Record details

Title keyword
    Masivu
Monograph
    Analýza napěťového stavu horského masivu v hlubokých horizontech dolu Rožná I pro určení hloubky možného rizika otřesů. Závěrečná zpráva ke smlouvě o dílo č.295/88/10
    Biostratigrafická a paleoenvironmentální korelace svrchní křídy Českého masivu a Západních Karpat na základě studia nanofosilií
    Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 1
    Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 2
    Expertní odhad vybraných fyzikálních, mikrotektonických a geomechanických vlastností masivu
    Geologická stavba oblasti na styku Alpsko-karpatsko-panónskej sústavy a prilahlých svahov Českého masívu (Kováč, M. - Plašienka, D. eds.)
    Geologický model západní části Českého masivu v návaznosti na ultrahluboký vrt KTB v SRN. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu 2100
    Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov
    Hodnocení kvality horského masivu a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov
    Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
    Kordaity svrchního karbonu a permu Českého masívu (Studium epidermálních struktur)
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště "Skalka" pomocí tensometrických svorníků
    Mineralogia Západných Karpát a Českého masívu 2004
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Možnosti ověření účinku trhacích prací pro uvolnění lokálních koncentrací napětí v horninovém masivu na základě seismologického monitoringu
    Možnosti použití vybraných chemických injektážních médií k ovlivnění vlastností karbonského horninového masivu v podmínkách uhelných dolů
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Původ a vývoj Kdyňského masívu
    Sborník Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou
    Srovnání fosforem bohatých granitů Českého masívu a Karpat
    Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
    Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
    Tektogeneze oblasti styku Českého masívu a Západních Karpat na Moravě
    Vliv blízkosti tektonických poruch na změny charakteru primárního napětí karbonského masivu české části hornoslezské pánve. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR
    Vysvětlivky k účelové geologické mapě melechovského masívu v měřítku 1 : 10 000
    Vývoj Českého masívu ve vztahu k prognózám a průzkumu ložisek nerostných surovin
    Vývoj metodiky hydraulického testování rozpukaného masivu
    Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005. Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2006. Sborník příspěvků 11. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2008. Sborník příspěvků 13. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních prací 2005
Article
    Akcesorické minerály granitoidů brněnského masívu
    Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu
    Akcesorické minerály světlých žilných hornin brněnského masívu
    Aktivita některých významných poruchových linií Českého masívu ve světle permokarbonské sedimentace
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Alpinotypní ultrabazika jihovýchodního okraje Českého masivu
    Alpínské deformace krystalinika a paleozoika na styku Českého masivu a Západních Karpat
    Amfiboly tremolitových mramorů v Českém masivu
    Amfiboly z dioritů metabazitové zóny brněnského masívu jako indikátory jejího metamorfního vývoje (24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
    Analýza projevů tektonické aktivity v seizmoaktivních oblastech Českého masivu
    Anomálie těžkých minerálů jako indikátory zlomové stavby a metamorfní zonálnosti v krystaliniku Českého masivu
    Anomální geomagnetická pole vnitřního původu při východním okraji Českého masívu
    Antraxolit z barrandienské části Českého masívu
    Aplikace plumbotektonického modelu v Českém masívu
    Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace
    Asociace minerálů ve šlichách některých eluviálních a deluviálních uloženin Českého masívu
    Barytové formace Českého masívu
    Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty (03-14 Liberec)
    Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masívu - nové výskyty
    Biostratigrafie a faciální vývoj karbonátového malmu jv. svahů Českého masívu
    Bismutit z Harrachova-Rýžoviště ve srovnání s dalšími nálezy z Českého masivu
    Bór v aleuropelitech Českého masívu
    Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu
    Brunnie - klíč k surovinovým prognózám Českého masívu a Západních Karpat
    Chamosit ('strigovit') z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko)
    Charakter paleofluid v postmagmatických puklinových hydrotermálních mineralizacích v granitických horninách Českého masívu
    Charakteristika antimonitových žíl južne a juhovýchodne od masívu Zlatého stola v Spišsko-gemerskom Rudohorí
    Charakteristika mramorů podél východního okraje Českého masivu
    Charakteristika perspektiv ložisek Pb, Zn, Ag jižní části Českého masivu
    Charakteristika uranového zrudnění v Českém masívu
    Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
    Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
    Chemismus a izotopické složení pyritu ze s.části železnohorského masívu (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Chování grafitu v průběhu regionální metamorfózy a deformace sedimentárních hornin Českého masívu
    Chování některých prvků při zvětrávání granitoidů melechovského masivu
    Chróm, nikl a kobalt v hlubinných horninách Českého masívu
    Cínová ložiska Českého masivu : Stručný přehled ložisek cínu na území České republiky
    Co přináší nový návrh regionálního geologického členění Českého masívu na území České republiky
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice)
    Členění a vývoj kůry Českého masívu a její vliv na mineralizaci
    Další nálezy ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masivu Plánivé (mohelnické souvrství mírovského paleozoika, západosudetská oblast Českého masivu)
    Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum
    Deformace horninového masivu při použití svorníkové výztuže chodeb
    Deformační funkce tektonických struktur v masivu
    Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masívu stanicemi ÚFZ
    Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masivu stanicemi ÚFZ
    Devonská klastika - zdroj informací o vulkanismu na východním okraji Českého masivu
    Devonské vápence zvrásněné s granodiority brněnského masivu v okolí Valchova
    Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
    Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu
    Disribuce prvků při zvětrávání granitckých hornin a tvorbě půd v oblasti říčanského masívu
    Distribuce platinoidů v černých břidlicích Českého masívu
    Distribuce Se v sulfidech Českého masívu
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech Českého masívu a její vztah k metalogenezi
    Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
    Dlouhodobá přesná měření geodynamických projevů horninového masívu
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
    Drahé kameny miarolitických pegmatitů masivu Gorkhi v Mongolsku
    Drift variských a pre-variských formací Českého masívu interpretovaný z paleomagnetických dat
    Druhý seminář o hydrogeologii "pevných" hornin Českého masivu
    Duktilní zlomová tektonika Českého masívu - geofyzikální problematika
    Durbachity třebíčského masivu ve vrtu Požďátky V-5 - genetické implikace
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu (23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masívu
    Dvojslídné granity lipenského masivu
    Elipsoidy konečné stavby některých kulmských slepenců východního okraje Českého masivu
    Epidot v horninách brněnského masivu
    Exkurze do neovulkanických oblastí Českého masívu
    Faktory uhlonosnosti a jejich využití pro prognózování černouhelných ložisek v Českém masívu
    Fenitizace a její projevy v Českém masivu
    Fluidní systémy ve vybraných kontaktně-metamorfních skarnech žulovského masivu
    Fluoritové formace Českého masívu
    Formační cykly, stáří krystalinika a stratiformních mineralizací na východním okraji Českého masivu
    Fosforem bohaté alkalické živce některých silně diferenciovaných peraluminickým granitů Českého masívu (01-43 Horní Blatná, 11-34 Tachov, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Fyzikální vlastnosti karbonátových hornin Českého masívu
    Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem
    Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masivu (24-33 Moravský Krumlov)
    Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masívu
    Genetické postavení stříbrné mineralizace v Českém masívu
    Genetické typy červených sedimentů (red beds) v limnickém svrchním paleozoiku Českého masivu
    Genetické typy ložisek zlata v Českém masívu
    Geneze křemičitých durikrust na Českém masívu
    Geochemická diskriminace libereckého a jizerského granitu v západní části krkonošsko-jizerském kompozitního masivu
    Geochemické problémy bezpečného ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum)
    Geochemické typy žul v Nejdeckém masívu
    Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu
    Geochemie proterozoických a paleozoických mramorů Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geodynamický model Českého masívu
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/603/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geofyzikální a geomechanická charakteristika horského masivu
    Geofyzikální indikace cirkulárních struktur Českého masívu
    Geofyzikální v zkum východní části melechovského masívu
    Geologická interpretace leteckých snímků ze západního ojraje třebíčského masívu
    Geologická pozice a minerální asociace proterozoických mramorů na jihovýchodním okraji Českého masívu
    Geologické mapování lužického masívu na Šluknovsku v měřítku 1 : 25 000
    Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000 (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Geologické poznatky o stavbě mesozoika v úseku jih jihovýchodních svahů Českého masívu
    Geologický a ložiskový výzkum kontinentálních permokarbonských pánví Českého masívu
    Geologický výzkum melechovského masivu
    Geologický výzkum melechovského masivu pro účel výzkumu konečného ukládání vysoce radioaktivního odpadu
    Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů
    Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti
    Geologie východního okraje Českého masívu v Dolním Rakousku
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Geomorfologie oblasti diendorfského zlomu na jihovýchodním okraji Českého masivu na jihozápadní Moravě a v severovýchodním Rakousku
    Georeliéf na bazických horninách svatokřížského masivu
    Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na fanerozoických horninách Českého masivu a Západních Karpat (Synopsis)
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na horninách Českého masívu a Západních Karpat (Synopsis)
    Granátovce z jednotek na východním okraji českého masivu
    Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Granitické pegmatity Českého masívu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Granitoidy lužického masívu v jižní části šluknovského výběžku a jejich nové petrologické zařazení
    Granitoidy rozvadovského masívu (11-34 Tachov, 21-12 Rozvadov)
    Granitoidy tiského masivu : (11-24 Žlutice, 12-13 Jesenice)
    Granitoidy tiského masívu
    Granity melechovského masívu z hlediska petrofyzikální charakteristiky
    Granity v Českém masivu produkují teplo
    Granulity Českého masivu: jak, z čeho a kdy vznikly?
    Granulity Českého masívu: jak, z čeho a kdy vznikly?
    Graptolitová společenstva a stratigrafie spodního siluru mrákotínského souvrství v hlinské zóně, SV část Českého masívu (Česká republika)
    Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Hlavní geofyzikálně indikované zlomové struktury Českého masívu ve vztahu k vulkanismu
    Hlavní výsledky výzkumu molybdenových rud Českého masívu
    Hloubka intruze hercynských granitoidních plutonů Českého masívu
    Hloubkový metalogenetický výzkum Českého masívu
    Hlubinné procesy vzniku draselných lamproidních magmat Českého masívu
    Hlubší stavba Českého masívu a distribuce akumulací rudních minerálů
    Hodnocení energetické bilance masivu při vzniku důlních otřesů
    Hodnocení oslabení horninového masívu pomocí veličiny "index masívu Im"
    Hornblendit ze šupiny sobotínského masívu jihovýchodně od Zámčiska (14-24, Bělá p. Pradědem)
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masívu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masivu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
    Hranice Západních Karpat a Českého masívu podle průběhu poruchových linií a podle blokového členění na území Československa
    Hydraulická vodivost granitů Českého masivu - srovnání dat detailního a regionálního měřítka
    Hydrogeologická kritéria prognóz ropoplynonosnosti v oblasti JV svahů Českého masívu
    Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu
    Hydrogeologické a geochemické nejistoty v ukládání radioaktivního odpadu v Českém masivu
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21] Havlíčkův Brod
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu
    Hydrogeologie hranického devonu se zvláštním zřetelem k lázním Teplicím nad Bečvou. (Význam styku českého masivu a karpatské soustavy pro genezi minerálních vod)
    Hydrotermální uranová mineralizace Českého masívu: Fluidní inkluze, P-T podmínky depozice
    Hydrotermální uranové mineralizace Českého masívu: charakteristika fluidních inkluzí
    I/S klasifikace granitoidních hornin východního okraje Českého masívu
    Ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masívu Plánivy (mírovský vývoj předpermského paleozoika severně Nectavy) (24-21 Jevíčko)
    Ideový obraz devonsko-karbonské rotace v Českém masívu
    Interpretace geologické stavby východního okraje Českého masívu na základě geofyzikálních dat
    Interval spodního karbonu v Českém masívu (kulm, raná molasa a horotvorné fáze)
    Inverzní metamorfní zonalita na jv. okraji Českého masívu - výsledek variského progresívního násunu
    Izotopické složení grafitů a karbonátů z pláště žulovského masívu a jeho využití pro výpočet teplot metamorfózy
    Izotopické složení síry v molybdenitech z Českého masívu
    Izotopové složení kyslíku v minerálech granitu masivu Bajan Obo a v některých horninách jeho exokontakru (Mongolsko)
    Jaký a jak starý byl protolit skarnů Českého masivu?
    Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu? (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 33-22 Vranov, 34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    Jeskyně v masivu Děčínského Sněžníku
    K exploataci uranových ložisek v Českém masivu 1945-2000
    K morfologii a chemismu akcesorického apatitu granitoidů brněnského masívu
    K možnostem průběžného zjišťování projevů napjatosti horninového masívu v kamenouhelných dolech
    K některým otázkám sedimentace kulmských konglomerátů moravskoslezské oblasti Českého masívu
    K otázce stáří a geneze stratiformních ložisek Českého masívu
    K postavení brunovistulika ve variscidách jesenického bloku (sv. okraj Českého masívu)
    K problematice geologického studia vztahu českého masívu a západních Karpat
    K problematice ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    K využitelnosti rud ranského masívu
    Kalpionelidy z jury a křídy jihovýchodních svahů Českého masívu
    Kaverny v horninovém masívu a jejich využití
    Kdy vznikly podzemní vody Českého masívu?
    Ke způsobu vedení hranice mezi karbonem a permem v limnických pánvích Českého masívu
    Klasifikace hrubozrnných a lamprofyrických neovulkanitů Českého masívu
    Klasifikace uhelných pánví Českého masívu - rekapitulace, nové názory a nové aplikace
    Komplexní geologický výzkum melechovského masivu
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Kontakt metabazitové zóny a granitoidů brněnského masivu v Grohově ulici v Brně (24-34 Brno-jih)
    Kontaktní dvůr kdyňského masívu v jihozápadních Čechách
    Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti (11-41 Mariánské Lázně, 11-43 Planá u Mariánských Lázní)
    Kontrastní PT a strukturní vývoj vírské granulitové megabudiny a okolních metapelitů : Poličské krystalinikum, východní okraj Českého masivu
    Korelace jesenického a sobotínského amfibolitového masívu
    Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu
    Krasová hydrogeologická struktura masivu Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    Krasové jevy a tvary masívů Marseilleveyre a Puget ve Francii
    Kritika Holubcova pojetí struktury Českého masívu
    Krystalochemie vybraných Ag-minerálů ložisek Českého masívu
    Křída Českého masívu na Moravě
    Křišťály z žulovského masívu
    Kvarcity severovýchodní části Českého masívu
    Lamprofyry Orlica-Śnieżnik Dómu a Kłodzko-Złoty Stok Masivu - nová petrologická, geochemická a petrogenetická data
    Látková charakteristika, stáří a procesy vzniku zemské kůry arabo-nubijského masívu
    Letovické krystalinikum: spodnokambrická oceánská kůra varisky začleněná do východního okraje Českého masívu
    Limnické pánve permokarbonu Českého masívu - geneze, třídění, vyplňování a zlomová tektonika
    Lineární struktury čs. části Českého masívu podle geofyzikálních indikací
    Lineární struktury v s. části Českého masívu
    Lom Ehrlich v Žulové - pozoruhodné naleziště v Žulovském masívu
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Ložiska barytu Otěvěky a Čistá v čisteckém masivu
    Ložiska kaolínu v rakouské části Českého masívu
    Ložiska loparitu Lovozerského masívu v Ruské republice
    Lze ještě objevit neznámý vulkán v Českém masívu? Geofyzikální inspirace
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Malá uranová ložiska Českého masívu v horninách terciéru
    Malá uranová ložiska krystalinika Českého masívu (doplněk)
    Maršíkov-Lužný : mineralizace alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Matematické zpracování prognóz zlata v Českém masívu
    Matematický model třírozměrné deformace horninového masívu. 1.díl
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masivu
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (Využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
    Metamorfní vývoj Českého masívu
    Metamorfní vývoj hornin monotónní serie v okolí melechovského masivu - fázové vztahy a odhady pT podmínek
    Metoda postupné ražby štoly pro stanovení původní napjatosti skalního masívu
    Metodika a výsledky vyhledávání slepého sulfidického zrudnění v ranském bazickém masívu
    Mezinárodní konference o Českém masívu
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žilách melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronneburgu (NDR) a některých analogických horninách Českého masivu
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronnenburgu (NDR) a některých analogických horninách českého masívu
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Minerální parageneze axinitu v Českém masivu
    Minerální síla matečních hornin zemědělských a lesních půd na území Jihlavského masívu
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Mineralogicko-geochemická charakteristika amfibolů z dioritoidních hornin dyjského masívu
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogie výplní puklin melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části českého masivu
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Minerogenetické členění Českého masivu
    Minulost a současnost chibinského alkalického masívu
    Mladý vulkanismus českého masívu. část 2
    Mladý vulkanismus českého masívu. část 3
    Mladý vulkanismus českého masívu. část 4
    Mladý vulkanismus Českého masívu. Dokonč.
    Mladý vulkanismus Českého masívu (strukturně geologická a vulkanická studie)
    Mladý vulkanismus českého masívu (strukturně geologická a vulkanologická studie). část 5
    Mlži jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Modální složení a petrochemie granulitů Lišovského masívu a masívu Blanského lesa v jižních Čechách
    Modelování mechanického chování horninového masivu metodou oddělených prvků
    Molybdenit v brněnském masívu
    Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
    Monitorování geodynamických pohybů na strukturách Českého masívu metodou GPS a jejich geologická interpretace
    Monitorování seismicity východního okraje Českého masívu solitérními stanicemi ÚGN
    Morfostrukturní charakteristika moravské části Západních Karpat ve vztahu k Českému masívu
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masivu
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masívu
    Možnost indikace recentní horizontální složky vzájemného pohybu Českého masívu a vnějších flyšových příkrovů Karpat
    Možnosti technické kontroly anomálních projevů horninového masivu v oblasti podzemních staveb
    Možnosti výskytu palezoických útesových struktur na jihovýchodních svazích Českého masívu
    Možnosti využití chromatografického analyzátoru hélia a vodíku při prognóze projevu napjatosti masivu v plynujících uhelných dolech
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masivu u Želešic (jižní Morava) (24-34 Ivančice)
    Mramory v metadioritové subzóně brněnského masivu (24-34 Ivančice)
    Muskovitický granit s topazem (typ Homolka)- extrémní diferenciát v jz.části centrálního masívu moldanubického plutonu (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Nález fosilních stop od Studnic na Drahanské vrchovině (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Nález mořského svrchního albu Českého masívu na jižní Moravě
    Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu (12-41 Beroun)
    Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu
    Nález nového tělesa hyperdraselného granulitu na hřebenu Kleti v masivu Blanského lesa
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    Nejvýraznější skalní výchozy triasu v Českém masivu
    Některé aspekty nejstarších etap vývoje reliéfu Českého masívu
    Některé nové poznatky o fyzikální a chemické charakteristice rozvolněných zón v horninovém masivu
    Některé nové údaje o dynamice styku Českého masivu a karpatské soustavy
    Některé problémy chronostratigrafického členění terciéru Českého masivu
    Některé problémy chronostratigrafie členění terciéru Českého masívu
    Některé problémy interpretace hlubinné stavby zemské kůry v Českém masívu
    Některé významné tektonické linie v reliéfu fundamentu Českého masívu a jejich geomorfologické projevy
    Německý program hlubokého vrtání v Českém masívu
    Nerostné suroviny pláště žulového masívu
    Nerosty z jižní části masívu Nekrasu (859 m) v Jizerských horách
    Niekoľko poznámok o krase severozápadnej časti bzybského masívu (Kavkaz,ZSSR)
