Record details

Title keyword
    Malej
Article
    Akcesorické minerály v granitoidných horninách a v metamorfnom plášti Malej Fatry
    Geologická stavba juhovýchodného úpatia Malej Fatry
    Metamorfné kryštalinikum oblasti Suchého a Malej Magury
    Metamorfný vývoj rul Suchého, Malej Magury a Malej Fatry
    Nové geochronologické údaje granitov kryštalinika Malej Fatry
    Nové poznatky o mladšom paleozoiku v Malej Fatre
    Nové výskyty mineralizácií v Malej Fatre
    Petrológia granaticko-klinopyroxenických metabazitov Malej Fatry
    Prejavy recentných pohybov v Medvedej jaskyni v Malej Fatre
    Príspevok k petrografii a geochémii granitoidov Malej Fatry
    Väzby medzi radmi minimálnych odtokov a medzi ich parametrami v charakteristických obdobiach malej vodnosti
    Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidov a rúl kryštalinika oblasti Suchého a Malej Magury
    Výsledky paleomagnetického štúdia kryštalinika a súvrství mladšieho paleozoika v juhozápadnej časti Malej Fatry
    Vysokotermálne postmagmatické premeny granitoidných hornín Suchého, Malej Magury a Považského Inovca
    Zabudnutá perla [Stratenecká priepasť v Malej Fatre]
    Základné typy granitoidov Malej a Veľkej Fatry