Record details

Title keyword
    Minerálnych
Article
    Augustin Rebro - priekopnik histórie minerálnych vód Slovenska - šesťdesiatročný
    Celkové obsahy niektorých minerálnych živín v pôde a minerálna sila pôdných substrátov
    Geotermometrija i izmenenije mineral'nych ravnovesij pri perekristallizacii granat-sljudjanych slancev v kordijeritovyje rogoviki v oreole rochovskich granitov (Slovackoje Rudogor'je, rajon ss. Rochovce-Chižne)
    K pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Rozvoj základného hydrogeologického výskumu minerálnych vôd v SSR
    Súčasný stav zdrojov minerálnych a termálnych vód Slovenskej republiky
    Štúdium morfológie minerálnych vlákien zo závodu Nová Baňa
    Využitie minerálnych vôd pre plniarenské účely
    Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát