Record details

Title keyword
    Metamorfované
Article
    Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy : 22-12 Březnice
    Jak budeme nazývat metamorfované horniny?
    Maršíkov-Schinderhübel : metamorfované pegmatitotvé žíly s berylem a chryzoberylem
    Metamorfované horniny západní části brněnského batolitu
    Metamorfované karbonáty silezika u Velkého Vrbna: překrásné klamné fosilie a velmi nejasné zbytky skutečných fosílií. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník
    Metamorfované karbonáty silezika u Velkého Vrbna: překrásné klamné fosilie a velmi nejasné zbytky skutečných fosilií (14-23 Králíky)
    Metasedimenty Krkonošsko-jizerského komplexu metamorfované ve facii modrých břidlic
    Najnovšie poznatky o petrografickom obsahu zlepencov západoslovenského segmentu bradlového pásma (horniny vyvrelé a metamorfované)
    Slabě metamorfované basalty a diabasy
    Slabě metamorfované pískovce heřmanovických vrstev (vrbenská skupina) z vrtu SV-H-1 u Heřmanovic
    Slabo metamorfované sedimenty z ďumbierskeho krystalinika (oblasť Jasenie) na základě výskytu palinomorf
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)