Record details

Title keyword
    Mineralizácie
Article
    Andorit VI z antimonitovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel)
    Charakter a pespektívy Hg mineralizácie v Kremnických vrchoch
    Charakteristika uhličitanovej mineralizácie v oblasti Sloviniek
    Charakteristiky intruzívnych telies s príznakmi rudnej mineralizácie
    Chemismus a zonálnosť Ni-Co mineralizácie v úhornianskom rudnom poli
    Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
    Distribúcia Bi v sulfidoch hydrotermálnej mineralizácie Nízkych Tatier
    Genetické a formačné typy ortuťovej mineralizácie východného Slovenska
    Geochemická zonálnosť stratiformnej sulfidickej mineralizácie v oblasti Smolník-Štós-Medzev
    Geofyzikálna charakteristika výskytu rudnej mineralizácie vo východnej časti Spišsko-Gemerského rudohoria
    Izotopy S,C,O,Sr a metamorfno-hydrotermálny model žilnej mineralizácie gemerika
    Metalogenéza a štruktúrno-geologická pozícia polymetalickej mineralizácie Pukanec
    Mineralogicko-geochemická charakteristika drahokovovej mineralizácie na 1.žilnom systéme v kremnickom rudnom rajóně
    Nová prospekčná indícia volfrámovej mineralizácie v Malých Karpatoch (Jablonové, okr. Bratislava - vidiek)
    Nové indície Sb mineralizácie vo vrchoch Tríbeč
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
    Predbežná informácia o výskyte Au-Sb mineralizácie v oblasti Rematy pri Handlovej
    Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slánské vrchy)
    Prejavy hydrotermálnej mineralizácie pri Zemplíne
    Prognózne zhodnotenie antimonitovej mineralizacie pri Helcmanovciach
    Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli
    Štúdium drahokovovej mineralizácie vo vzorkách z depozitov Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
    Termobarogeochemický výskum mineralizácie na žile Terézia, Banská Štiavnica
    Výskyt Bi-Te minerálov v asociácii polymetalickej mineralizácie neovulkanitov Javoria
    Výskyt impregnačnej Au mineralizácie v západnom okraji Kremnického rudného rajónu
    Výskyt opálovej mineralizácie v Pohronskom Inovci
    Vzťah explozívnych brekcií a mineralizácie v stratovulkáne Javorie
    Vzťah zeolitovej mineralizácie a sulfidov s minerálmi telúru v stredoslovenských neovulkanitoch na lokalite Kráĺová
    Zákonitosti rozšírenia meďnato-porfýrovej mineralizácie v južnej Gobi