Record details

Title keyword
    Množství
Article
    Carlsbad, ropná pole v Texasu a jeskyně v Novém Mexiku : průtok obrovského množství ohřátých tekutin
    Carlsbad, ropná pole v Texasu a jeskyně v Novém Mexiku. Průtok obrovského množství ohřátých tekutin
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Prognóza množství a jakosti podzemní vody jímané v blízkosti řeky
    Předpovědi charakteristik režimu a využitelného množství podzemních vod v jímacím území brněnského vodovodu
    Příspěvek k praktickému výpočtu množství jílových minerálů ze záznamů zhotovených na rentgenografickém difraktometru
    Snižování množství odpadů při hornické činnosti - jedna z cest ke zlepšení životního prostředí
    Stanovení malých množství plynů a těkavých komponent kaustobiolitů v geochemii a hornictví
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
    Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
    Výpočty množství a kvality zásob suroviny a jejich využívání při zpracování projektové dokumentace
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí
    Změna významu kategorizace využitelných množství podzemních vod
    Způsob stanovení množství zásob vyjádřený v tunách měrného paliva na ložisku koksovatelného uhlí