Record details

Title keyword
    Metodou
Monograph
    ČSN EN 993-14 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 14: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (křížové uspořádání)
    ČSN EN 993-15 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání)
    ČSN EN 993-17 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou
    Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí
    SOP V-NELGC Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou GC-FID
    Vývoj kalibračního standardu pro stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 metodou plynové chromatografie pro účely mezilaboratorního porovnání
Article
    Analyticko - numerické řešení okrajových úloh s homogenním izotropním materiálem metodou vnějších zdrojů
    Analýza režimu hladín podzemných vod metódou krokového výberu premenných
    Analýza silikátových a karbonátových hornin metódou AES-ICP
    Aplikace výsledků stanovení upravitelnosti hnědých uhlí metodou analýzy mikrovzorků na provozní podmínky
    Barevné korundy vyrobené Verneuilovou metodou a jejich vlastnosti
    Bukovinky - měření metodou nabitého tělesa (MNT)
    Bukovinky - měření metodou velmi dlouhých vln
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
    Dílčí výsledky měření horizontálních napětí metodou hydroporušování
    Expresní stanovení zlata ve vzorcích o velké navážce metodou instrumentální gamma aktiuvační analýzy
    Fonolit na vrchu Ralsko a jeho ověření metodou radiostezie : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Geochemická prospekce Au zrudnění metodou řečištních sedimentů
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické Propasti (Hranický kras)
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras)
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
    Grafický výstup pre modelovanie prúdenia podzemnej vody diferenčnou metódou
    Identifikace komplexů hliníku v uhlí metodou NMR tuhé fáze
    Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb
    Kvantitatívne hodnotenie priestorovej premenlivosti inžinierskogeologického prostredia metódou trendovej analýzy
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
    Laboratorní infiltračně výtokový experiment monitorovaný metodou magnetické rezonance
    Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi 1 ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Matematické modelování seizmických vlnových polí v zemské kůře metodou Gaussových svazků
    Mělké geofyzikální mapování povrchu pohřbeného hranického krasu metodou elektrické odporové tomografie
    Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu
    Měření vlhkosti půdy metodou PTM
    Modelování mechanického chování horninového masivu metodou oddělených prvků
    Modelovanie stacionárnych teplotných polí metódou sietí
    Monitorování geodynamických pohybů na strukturách Českého masívu metodou GPS a jejich geologická interpretace
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie (12-24 Praha)
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Napěťová měření metodou hydroporušování stěn vrtu
    Některé metodické chyby při výpočtu zásob metodou řezů
    Neustálené plošné proudění podzemní vody a jeho řešení metodou konečných prvků
    Obnova jezer metodou odstranění sedimentu - rybník Vajgar, Česká republika
    Optimalisace kontinuálních výrobních procesů kompozitů metodou dielektrické analýzy
    Optimalisace pultruzního tažení kompozitů metodou dielektrické analýzy
    Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Porovnání výsledků klasických analytických metod s metodou přenosné rentgen-fluorescenční spektrometrie na mapových listech 1 : 25 000 Brno-sever a Mokrá-Horákov
    Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
    Potřebuje fyzický geograf miliony? Zkušenosti s metodou pozemního laserového skenování ve fyzickogeografickém výzkumu
    Problematika stanovenia germánia v popole uhlia metódou röntgenfluorescenčnej spektrometrie
    Problematika stanovenia olova metodou AAS a OES ICP
    Prognózní ocenění série Monapo v Mosambiku metodou KOMBI
    Prognózování metodou kombi v měřítku 1:50000 na příkladu Železných hor
    Prvková a izotopická frakcionace během laserové ablace geologických vzorků metodou ICP-MS
    Prvková a izotopická frakcionace při analýze metodou ICP-MS, zejména během laserové ablace geologických vzorků
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Sondování metodou přechodových jevů
    Srovnání cínonosných granitů Krušných hor a Slovenského rudohoří metodou izogon
    Stabilita svahu uhelného velkolomu stanovená metodou konečných prvků
    Stabilizace důlních děl v OKR kombinovanou kotevně-injektážní metodou
    Stanovení čistoty vápenců metodou OES-ICP
    Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (celkové alkality) přírodních vod metodou Granovy acidobazické titrace
    Stanovení některých stopových a vzácných prvkjů v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stanovení některých stopových a vzácných prvků v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stanovení některých stopových prvků ve vodách metodou INAA s použitím skupinové předaktivační koncentrace
    Stanovení niklu v kubánských lateritech metodou adsorptivní voltametrie
    Stanovení stáří tišnovských barytových žil paleomagnetickou metodou
    Stanovenie kremíka metódou AES ICP
    Stanovenie obsahu ťažkých kovov vo vzorkách snehu metódou emisnej atómovej spektrografie
    Studium filtračně jímavostních parametrů karbonátových kolektorů mikroskopickou metodou
    Štúdium diferencovanej pórovitosti skalných hornín metódou pozorovania v elektrónovom riadkovacom mikroskope
    Štúdium vlastností sulfidických minerálov metódou fotoelektrónovej spektroskopie
    Těžba metanu z uhelných slojí metodou hydraulického štěpení vrty z povrchu
    Těžba uhlí metodou "board and pillar" v revíru Godavari Valley v Indii
    Třídění fluviálních štěrků v jeskyních Moravského krasu metodou sdružovací analýzy (24-23, Protivanov, 24-41, Vyškov)
    Upřesnění struktury karbonátů Ritveldovou metodou a geologická interpretace výsledků
    Určení změn napjatosti horninového masivu metodou kombinovaného modelování
    Určenie granulometrie štrkopieskoveho materiálu korýt tokov fotograficko metódou
    Určování podzemních dutin v uhelných slojích podpovrchových dolů biofyzikální metodou
    Vek niektorých vulkanitov Krupinskej planiny, Burdy a Cerovej vrchoviny metódou stôp po štiepení uránu
    Vek niektorých vulkanitov východného Slovenska určený metódou stôp po štiepení uránu
    Vliv některých vstupních dat na výpočet sedání metodou konečných prvků
    Vliv osamocených antropogenních vodičů na měření metodou DEMP
    Vyhledávání středověkých důlních chodeb a hornoslavkovského zlomu telestezickou metodou
    Vyhodnocení zásob Au-Ag rud na ložisku Kremnica-Šturec metodou prostorového (příp. i časového) modelování
    Výpočet pevnosti horninového masívu metodou analýzy systémů puklin
    Výpočet zásob rúd metódou matematickej pravdepodobnosti
    Výpočet zásob uhelného ložiska metodou krigování
    Výskum vrchnej časti litosféry ako prvku životného prostredia metódou systémovej analýzy na príklade centrálnej časti mesta Bratislavy
    Výsledky měření radiotestovou metodou v jeskyni Martina (Český kras)
    Využití modelování rtg. mikroanalýzy metodou Monte Carlo pro submikronové vrstvy granátů
    Zhodnocení možností kontinuálního měření výškového pohybu bodu v horském masivu metodou změny vodního sloupce
    Získávání vápnitých mikrofosílií z tvrdých vápenců a slínovců metodou horké acetolýzy
    Získávání zlata z kyanidových roztoků flotační metodou