Record details

Title keyword
    Metod
Monograph
    Aplikace environmentálně magnetických metod při studiu sedimentárních výplní v Ochozské jeskyni (Moravský kras) : Etapová zpráva za rok 2006
    Integrace moderních metod DPZ&GIS v rámci projektů České geologické služby
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Možnosti využití digitalizovaných geofyzikálních dat komplexu geofyzikálních metod pro geologické obory a životní prostředí
    Návrh metod měření a posouzení vlivu technické seizmicity spojené s vedením podzemního díla na objekty na povrchu
    Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Referáty přednesené na konferenci "Aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi"
    Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR.
    Vývoj metod a technologií GPS v geodézii
Article
    Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti
    Analýza geofyzikálních metod pro vyhledávání inženýrských sítí v předpolí ražených podzemních děl
    Aplikace geofyzikálních metod průzkumu v Moravském krasu
    Aplikace loužících metod a jejich interpretace
    Aplikace metod vizualizace v prostorovém plánování: příklad výstavby větrných elektráren
    Aplikace některých geofyzikálních metod v podzemní dolu Hamr
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Aplikace termochemobarometrických metod na skarnové ložisko Pernštejn
    Aplikace vícerozměrných statistických metod v hydrogeologii
    Aplikace vícerozměrných statistických metod v hydrogeologii
    Aplikovanie metód štruktúrnej analýzy pre potreby geomechaniky v baníctve (na príklade ložiska magnezitu Miková-Jelšava)
    Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
    Doterajšie skúsenosti s použitím geofyzikálnych metód pri prieskume W-zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    Efektivita geofyzikálních metod průzkumu ložiska Cu rud Arimao na Kubě
    Efektivní využití geofyzikálních metod v geotechnickém průzkumu
    Ekonomická a báňsko-technická analýza dobývacích metod na ložisku Rožná
    Energetické a ekologické problémy využití netradičních surovin a nekonvenčních metod jejich těžby a úpravy
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Hodnocení efektivnosti metod vyhledávání uranových ložisek
    Hodnocení zpracovatelských metod dálkového průzkumu Země pro zjišťování eroze půdy na území středomoravských Karpat
    Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    K problémům využití termoelektrických metod v prospekční geologii
    Konfrontace výpočtových metod sedání staveb se skutečností
    Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod
    Mapování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí geofyzikálních metod
    Mapování horního jeskynního patra Holštejnské jeskyně pomocí geofyzikálních metod
    Mapování horního jeskynního patra na Ostrovské plošině v roce 2008 pomocí geofyzikálních metod
    Metod abstraktnych analogij v regionalnom prognozirovanii na uran
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti geofyzikálních, zejména geoelektrických metod při zjišťování geologických poměrů v prostoru údolní nivy
    Možnosti metód DPZ v oblasti západných Karpát : príklady
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Možnosti použitia hydrogeotermických metód pri skúmaní prúdenia podzemných vôd v pririečnych oblastiach
    Možnosti použitia mikrobiologických metód zvyšovania vyťažiteľnosti ropy
    Možnosti využití geofyzikálních metod při vyhledávání velmi tvrdých poloh
    Některé nové směry uplatnění geofyzikálních metod v hydrogeologii
    Některé příklady použití geofyzikálních metod v detailním geologickém průzkumu nerud
    Netradiční použití geochemických metod při monitorování životního prostředí
    Niektoré problémy aplikácie matematických metód v geologických disciplínach
    Odtworzenie tektoniki rejonu Sępiej Góry (Góry Izerskie) na podstawie metod analizy mezostrukturalnej
    On the worst scenario metod: A modified convergence theorem nad its application to an uncertain differential equation
    On the worst scenario metod: A modified convergence theorem nad its application to an uncertain differential equation
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatických metód
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatistických metód
    Porovnání metod určení barického koeficientu pro náklonoměry
    Porovnání výsledků klasických analytických metod s metodou přenosné rentgen-fluorescenční spektrometrie na mapových listech 1 : 25 000 Brno-sever a Mokrá-Horákov
    Postavení separačních metod v mineralogii
    Použití geofyzikálních metod na dolech k. p. ZUD.
