Record details

Title keyword
    Matematického
Monograph
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
Article
    Aktuální problémy aplikací matematického modelování v řešení hydrogeologických úloh
    Co vyplývá z matematického modelu vzniku tektitů?
    Dosavadní výsledky hydrogeologického matematického modelování detritu v Ostravsko-Karvinském revíru
    Formy využití prostorového matematického modelování horninového prostředí a návazného programového systému
    K některým otázkám aplikace matematického modelování v hydrogeologii
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Možnosti využitia rozdeľovacích charakteristík pri tvorbe matematického modelu technologického procesu úpravy uhlia
    Návrh matematického modelu pro optimalizaci vytváření směsí spalitelných odpadů pro spalovny
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Nové možnosti matematického modelování v geomechanice při řešení 3D úloh velkého rozsahu
    Problematika matematického modelování rozpojování hornin působením VVP a AP
    Spolehlivost matematického modelování v geotechnice
    Vysoké mezinárodní ocenění českého matematického geologa
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
    Využití matematického prostorového modelování geologických poměrů pro uhelný velkolom
    Výzkum vlastností horninové matrice granitoidních hornin pomocí in-situ barvicího experimentu a matematického modelování
    Základní principy matematického modelování v hadrogeologii
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů