Record details

Title keyword
    Mezozoických
Article
    Geológia a surovinové zdroje niektorých mezozoických jednotiek sz. časti Nízkych Tatier a z. časti Velkej Fatry
    Imaging paleozoických a mezozoických silicifikovaných dřev pomocí katodoluminiscence s horkou katodou
    Magnetická stavba granitických a mezozoických hornín Veľkej Fatry - implikácia na hercýnsky a alpínsky vývoj
    Mikrofaciálno-petrografické vyhodnotenie mezozoických hornín v hlbinných vrtoch v podloží neogénu viedenskej panvy
    Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
    Typy škrapů v mezozoických vápencích Pavlovských vrchů na Jižní Moravě