    Nové druhy spodnokarbonských mlžů v myslejovickém souvrství drahanského kulmu (moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Nové lokality žlábkových škrapů v žulách centrálního masívu moldanubického plutonu
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masívu
    Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
    Nové poznatky o krasu masívu Králického Sněžníku
    Nové poznatky o rudní mineralizaci žulovského masívu
    Nové poznatky o selenidech Českého masívu
    Nové poznatky o stavbě autochtonního paleogénu na JV svazích Českého masívu
    Nové poznatky o uranové mineralizaci v jz. části Českého masívu
    Nové poznatky o výskytu a možném původu přírodních uhlovodíků v Českém masívu
    Nové údaje o charakteru paleofluid v Českém masívu
    Nové výsledky magnetovariačního výzkumu geoelektrické zóny při v. okraji Českého masívu
    Nové výsledky průzkumných prací v letech 1978 až 1986 v oblasti JV svahů českého masívu s návrhem dalších prací
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
    Nově zjištěná ultrabazitová tělesa u Jinačovic v metabazitové zóně brněnského masívu
    Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)
    Nový typ hyperdraselného granulitu v granulitovém masivu Blanského lesa (32-21 Prachatice)
    Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek)
    Numerické modelování jílového masívu - Část 1: Konstituční vztah a stanovení parametrů
    NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ JÍLOVÉHO MASIVU ČÁST 2: PŘÍKLADY APLIKACÍ
    O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu (12-12 Louny, 12-42 Zbraslav, 24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masivu
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masívu
    Obsahy telluru v molybdenitech Českého masívu
    Odraz procesů vzniku ultrapotasických hornin Českého masívu ve vnitřní stavbě a složení vyrostlic K-živce (jihlavský pluton)
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu
    Optická čidla pro indikaci a sledování některých geomechanických projevů horského masivu při hlubinném dobývání
    Ordovická metamorfóza v moldanubiku: geochronologický výzkum granulitů masivu Blanského lesa metodami Rb-Sr a Sm-Nd (32-21 Prachatice)
    Orientované inkluze sillimanitu v křemenu v granitech melechovského masívu
    Ověření útlumových vztahů pro seismické vlny v Českém masivu
    Oxykaersutity z Vlčí hory u Černošína v západních Čechách ve srovnání s kaersutitickými amfiboly Českého masívu
    Paleomagnetismus a paleogeografie permo-karbonských hornin Českého masívu (příspěvek k projektu PANGEA)
    Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu)
    Paleozoikum povariské platformy v Českém masivu a jeho blízkém okolí - svrchní perm
    Paprskoploutvé ryby permokarbonských limnických pánví Českého masivu
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Pegmatity v borském granulitovém masívu
    Perspektivní typy ložisek zlata a možnosti jejich výskytu v Českém masívu
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Perspektivy využití alkalických neovulkanitů Českého masívu
    Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masívu
    Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu
    Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu
    Petrogeneze granitoidních hornin s granáty východního okraje Českého masívu
    Petrogeneze granitů klenovského masivu
    Petrogeneze nasavrckého masívu
    Petrografie a geneze štěrků na kótě Kobylín v brněnském masívu u Brna-Soběšic
    Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
    Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
    Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu
    PETROLOGIE HORNIN METAMORFOVANÝCH VE FACII MODRÝCH BŘIDLIC ZE SEVERNÍHO OKRAJE ČESKÉHO MASIVU
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Petrologie litického masívu a jeho pláště
    Petrologie nasavrckého masívu
    Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu
    Planární prvky proterozoika sv. obruby čistecko-jesenického masivu
    Pleistocenní periglaciální modelace vrcholových částí Českého masivu
    Počáteční projevy porušování stability horninového masívu vlivem napěťodeformačních změn
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Podzemní vody hydrogeologického masívu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní analýza, kapitola 9.8.4. Vědecké aplikace
    Polymetalické mineralizace v třebíčském masivu
    Polyuretanové injektážní hmoty a jejich použití ke zpevňování horninového masivu v uhelných dolech
    Porušování horninového masivu - přehled hlavních faktorů a jejich působení
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Postavení mohelnického souvrství v paleozoiku Českého masivu
    Postintruzívna deformácia granitoidov južného okraja bratislavského masívu (Malé Karpaty)
    Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu
    Posuny registrované ve vybraných jeskyních Českého masívu
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Použitie seizmických metód s cielom určovania vlastností horninového masívu
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Poznámky k chemismu granitů melechovského masívu (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Pre-variská paleogeografie Českého masívu
    Pre-variská paleogeografie Českého masivu
    Prekambrické jednotky jako zdroj mineralizace v Českém masívu
    Primární a indukovaná napěťová pole v horském masívu z pohledu geoniky
    Prístup k matematickému modelovaniu horninového masívu pre potreby modelovania trhacích prác
