Record details

Title keyword
    Mikroorganismy
Article
    Dosavadní poznatky o vlivu těžkých kovů na mikroorganismy v pitné vodě
    Fosilní bentické mikroorganismy z buližníků a jejich paleoekologický význam
    Planktonní mikroorganismy jako horninotvorný činitel