Record details

Title keyword
    Minerálů
Monograph
    Charakteristika jílových minerálů z průzkumné štoly Jiřina pro stavbu silnice 1/42 VMO Dobrovského A
    Determinační klíč těžkých minerálů (webová aplikace)
    Magnetická diskriminace litogenních a antropogenních minerálů v půdách
    Mechanismy transformace struktury minerálů eklogitové facie během deformace v podmínkách spodní a střední kůry: příklad HP metabazitů centrální části kutnohorského krystalinika. Záverečná zpráva. MS ČGS Praha
    Metodika preparace minerálů a fosílií za použití 'Airabrasive unit'
    Mineralogie a chemické složení vybraných hornin s obsahem minerálů železa z okolí Mšeckých Žehrovic
    Struktury a textury minerálů
    Studium jílových minerálů ve vrtech v oblasti Beskyd. - in Krejčí O. et al.: Podprogram "ISPROFIN č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR. Závěrečná zpráva
    Tvorba elektronického datového souboru hornin a horninotvorných minerálů
    Závěrečná zpráva o řešení interního projektu ČGS, 3252, Databáze těžkých minerálů
Article
    Absolutní intenzity RTG-difrakčních linií souboru minerálu zjištěné experimentálním měřením
    Aktuální změny v názvosloví některých minerálů schválené Komisí pro nové minerály, názvosloví a klasifikaci
    Anomálie těžkých minerálů jako indikátory zlomové stavby a metamorfní zonálnosti v krystaliniku Českého masivu
    Aplikace výsledků experimentálních výzkumů při interpretaci struktur rudních minerálů
    Asociace minerálů stříbra z mladších žilek ložiska Horní Město u Rýmařova
    Asociace minerálů ve šlichách některých eluviálních a deluviálních uloženin Českého masívu
    Asociace minerálů vyznamnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě
    Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
    Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu.
    Asociace těžkých minerálů ve fluviálních sedimentech v jižní části Dolnomoravského úvalu
    Automatizovaná databáze IČ spekter minerálů
    Automatizovaná databáze infračervených spekter minerálů
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve)
    Chemismus a fyzikální vlastnosti minerálů a jejich technologické aplikace
    Chemizmus podkrkonošských melafyrů a jejich horninotvorných minerálů
    Československá zeměpisná jména v názvosloví minerálů
    Činnost sběratelů minerálů v Třebíči
    Čištění minerálů peroxidem vodíku a čpavkem
    Čtvrtstoletí tišnovských mezinárodních burz minerálů
    Datování nejstarších minerálů zirkonu a baddeleyitu z diferencovaných meteoritů - bazaltických achondritů
    Destruktivní působení novotvořených minerálů hornin lícního zdiva Karlova mostu v Praze
    Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
    Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
    Determinační klíč on-line - pomůcka při určování těžkých minerálů
    Egidius Leopold Hanke - poštmistr a sběratel minerálů Českého středohoří
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Fázové a texturní změny rudních minerálů při dynamické retrogresi eklogitů
    František Farský - 131 let od světové premiéry analýz minerálů zemského pláště
    Genetické typy antropogenních minerálů haldy uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Geochemické aspekty přeměny primárních minerálů na zlatohorských ložiscích
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova, jejich určení, popis a pojmenování
    Hlubší stavba Českého masívu a distribuce akumulací rudních minerálů
    Hončova hůrka - stav lokality a nálezy minerálů v letech 1995-1996
    Hubert Klein - významný sběratel minerálů Jesenicka
    Infračervená spektroskopie minerálů na bázi SiO4 tetraedrů
    Interpretace chemického složení těžkých minerálů v sedimentech z řeky Hodonínky
    JUDr. Ladislav Chvála - příklad sběratele minerálů
    K otázce kvantifikace těžkých minerálů u různých typů vzorků
    K současným formám sběratelství minerálů
    K vědecké revizi sekundárních minerálů uranu ze sbírek Národního muzea
    Klasifikace struktur rozpadu tuhých roztoků rudních minerálů
    Kodifikace zkratek minerálů
    Krystalochemie minerálů skarnu z Vlastějovic nad Sázavou
    Krystaly minerálů a problémy mikrosvěta
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
    Lepší než bromoform nebo acetylentetrabromid : [O nové sloučenině k separaci minerálů]
    Litofaciální a litostratigrafické závěry ze studia těžkých minerálů paleozoika Brněnska
    Lokalita zajímavých minerálů u Smrkovic nedaleko Písku
    Magnetické vlastnosti minerálů a jejich použití pro identifikaci minerálů
    Měření barev rudních minerálů pomocí mikrokolorimetru Lovibond-Nelson
    Měření indexu lomu minerálů pomocí Abbeova refraktometru
    Metodika rtg. kvantitativního stanovení jílových minerálů, karbonátů i živců
    Mikroanalýzy koncentrátů těžkých minerálů
    Mineralogie technologie separace těžkých minerálů z perlitové suroviny
    Mineralogie zlata a doprovodných minerálů ze Zlatého Chlumu u Jeseníku
    Molybdit - jeden z nových minerálů doc. Pavla Povondry
    Nález kobaltového minerálu v jihlavském rudním revíru
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Naleziště minerálů na severní Moravě a ve Slezsku opomíjená sběrateli (II) - Zadní Hutisko
    Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Některé možnosti netradičního využití studia akcesorických minerálů
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Nová lokalita minerálů hornin těšínitové asociace
    Nová lokalita minerálů u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nová lokalita minerálů zeolitové skupiny u Klášterce nad Ohří
    Nové druhy minerálů popsané v roce 1984 a doplňky za rok 1983
    Nové nálezy a revize sekundárních minerálů Příbramska
    Nové nálezy druhotných minerálů v ČSR
    Nové nálezy minerálů crandallitové skupiny na Sn-W ložisku Krásno u Horního Slavkova
    Nové nálezy minerálů s obsahem chromu na Vernířovicku
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové nálezy minerálů v oblasti západní Moravy
    Nové nálezy minerálů v okolí Velké Bíteše
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů v severní oblasti moravika
    Nové nálezy minerálů z Krupky
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nově přepracovaný systém minerálů : podle chystaného německého vydání "Encyklopedického přehledu minerálů"
    Nové výskyty minerálů alpské paranegeze na listech geologických map 1 : 50 000 Golčův Jeníkov, Čáslav a Kolín
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku II
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty minerálů u Doudleb u Č. Budějovic
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Nový výskyt minerálů v neovulkanitech Doupovských hor u Klášterce nad Ohří
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    Odešel sběratel minerálů Zdeněk Němec
    Odstraňování rezavých povlaků hydratovaných oxidů z minerálů
    Ohlédnutí za XXX. ročníkem mezinárodních expozic minerálů v Tišnově
    Optoakustická spektra minerálů v ultrafialové a viditelné oblasti
    Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny
    Parageneze minerálů pegmatitových žil z hatí u Dolních Borů na západní Moravě
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Použití "bezstandardní" kvantitativní rtg. mikroanalýzy pro stanovení chemismu minerálů
    Použití výzkumu společenstev těžkých minerálů v sedimentárních formacích
    Poznámky k chemickému složení minerálů cordieritové řady z lokalit Dolní a Horní Bory (západní Morava)
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    Problém koncovky -ický a -ový v adjektivech odvozených od jmen minerálů
    Prognózní zhodnocení těžkých minerálů na ložisku štěrkopísku Mohelnice III-Třeština
    Provenience písků na severní Moravě ve světle asociací průsvitných těžkých minerálů
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Provenience würmských pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika : použití asociací těžkých minerálů
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přehled minerálů a hornin
    Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava)
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě
    Přehled minerálů niobu a tantalu z granitických pegmatitů České republiky
    Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě
    Přehled minerálů z grafitických hornin na západní Moravě
    Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009
    Překvapivý výskyt molybdenitu v asociaci minerálů alpské parageneze v Libodřicích u Kolína
    Příspěvek k chemickému složení minerálů Au-zrudnění v jílovském revíru
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
    Příspěvek k praktickému výpočtu množství jílových minerálů ze záznamů zhotovených na rentgenografickém difraktometru
    Příspěvek ke genetickým vztahům horninotvorných minerálů v keprnické klenbě
    Rentgenografická identifikace jílových minerálů holocenních fluviálních sedimentů vybraných profilů na řece Labi
    Revize některých uranových minerálů ze sbírek VŠB
    Rudolf Dvořák a jeho sbírka minerálů
    Sběratel minerálů - Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc.