    Problematika použití izotopové geochemie ve studiu petrogeneze přeměněných bazických hornin brněnského masivu
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problémy interpretace reflexně-seismických měření v širším okolí Nesvačilského příkopu na jv. svazích Českého masívu
    Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
    Procesy tavení a vysokotlaké granulity Českého masivu
    Prognózní kritéria Sn-W rud Českého masívu
    Prognózní ocenění Au-potenciálu Českého masívu
    Prognózní ocenění rudonosnosti Českého masívu
    Prognózní ocenění zdrojů stříbra v Českém masívu
    Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví Českého masívu
    Progresivní porušování nadložního masívu v bočním svahu lomu a při výchozu uhelné sloje
    Projekt "Geologický model z. části Českého masívu ve vazbě na vrt KTB v SRN" - příklad spolupráce ČGÚ a PřFUK
    Projev Kaiserova efektu na horninách z OKR a předpoklady jeho využití pro měření napětí v horninovém masivu
    Projevy hydrotermální mineralizace sázavského hlubinného zlomu na rozhraní strážeckého moldanubika a třebíčského masívu
    Projevy rekrystalizace v pegmatitech u Moravského Krumlova v jižní části brněnského masívu
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masívu v období 2004-2005
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků
    První hlubinný geotermální vrt v Českém masívu
    Předkřídové zvětrání brněnského masivu u Boskovic (24-23, Protivanov)
    Předpokládaný regionální obraz pole napětí v geodynamickém modelu Českého masívu
    Přehled dosavadních znalostí o žulovském masívu ve Slezsku, Česká republika (14-24 Jeseník)
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Přehled tíhových struktur Českého masívu
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví Českého masivu: Různé tektonické situace
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví Českého masívu: různé tektonické situace
    Přibyslavický peraluminiový granit - geochemická anomálie fosforu v Českém masívu
    Přínos geofyzikálního mapování 1 : 25 000 k poznání geologické stavby a metalogeneze třebíčského a jihlavského masívu
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Přirozená radioaktivita paleozoických a proterozoických hornin severovýchodní části Českého masivu v profilové linii mezi Vidnavou a Ostravou-Porubou : 14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-43 Ostrava
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu : 14-22 Jeseník, 14-23 Králíky, 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu
    Příspěvek do diskuse o vedení hranice mezi karbonem a permem v Českém masívu
    Příspěvek k metodice hydrogeologického výzkumu krystalinika Českého masívu
    Příspěvek k paleogeografii paralické molasy namuru A v Českém masívu
    Příspěvek k petrochemii pozdně variských felzitických granitových porfyrů z moldanubické zóny Českého masivu
    Příspěvek k poznání karsologických a speleologických poměrů Bzybského hřbetu a masívu Arabika (Velký Kavkaz)
    Příspěvek k poznání povahy granátů z rul pláště dyjského masívu
    Příspěvek k problematice vyhledávání bohatších rudních ložisek Českého masívu
    Příspěvek k vývoji jílovitých sedimentů Českého masívu
    Příspěvek ke geochemii hélia v zemních plynech jv. svahů Českého masívu
    Příspěvek ke geomorfologii nejjižnější části třebíčského masivu
    Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu (21-21 Bělá nad Radbuzou)
    Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu
    Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masívu
    Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masivu
    Příspěvek magnetické anizotropie ke strukturně geologickému výzkumu Českého masivu
    Pseudokrasové jevy v psefitech a pelitech Českého masívu
    Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů berněnského masivu - krystalochemie, inkluze a alterace
    Pumpellyit - minerál závěrečné metamorfní fáze v bytownitové rule vrbenské skupiny a v amfibolitu jesenického masívu (silezikum)
    Racionalizace a unifikace metod zjišťování napjatosti horninových masívů
    Radioaktivní akcesorické minerály třebíčského masivu
    Radiometrické projevy oslabených zón v horninovém masívu
    Re-Os geochemie a geochronologie ranského gabro-peridotitového masívu, Český masív
    Recentní tektonika na severovýchodním okraji Českého masívu
    Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
    Regionální magnetické struktury Českého masívu na území ČSR
    Rekonstrukce migrace paleofluid v granitoidních horninách na příkladu melechovského masívu
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masívu a Karpatské soustavy
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
    Relikty pozdně devonskeho magmatického oblouku v moldanubické zóně Českého masivu
    Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
    Rozdíly v charakteru rudodárných fluid v Českém masívu na základě studia fluidních inkluzí
    Rozmístění cínových a wolframových rud Českého masívu
    Rozpory v názorech na metalogenezi Českého masívu
    Rozsypová ložiska - perspektivní zdroj deficitních surovin v Českém masívu
    Rudní akcesorie rul plášťě žulového masívu (14-224 Jeseník)
    Rudní mineralizace polské části žulovského masívu (85-043 Nysa/Polská republika/, list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Rudonosnost granitoidních masívů
    Rugosní koráli paleozoika svahů Českého masívu v oblasti "Jih"
    Ryolity v metadioritové zóně brněnského masivu
    Říčanský granit v Českém masívu a těleso Ploumanach v Bretani: intruzivní nebo vulkanická tělesa?
