Pernštejnem
    Minerály vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerály z lomu Kobylí Hora u Prachatic
    Minerály z lomu od Ševětína
    Minerály žulového lomu v Ruprechticích u Liberce
    Monitoring a upravený režim těžby Lomu Most
    Morfologie terasového stupně u Kruhového lomu mezi Srbskem a Tetínem
    Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů
    Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    Nález karbonátové horniny v lomu u Omic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Nález todorokitu v lomu Milíře na Kružberské přehradě (moravskoslezský kulm)
    Nálezová zpráva z jeskyní v Kruhovém lomu u Tetína
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Násunová stavba lomů Mokrá-Horákov
    Některé nové nálezy z lomu Dřínová u Předklášteří
    Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka (Český kras)
    Nerostné asociace z lomu Mirošov u Strážku (západní Morava) (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
    Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova
    Nerosty z Bělovsi u Náchoda - Jiráskova lomu
    Nerosty z lomu nedaleko Malenic u Volyně
    Nevápnitá dinoflageláta spodnokřídových souvrství manínské jednotky v lomu Butkov (Strážovské vrchy)
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nová lokalita v lomu Plešivec, jeskyně 1813 - Jatka 86
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové nálezy malých savců z krasových dutin Červeného lomu u Suchomast
    Nové nálezy v lomu Hřebínek u Babí jižně od Žacléře (03-42 Trutnov)
    Nové nálezy v lomu Hřebínek u Babí jižně od Žacléře
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (Kra Maleníku, Moravskoslezský kulm)
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
    Nové předběžné výsledky výzkumu svrchnokřídových sedimentů v lomu v Plaňanech (13-14 Nymburk)
    Nové výskyty spodnokarbonské trilobitové fauny v činném lomu Mokrá u Brna
    Novější nálezy kalcitu v lomu Kotouč ve Štramberku
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (vnější Západní Karpaty, Česká Republika)
    Objev puklinové jeskyně ve vápencovém lomu Vitošov
    Ochrana krajinného rázu při otevírání lomů
    Odvodňování vnitřní výsypky lomu Obránců míru a radovesické výsypky
    Ortocerové vápence a hlavonožci hraničních poloh kopaninského a přídolského souvrství v činném lomu na Kosově u Berouna
    Osnova výuky modelování lomů a jejich těžby
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Pennin z lomu Krty na Strakonicku
    Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien
    Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien
    Petrologie valounů granulitových hornin v lulečském vápenci v lomu Luleč (24-41 Vyškov)
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
    Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Porovnání kvality hořického pískovce v různých částech lomu Podhorní Újezd
    Posouzení stability závěrného svahu vápencového lomu Kotouč-Štramberk
    Postavení geofyzikálního průzkumu v komplexním řešení geotechnické problematiky ve vápencovém lomu Butkov v Ladcích u Púchova
    Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
    Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika) (03-12 Hrádek nad Nisou)
    Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika)
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Praktické použití programového systému MMHP pro těžbu v uhelném lomu
    Predikce nákladů těžby lomů v projektování
    Problematika odvodňování lomu Medard
    Problémy inženýrské geologie a geotechniky při využití zbytkových jam uhelných lomů SHP pro ukládání odpadů
    Produkty mělkomořského vulkanismu dokumentované v lomu Zaječov (Barrandien, svrchní kambrium-spodní ordovik)
    Progresivní porušování nadložního masívu v bočním svahu lomu a při výchozu uhelné sloje
    Projekt maximálního vytěžení pilíře lomu Most
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Propad v lomu Nový Čížkovec u Trněného Újezda v Čechách
    Prostředí sedimentace lubenské sloje a nové fytopaleontologické nálezy v lomu společnosti RAKO a.s. u Lubné u Rakovníka (karbon, kladensko-rakovnická pánev)
    Průběh zahlazování důlní činnosti na lomu Medard-Libík
    První nález hmyzu v lomu "Na Štilci" u Tlustice v Žebrácké pánvi (sv. karbon, westfál C)
    Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222) (14-222 Vidnava)
    Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222)
    Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava)
    Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě
    Přínosy státního úkolu technického rozvoje výzkum stabilitních problémů otvírky uhelných lomů při úpatí Krušných hor
    Přípravná chodba ve Školce : Další tajemství lomu Malá Amerika poodhaleno!
    Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
    Příspěvek k poznání mineralogie a petrografie pegmatitů z lomu nedaleko Rudolfova u Č. Budějovic
    Puklinové zvodnění v oblasti krušnohorského okraje výhledového lomu Kohinoor
    Pyrit-limonitové konkrece v krasových výplních lomu Honce ve Slovenském krasu. 15. 15
    Pyritizovaná fosilní fauna v motolském souvrství (wenlock) z lomu Kosov u Berouna
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Rekultivace lomu Most-Ležáky
    Rekultivace vápencových lomů : navážka brání rozmanitosti rostlin
    Relikty předmiocenních zvětralin v lomu na Hádech (24-32 Brno)
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Revitalizace lomů. Principy a návrh metodiky
    Revitalizace opuštěných i činných lomů
    Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
    Revitalizace vápencových lomů
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizace vytěžených lomů
    Rychlost prouhelnění a diageneze v SHR odvozená ze studia klastických žil na lomu Most
    Ryzí měď v achátu z lomu v Doubravici
    Sanace svahů bývalých uhelných lomů
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Sebeorganizovaný systém podzemních kanálů vzniklých prouděním vody v puklinách křemenného pískovce v lomu Střeleč
    Sedimenty profilu v lomu Kletno III (masív Králického Sněžníku, Polsko)
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Skluz v drobách v lomu u Šošůvky (z. část Drahanské vrchoviny)
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Souběh těžební činnosti a záchranné dokumentace ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Souborné hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení OkÚ Česká Lípa
    Souhrnný pohled na historický vývoj a integraci uhelné výroby - propojení hnědouhelných lomů Šverma a Vršany
    Soupisy československých lomů a stavebních hmot
    SPODNOBADENSKÉ KLASTICKÉ SEDIMENTY ZASTIŽENÉ V LOMU KALCIT (BRNO-LÍŠEŇ)
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Stanovení reaktivity hnědých uhlí z lomu Medard (HDBS) ke kyslíku
    Stará důlní díla v bočních svazích lomu ČSA
    Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994
    Stratigrafie hraničního intervalu devonu a karbonu v Lesním lomu (Brno-Líšeň)
    Studium fyzikálně-mechanických vlastností hořického pískovce v lomu Podhorní Újezd s ohledem na otvírku nového těžebního bloku
    Svrchnodevonské a spodnokarbonské kalciturbidity z Lesního lomu v Brně-Líšni (jižní část Moravského krasu) (24-41, Vyškov)
    Svrchnokřídové výplně závrtů v lomu Hosťovce a Gombasek ve Slovenském krasu
    Tektonická a klimatická kontrola ukládání hádsko-říčských a křtinských vápenců v Lesním lomu v Brně-Líšni
    Tektonika severní části lomu Merkur u Kadaně
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštějna v Moravském krasu
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštejna v Moravském krasu
    Tlustec - revitalizační studie roztěženého lomu
    Tlustec - revitalizační studie roztěženého lomu
    Trilobitová společenstva hraničního intervalu ludlow - přídolí (silur) v novém profilu v lomu Kosov u Berouna (Pražská pánev, Čechy)
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Úložiště radioaktivních odpadů v lomu Na Kozle (Hostim I.)
    Vápenité nanofosilie v sedimentech lomu Kurovice
    Vermikulit v jílovité krasové výplni Starého lomu u Silické Brezové ve Slovenském krasu
    Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
    Vliv vztlaku podzemních artéských vod na stabilitu dna lomu Jiří
    Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů
    Vplyv medzioperačného riadenia kvality v prevádzke lomu Polom na kvalitu dodávok vápenca pre hute
    Vyčisti a zmiz! Esej o morfologické a estetické úpravě opuštěných lomů a o pokušení být chytřejší než příroda
    Vyčisti a zmiz! Esej o morfologické a estetické úpravě opuštěných lomů a o pokušení být chytřejší než příroda
    Výpočet součinitele přenosu K ze záznamů trhacích prací z lomu Kotouč-Štramberk
    Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína)
    Výskyt molybdenitu v lomu Žákova strouha u Hosína
    Výskyt ostnokožců v lomu "Kosov" u Berouna (silur: wenlock-ludlow) (12-41 Beroun)
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích
    Výsledky komplexu geofyzikálních metod v severním předpolí lomů Merkur a Březno
    Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu
    Výstavba lomu Vršany a nové pohledy na využití uhlí
    Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Vývoj sedimentačního prostoru sokolovské pánve na příkladu tektonické kry v oblasti lomu Medard-Libík
    Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje
    Výzkum intenzity procesu krasovění v Moravském krasu v okolí lomu Mokrá za současných klimatických podmínek
    Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví
    Záhadná Amerika?. 5. část, Projekt podzemní těžby v lomu Velká Amerika
    Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice
    Záhněda z lomu Žákova strouha u Hosína
    Zajímavá mineralizace bentonitového lomu v Braňanech u Mostu
    Zajímavé textury vápenců z lomu Kosov u Berouna
    Zakládání staveb na výsypkách hnědouhelných lomů v severočeské pánvi
    Zdenina jeskyně - nový objev v Kruhovém lomu u Srbska
    Zdenina jeskyně - nový objev v Kruhovém lomu u Srbska
    Zpráva o makropaleontologických sběrech ve štramberských vápencích v lomu Kotouč u Štramberka (tithon, Vnější Západní Karpaty)
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice
    Zpráva o nově objevených jeskyních v Kruhovém lomu
    Zpráva o průběhu, výsledcích výzkumu a záchranné dokumentaci ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o., v letech 1998-1999
    Zrudnění v lomu Milíře na Kružberské přehradě (moravskoslezský kulm)
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)
Serial
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí