Record details

Title keyword
    Metamorfitov
Article
    Geologicko-litologická a petrograficko-geochemická charakteristika metamorfitov hronského komplexu jv. od Beňuša
    Klátovská skupina - reprezentant metamorfitov amfibolitovej fácie paleozoika vnútorných západných Karpát
    Komplexy metamorfitov a granitoidov v kohútskom pásme veporíd (západné Karpaty)
    Relikty vysokostupňových metamorfitov v tatroveporickom kryštaliniku Západných Karpát
    Súčasný svetový trend výskumu eruptív a metamorfitov
    Vzťah granitoidov a metamorfitov (ako výsledku hercynského tektonicko-magmatického cyklu) na príkladoch z Malých Karpát, Povážského Inovca a Suchého