    Saxonská tektonika v Českém masivu
    Scheelitová mineralizace v plášti horského masívu
    Scheelitová mineralizace z kontaktních Ca-skarnů v žulovském a třebíčském masivu
    Seismologický vývoj porušování horského masívu v oblasti nebezpečné anomálními horskými otřesy
    Seismotektonický pohled na geologickou stavbu západní části Českého masívu
    Seizmický průzkum v jižní části svahů Českého masívu a Vídeňské pánve
    Sekundární nerosty v Žulovském masívu ve Slezsku
    Serpentinity sobotínského amfibolitového masivu (14-42 Rýmařov)
    Skalní tvary v žulách karlovarského masivu
    Skarnová stratiformní mineralizace v okrajových sériích krystalinika Českého masívu
    Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Sobotín-Smrčina : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Souvislost felzitických žilných hornin s Sn, W (Mo) zrudněním v centrálním masívu moldanubického plutonu
    Spinelidy v brněnském masivu
    Spinelidy v brněnském masivu
    Spodnobadenské sedimenty a morfotektonický vývoj jv. okraje Českého masivu (jihozápadní Morava)
    Spodnokarbonské vápence při západním okraji brněnského masívu (24-14, Boskovice)
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu.
    Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu
    Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu
    Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě
    Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě
    Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Stáří granitů melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Stáří granitů melechovského masívu
    Stáří granitů melechovského masívu
    Statistické zhodnocení vztahů mineralizace v Českém masívu k vybraným geologickým fenoménům
    Stavba evropských variscid ve vztahu k problematice rozpadu řídících litosférických desek a paleotektonickým rotacím s ohledem na východní okraj Českého masivu
    Stavby a podmínky vmístění vápenato-alkalických intruzivních hornin: Implikace pro variský geodynamický vývoj východního okraje Českého masivu
    Stratiformní ložiska Českého masívu
    Stručná zpráva o pokračování seismického monitorování na východním okraji Českého masivu
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Strukturně geomorfologické postavení reliéfu okolí Brna v kontextu vývoje jihovýchodního okraje Českého masívu
    Strukturní stavba melechovského masivu
    Stříbro na některých ložiscích zlata v Českém masívu
    Studie provedení JB měřícího přístroje pro sledování vertikálních pohybů v masivu
    Studie přenosového systému pro sledování vertikálních pohybů v masivu
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv.okraje Českého masivu.
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    Studium napjatosti horninového masívu v otřesové oblasti
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu
    Studium tektonických pohybů v Českém masivu pomocí kinematických indikátorů křehké tektoniky
    Styk brněnského masivu a devonu Moravského krasu a jeho tektonický význam (24-23, Protivanov)
    Svědectví hornin na Rýchorách : Změní se názor na historii a stavbu severní části Českého masivu
    Svědectví hornin na Rýchorách: Změní se názor na historii a stavbu severní částí Českého masívu? [Rock evidence from the Rýchory Mts: Are the opinions about history and structure of the northern part of the Bohemian Massif suffering a change?]
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Tektonická pozice granulitů na západním okraji Českého masivu: Je oherské krystalinikum skutečně součástí saxothuringika?
    Tektonické a gravitační tvary v údolí Jihlavy na jihovýchodním okraji Českého masívu (24-34, Ivančice)
    Tektonické otřesy na východním okraji Českého masívu
    Tektonické uspořádání jv. okraje Českého masivu na jižní Moravě a v severním Rakousku
    Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty
    Tektonika devonských vápenců skalního masívu Hřebenáče v severní části Moravského krasu
    Tektonika duktilních domén Českého masívu
    Tektonostratigrafické jednotky Českého masívu
    Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi
    Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-Sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie)
    Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie)
    Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Termín kulm v geologii Českého masivu
    Terminální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Testování nedestruktivních metod měření zvětrání horninového masivu v Dole Jeroným
    Topografické projevy zlomů a puklin v reliéfu Českého masívu
    Trendy distribuce stopových prvků ve vybraných litostratigrafických jednotkách Českého masívu
    Trondhjemity brněnského masívu (24-32 Brno)
    Třesínská krasová zvodeň při východním okraji Českého masívu a problémy jejího racionálního využití a ochrany
    Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Turmalín v pegmatitech, aplitech a granitech ze západní granodioritové zóny brněnského masívu
    Turmalinity a turmalinické kvarcity v krystaliniku Českého masívu
    Tvary zvětrávání a odnosu hornin ranského masívu
    Tvorba modelu metalogenetické aktivity Českého masívu
    Ukládání VAO - geofyzikální práce ve studijní oblasti melechovského masívu
    Ultrabazika v xenolitech pláště v borském masívu
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Určení změn napjatosti horninového masivu metodou kombinovaného modelování
    Úvahy k problému příčin vzniku pleistocenních říčních teras v Českém masívu
    Valouny vápenců v devonských klastikách závistské jednotky: možné důsledky pro tektonometamorfní a paleogeografický vývoj východního okraje Českého masivu
    Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu
    Variská orogen-paralelní extenze na východním okraji Českého masivu a její záznam v tepelné přeměně paleozoika moravskoslezské zóny
    Variská subdukce - klíč k pochopení stavby Českého masívu?