    Sběratelé minerálů na Oslavansku
    Separace těžkých minerálů z jemnozrnných suspenzí v těžkých kapalinách v odstředivém poli
    Shrnutí chemismu hlavních rudních a jalovinových minerálů
    Solidifikace jílových minerálů studenou anorganickou syntézou
    Solidifikace jílových minerálů studenou anorganickou syntézou
    Sorpční vlastnosti jílových minerálů
    Současné možnosti sběru minerálů na haldách bývalých dolů rudního pole Jáchymov
    Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách
    SPINEL - program k přepočtu chemických dat minerálů spinelové skupiny
    Standardy minerálů pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
    Stanovení majoritních minerálů v jílovcích a jílových břidlicích chemometrickou analýzou infračervených spekter
    Stanovení těžkých minerálů v surovinách pro výrobu porcelánu
    Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně
    Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru
    Stručný přehled minerálů yttria a vzácných zemin
    Struktury a textury minerálů stříbra na žíle Pošepný ve Vrančicích u Příbrami
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv.okraje Českého masivu.
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea (II)
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy
    Systematika minerálů uranylu
    Tabulky pro rychlé kvantitativní stanovení minerálů ve šlichových vzorcích a ve vzorcích z drcených hornin
    Termická analýza minerálů uranylu. I. Úvod
    Termická analýza minerálů uranylu II. Hydratované hydroxidy uranylu a uranany
    Termická analýza minerálů uranylu III. Křemičitany uranylu
    Termický rozklad tetraedritového minerálu
    Textury a struktury minerálů z pegmatitů České republiky
    Transformace minerálů během impaktní metamorfózy
    Určení obsazovacích faktorů atomů ve strukturních polohách minerálů difrakčními metodami
    Určovací systémy rudních minerálů v odraženém světle
    Určování minerálů mikropočítačem IQ 151
    Vědci objevili pět neznámých minerálů
    Vernéřov u Aše - zajímavá lokalita vzácných minerálů
    Vhodné lepidlo na lepení minerálů na podložku
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. 1., Uranyl, UO2 2+
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. II., Uhličitany uranylu
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. III., Sírany uranylu
    Vliv měřících technik a velikosti částic na charakter infračervených spekter jílových minerálů
    Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína)
    Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny
    Výskyty zlata, jeho odrůd a minerálů v ČSSR
    Využití akcesorických minerálů ke klasifikaci granitů z podloží sokolovské pánve
    Využití čs. elektronového mikroskopu a rtg spektrometru při studiu rudních minerálů
    Využití flotace pro separaci sulfidických minerálů
    Využití flotace při separaci minerálů
    Využití RTG práškové difrakce pro stanovení chemického složení minerálů řady zirkonu
    Využití těžkých minerálů při litostratigrafickém členění severní Moravy
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu.
    Využití tvrdoměrných měření a analýz jílových minerálů pro určení trimline v severním svahu Jizerských hor
    Využití výpočetních metod v rentgenografii minerálů
    Využití vysokointenzitního elektromagnetického obvodu pro separaci minerálů
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
    Výzkum minerálů uranylu v Národním muzeu v Praze
    Výzkum těžkých minerálů na lokalitě Mohelnice
    Vznik sekundárních minerálů v hořících odvalech na vybraných lokalitách uhelných pánví v ČR
    Vztah infračervených absorpčních spekter a krystalochemie minerálů
    Vztah mezi indexy odrazu a vlnovou délkou anizotropních minerálů a nulovou bireflexí
    Z historie pojmenování nového minerálu - tučekitu
    Z nových nálezů minerálů v ČR a SR
    Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce
    Zajímavé nálezy vltavínů a doprovodných minerálů na moravských vltavínových nalezištích - Čučice
    Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu
    Zemřel František Peštál, významný sběratel minerálů v Třebíči
    Získávání užitkových těžkých minerálů při těžbě štěrkopísků
    Známé alpské naleziště minerálů Lengenbach
    Zoisova sbírka minerálů v Přírodovědeckém muzeu Slovinska
    Zonální asociace druhotných minerálů z kladenských hořících hald
    Zpřesnění identifikace některých minerálů z oblasti Jeseníků