Record details

Title keyword
    Metodami
Article
    Analiza sedymentacji warstw cieszyńśkich metodami statystyki matematicznej
    Analýza deformace a porušení horninových vzorků fyzikálními metodami v průběhu zatěžování
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy (02-32 Teplice)
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy
    Indikace fosilních říčních koryt v mšensko-roudnické pánvi geofyzikálními metodami
    Kvantitativní určování minerálních fází rentgendifrakčními metodami
    Laboratorní výzkum porušování hornin v podmínkách dlouhodobého zatížení geofyzikálními metodami
    Lokalizace zaniklé poustevny sv. Pavla v arerálu Braunova Betléma u Kuksu geofyzikálními metodami
    Měření pórovitosti koksu metodami obrazové analýzy
    Některé možnosti indikace uhlovodíků neseizmickými metodami
    Netradičný speleologický prieskum geofyzikálnymi metódami na lokalite Limbašská vyvieračka
    Ordovická metamorfóza v moldanubiku: geochronologický výzkum granulitů masivu Blanského lesa metodami Rb-Sr a Sm-Nd (32-21 Prachatice)
    Podzemní laboratoř BCF v Maďarsku - vyhodnocení polních zkoušek hornin numerickými metodami
    Porovnávací měření tepelné vodivosti hornin třemi různými laboratorními metodami
    Registrace pohybu skalních bloků dendrogeomorfologickými metodami: nový metodický přístup na příkladu lokalit v Moravskoslezských Beskydech
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky
    Sledování pohybu vody v nenasycené zóně geoelektrickými metodami - výsledky pilotních experimentů
    Srovnání reakcí proutkaře s geofyzikálními metodami v předpolí kamenolomu Menčice-Všestary
    Stanovení karbonátů v klastických sedimentech metodami fázové analýzy
    Stanovení složení automobilových paliv metodami 1H NMR spektroskopie
    Stanovení uranu ve vzorcích z technologických experimentů činidlem Br-PADAP a jeho porovnání s dalšími používanými metodami
    Stanovenie stopových obsahov prvkov v magnetitoch metódami atómovej spektrometrie
    Štúdium niektorých štruktúrno-textúrnych vlastností chryzolitu z Jakloviec, Kalinova a Jasova magnetickými metódami
    Určení obsazovacích faktorů atomů ve strukturních polohách minerálů difrakčními metodami
    Určovanie zasolenia pod geoelektrickými metódami
    Vliv geologického podloží na chřadnutí smrčin v západních Čechách: vyhodnocení 21 petrograficky homogenních povodí Slavkovského lesa metodami dálkového průzkumu Země na 7 různých horninách
    Zkušenosti s využitím monominerálních frakcí získaných různými metodami při geochemickém výzkumu
    Zpracování dat o čerpání ryolitových vod statistickými metodami
    Zpracování petrologických dat metodami matematické morfologie na příkladu klasifikace vulkanických hornín v diagramu Q-Ab-Or