    Variský overprint remanentní magnetizace na horninách Českého masívu
    Vernířovice-Rudná hora : serpentinity v sobotínského masivu
    Vernířovice-Zadní Hutisko : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Vertikální opakování intruzívních fází v krudumském granitovém masívu. Slavkovský les
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"
    Vliv reliéfu krystalinického základu jv. okraje Českého masívu na strukturní vývoj mladších jednotek
    Vliv tektoniky na vznik horských otřesů v podmínkách karbonského horninového masívu
    Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodní části Českého masivu
    Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodníc části Českého masívu
    Vnútorná stavba metamorfovaného plášťa Bratislavského masívu
    Vtah výskytů pramenů a průběhu zlomů v Českém masívu
    Vulkanosedimentární cykly a s nimi sdružená mineralizace na severovýchodě Českého masívu
    Vybrané případy ohrožení železničních tratí nestabilitou svahů v Českém masívu
    Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu
    Vyčlenění uhelných a uhelně prachovcových poloh ve svrchním karbonu v oblasti JV svahů Českého masívu podle karotáže
    Výpočet pevnosti horninového masívu metodou analýzy systémů puklin
    Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu
    Výskyt mikrogranitu s granofyrickou strukturou na hranici dioritové a metabazitové zóny brněnského masivu východně od Jinačovic
    Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod
    Výskyt šokových křemenů v Českém masivu : 21-22 Holýšov, 21-44 Železná Ruda, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 03-31 Jablonec nad Nisou
    Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masívu u České (24-32 Brno)
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Výskyty zeolitů v oblasti žulovského masívu
    Výsledky a perspektivy průzkumu na ropu a zemní plyn v úseku jih jv. svahu Českého masívu
    Výsledky aplikovaného výzkumu a vyhledávacího průzkumu na ropu a zemní plyn na jv. svazích Českého masívu
    Výsledky kontrolního sledování skalních masivů v obci Hřensko za období červen 1996-prosinec 1998
    Výsledky mikropaleontologického studia některých sedimentárních útvarů Českého masívu
    Výsledky nového leteckého geofyzikálního mapování v Českém masívu
    Výsledky revize snosových oblastí barytu v Českém masívu
    Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
    Využití amfibolického dioritu brněnského masívu v pravěku jižní Moravy
    Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly
    Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu
    Výzkum hlubinné stavby Českého masivu začíná
    Výzkum hydraulických vlastností granitů českého masivu - metodika získávání hydrogeologických dat pro matematický model hlubinného úložiště
    Výzkum melechovského granitového masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Výzkum melechovského granitového masívu
    Výzkum zón gravitačního rozvolnění na konvergentním jihovýchodním okraji Českého masivu
    Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu (12-42 Zbraslav, 12-41 Beroun)
    Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu. (The significance and distribution of Sulava type ferricretes in the central part of Bohemian Massif)
    Význam fotolineací pro řešení stavby Českého masívu
    Význam studia izotopů olova a síry pro řešení metalogeneze Českého masívu
    Význam vodophospodářských štol v městě Brně pro poznání tektoniky Brněnského masívu
    Významné poruchové linie Českého masívu z hlediska gravimetrie
    Významné zlomy platformního pokryvu Českého masívu
    Významný sprašový profil na jv. okraji brněnského masívu u Vedrovic (okres Znojmo)
    Vztah amfibolů vápníkem bohatých a vápníkem chudých v metabazitech jesenického amfibolitového masivu od Domašova (14-24 Bělá p. Pradědem)
    Vztah hydraulické vodivosti a četnosti puklin v granitovém masivu
    Vztah miocenních sedimentů ke kerné tektonice okraje Českého masívu
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum) (14-33 Polička)
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum)
    Yttriový spessartin kontrolující distribuci HREE v leukogranitech-pegmatitech brněnského masivu
    Základní geotechnický popis horninových masívů
    Zařízení HYDROFRAC-PERFRAC pro měření napětí v masívu
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masívu
    Zemětřesení na styku Českého masívu a západních Karpat
    Zemské teplo v Českém masivu
    Zeolity brněnského masívu
    Zhodnocení možností kontinuálního měření výškového pohybu bodu v horském masivu metodou změny vodního sloupce
    Zirkonium v sedimentech Českého masívu a jeho anomální koncentrace v severočeské křídě
    Zkušenosti a poznatky z měření napětí horského masivu v podmínkách OKR
    Změny parametrů jílové hmoty - možný korelační faktor uhlonosných pánví Českého masivu
    Změny v horninovém masívu vyvolané poddolováním
    Zonárnost granátů v granulitovém masívu Blanského lesa
    Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ
    Způsoby zpevňování horninového masívu před hlavou tunelovacího stroje
    Zrudnění v ranském masívu
    Železem bohaté granáty z devonských kvarcitů a svorů při jz. okraji jesenického amfibolitového masivu v okolí Bělé (14-242, Bělá pod Pradědem)
    Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu