Record details

Title keyword
    Minerálov
Article
    Aplikácia flotácie pri separovaní minerálov
    Asociácia uhličitanov a sprievodných minerálov v závislosti na sedimentárnom prostredí
    Asociácie šlichových minerálov a prvkov stream sedimentov vo vzťahu k litologickým komplexom Braniska a Čiernej hory
    Associacija akcessornych mineralov v nekotorych porodach Gordušsko-Šťavnickogo intruzivnogo kompleksa
    Bázické dajkovité intrúzie v oblasti Hnilčíka a Závadky s magmatickými akumuláciami Fe-Ti minerálov
    Charakteristíka ílových minerálov v jemných sedimentoch severného gemerika s ohladom na permské horniny
    Diagenéza expandujúcich ílových minerálov vo východoslovenskej a viedenskej panve
    Hypergénny rozklad pemzy a vznik ílových minerálov v ryolitových tufoch severozápadne od Velkej Trne na východnom Slovensku
    Identifikácia niektorých hypergénnych minerálov na ložisku Sb-rúd v Pezinku
    K teórii vzniku minerálov a chemických zlúčenín v medzihviezdnom priestore
    Luminiscencia minerálov
    Magnetické a paleomagnetické vlastnosti ako dôsledok premien minerálov v horninách
    Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As
    Muskovitický pegmatit s obsahom minerálov vzácných prvkov pri Moravanoch nad Váhom (Považský Inovec)
    Nekotoryje vysokobarnyje metamorfičeskije kompleksy Zapadnych Sudet, Pol'ša. I., Petrografija i chimija mineralov
    Nové nálezy minerálov nióbu, tantalu a titánu v tatrickom kryštaliniku Západných Karpát
    Petrografické typy neovulkanických produktov východného Slovenska podľa akcesorických minerálov
    Pravidlá IMA pre opis nových minerálov a prvých nálezov minerálov
    Právne normy pre zbieranie minerálov, skamenelín a hornín v NDR a organizovanie zberatelov nerastov v SSR
    Premena ílových minerálov a tepelná história sedimentov vo viedenskej a východoslovenskej panve (Abstrakt přednášky)
    Problémy klasifikácie akcorických minerálov granitoidov tatroveporíd a gemeríd západných Karpát
    RTG analýza horninotvorných minerálov: stanovenia obsahu Fe2+ a Fe3+
    Štúdium minerálov z jaskynných sedimentov z jaskyne "Za Hájovnou", Javoříčsky kras
    Štúdium vlastností sulfidických minerálov metódou fotoelektrónovej spektroskopie
    Určenie Curieho teplôt a magnetického fázového stavu Fe a Fe-Ti minerálov z meraní teplotných zmien ich magnetickej susceptibility
    Výskum akcesorických minerálov hornín pri vyhľadávání rúd
    Výskum ťažkých minerálov v pieskovcoch lunzských vrstiev a vrchnej kriedy z vrtov hľbených do podložia viedenskej panvy
    Výskyt Bi-Te minerálov v asociácii polymetalickej mineralizácie neovulkanitov Javoria
    Výskyt Te minerálov v kremnickom rudnom rajóne