Record details

Title keyword
    Metamorfovaných
Monograph
    Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin
Article
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Biostratigrafický výskum epizonálne metamorfovaných sedimentov paleozoika v oblasti západných Karpát
    Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Jílová hmota litostratigrafických jednotek Barrandienu a středočeských metamorfovaných ostrovů
    K metodologické problematice mikropaleontologického výzkumu svrchněproterozoických a staropaleozoických metamorfovaných hornin
    Možnosti a nesnáze stratigrafie v souborech metamorfovaných a intruzívních vyvřelých hornin
    Nové horniny v jílovském pásmu a přilehlých metamorfovaných ostrovech
    Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    Organické zbytky v krystaliniku silezika a východního lugika (problém stáří metamorfovaných sedimentů)
    Petrografie vyvřelých a metamorfovaných hornin
    PETROLOGIE HORNIN METAMORFOVANÝCH VE FACII MODRÝCH BŘIDLIC ZE SEVERNÍHO OKRAJE ČESKÉHO MASIVU
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Petrologie metamorfovaných hornin moldanubika v rudném poli Rožná-Olší
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Problémy stratigrafické klasifikace a nomenklatury vyvřelých a metamorfovaných hornin
    Prvé údaje o kryštalinite illitu z alpínsky metamorfovaných hornin veporika
    Připomínky k nomenklatuře a klasifikaci metamorfovaných hornin
    Přirozená radioaktivita metamorfovaných a magmatických hornin na mapovém listu 14-23 Králíky
    Radon v půdním plynu v kontaktně metamorfovaných rohovcích blovického proterozoika
    Seminář "Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin", pořádaný v Brně
    Stanovení a distribuce stopových obsahů amoniaku v biotitech metamorfovaných hornin desenské skupiny
    Stratigrafická klasifikace a nomenklatura intenzívně metamorfovaných a vyvřelých celků : zpráva československé stratigrafické komise
    Turmalíny z metamorfovaných karbonátových hornin (záp. Moravy)
    Výsledky geologického a mikropaleontologického výzkumu metamorfovaných hornin mirovického ostrova
    Význam granátov pre riešenie genézy metamorfovaných hornín
    Základné typy geochronologických údajov z magmatických a metamorfovaných hornín orogenetických oblastí
    Zasedání technického výboru MAAE "Uranová ložiska v magmatických a metamorfovaných horninách"
    Žilná granát-kalcitová mineralizace v kontaktně metamorfovaných pískovcích z Bučníku u Komni (bělokarpatská jednotka)