    Použití geofyzikálních metod při vyhledávání a průzkumu uhelných ložisek ČSR
    Použití geofyzikálních metod v životním prostředí
    Použití komplexu podzemních geofyzikálních metod při vyšetřování stability jihovýchodních svahů Krušných hor (SHR)
    Použití matematicko-statistických metod při klasifikaci základních hydrogeochemických typů a identifikaci důlních vod v OKR
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Použití metod termické analýzy pro charakteristiku pyrolýzy hnědého uhlí
    Použití petrologických a mineralogických metod při výzkumu sedimentů mladšího kenozoika Krušných hor
    Použití vybraných metod při zpracování seismického signálu
    Použitie geofyzikálnych metód pri mapovaní kvartérnych sedimentov na Slovensku
    Použitie geofyzikálných metód pri prieskume Sb-ložísk v kryštaliniku Nízkych Tatier
    Použitie geofyzikálnych metód pri riešení speleologických problémov v Borinskom krase
    Použitie seizmických metód s cielom určovania vlastností horninového masívu
    Poznámky k teoretickým základům atmogeochemických a geoelektrochemických metod
    Prehľad analytických metód stanovenia zlata v geologických materiáloch
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Přehled mnohorozměrných statistických metod : (Přístup orientovaný na počítačové zpracování dat)
    Příklad použití geoelektrických metod pro archeologickou prospekci v nepříznivých podmínkách městského intravilánu
    Příspěvek geofyzikálních metod k výzkumu palsoidních struktur
    Příspěvek metod dálkového průzkumu k identifikaci zlomů s horizontálním posunem v oblasti západních Kapat
    Racionalizace a unifikace metod zjišťování napjatosti horninových masívů
    Rozvoj metód a techniky laboratórnych prác v geologickom prieskume a výskume
    Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod
    Sedání přerušovaného základového pásu při použití běžných metod pro výpočet konečného sednutí základu
    Sjednocení metod výpočtu sedání staveb
    Současné výhledy a tendence v oblasti metod zajišťování porubních chodeb v uhelných dolech
    Současný stav mezinárodní normalizace uhelně petrologických metod
    Současný stav ve využití geofyzikálních metod ve zjišťování inhomogenit na hnědouhelných lomech
    Současný stav využití jaderných metod v rudném hornictví a jeho příbuzných oborech
    Srovnání magnetometrických a geometrických metod deformační analýzy v kulmských slepencích u Hostěradic (34-11 Znojmo)
    Srovnání metod studia sorpčních vlastností montmorillonitu
    Středověká stáj ve světle moderních environmentálních metod : příkladová studie Veselí nad Moravou
    Studie geofyzikálních metod měření kvality injektážních prací v okolí důlních děl
    Súčasný stav metód chemickej analýzy silikátových hornín
    Sympozjum na temat zastosowania metod matematycznych w geologii: The Mining Příbram in the Science and Technique, The International Section on Mathematical Methods in Geology - Praga, Czechy, 09-14.10.1995
    Testování nedestruktivních metod měření zvětrání horninového masivu v Dole Jeroným
    Účinnost a potřeba doplnění a zdokonalení komplexu karotážních odporových metod
    Účinnost numerických metod užitých při řešení problematicky transportních procesů
    Uplatnění metod dálkového průzkumu Země v hydrologii
    Uplatnění metod vícerozměrné analýzy při zpracování petrologických a geochemických dat
    Uplatnění metod vizuálního pozorování v historickém důlním díle Jeroným
    Uplatnenie optimalizačných metód pri projektovaní otvárky dubnianského sloja
    Užití metod shlukové analýzy při kvalitativním zpracování karotážních dat
    Věrohodnost průzkumných metod při hodnocení stavu Karlova mostu
    Výběr metod použitelných k řešení provenience krystalinických exotik
    Výběr zkušebních metod pro zjištění přilnavosti dvousložkových polyuretanových injektážních pryskyřic k povrchu hornin
    Vybrané výsledky řešení projektu ČBÚ č.30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti".
    Výsledky komplexu geofyzikálních metod v severním předpolí lomů Merkur a Březno
    Využití důlně měřických metod při stanovení prostorového a časového průběhu vlivu dobývání v oblasti ohrožené otřesovými jevy
    Využití důlně-seizmických metod k řešení geologické stavby uhelných ložisek
    Využití geofyzikálních metod pro řešení ochrany životního prostředí
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Využití metod dálkového průzkumum Země při detekci znečištění horninového prostředí
    Využití metod geochemické prospekce k oceňování devastace lesního porostu
    Využití metod GIS a fytocenologického snímkování pro posouzení následků likvidace invazních neofytů v povodí Morávky
    Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č.30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti".
    Využití standardizace neutronových metod karotáže k technické profylaxi měřicího systému
    Využití výpočetních metod k řešení problematiky plynodynamických jevů v hlubinných dolech
    Využití výpočetních metod v rentgenografii minerálů
    Využitie metód atómovej spektroskopie na stanovovanie vedĺajších a stopových prvkov v pode
    Vývoj a současný stav geofyzikálních metod v prognóze důlních otřesů
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Význam indikátorových metód pri lokalizácii šmykových plôch zosuvov
    Význam metrologické sítě pro kalibraci neutronových metod karotáže
    Zhodnocení použitelnosti jednotlivých metod přípravy vzorků pro studium TM ve spraších
    Způsob standardizace neutronových metod karotáže
    Zvýšení efektivnosti hydrogeologických vrtných prací pomocí geofyzikálních metod v Alžírsku a v Nigérii