Record details

Title keyword
    Mělké
Monograph
    Možnosti mělké seismiky při určování orientace puklinových systémů
Article
    Anisotropní rychlostní model v mělké seismice
    Anizotropie rychlosti P-vln z dat mělké refrakční seismiky
    Anizotropie rychlosti v mělké seismice
    Eletroodporová meření střídavými proudy a jejich užití v mělké archeologické prospekci
    Mělké dolování zlata na řece Opavě
    Mělké doly ve Zlatých Horách (15-11 Zlaté Hory)
    Mělké doly ve Zlatých Horách
    Mělké geofyzikální mapování povrchu pohřbeného hranického krasu metodou elektrické odporové tomografie
    Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska
    Tomografická inverze z povrchu v mělké seismice
    Uplatnění mělké refrakční seizmiky při inženýrsko-geologickém průzkumu stavby mostu ve Šlapánově
    Využití metody pronikání při zpracování mělké refrakční seizmiky pro účely inženýrské geologie