Record details

Title keyword
    Magmatizmu
Article
    Morfoštruktúry podložia východoslovenských neovulkanitov a ich vzťah k magmatizmu a metalogenéze
    Turčovský granit - produkt postorogénneho magmatizmu A-typu?
    Vývoj neogénneho magmatizmu na pomedzí západných a váchodných Karpát
    Vzťah hlbinnej stavby Západných Karpát k magmatizmu a metalogenéze