Record details

Title keyword
    Možnosti
Monograph
    Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
    Ekologické možnosti využívání druhotných surovin ve stavebnictví a jiných odvětvích
    Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04
    Experimentální ověření možnosti zplynění plastových odpadů s hnědým uhlím
    Expertní vyjádření k podmínkám optimalizace trati ČSD v úseku Děčín - státní hranice SRN z hlediska možností ohrožení trati svahovými pohyby
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském rudním revíru
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornoměstském rudním revíru
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Možnosti dvojího použití porubních chodeb na dolech Paskov, ČSM a Karviná
    Možnosti mělké seismiky při určování orientace puklinových systémů
    Možnosti ověření účinku trhacích prací pro uvolnění lokálních koncentrací napětí v horninovém masivu na základě seismologického monitoringu
    Možnosti použití vybraných chemických injektážních médií k ovlivnění vlastností karbonského horninového masivu v podmínkách uhelných dolů
    Možnosti praktického využití semikvantitativního programu QUANTAS v laboratoři RFA (poster)
    Možnosti využití digitalizovaných geofyzikálních dat komplexu geofyzikálních metod pro geologické obory a životní prostředí
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    Možnosti využití skupiny Acritarcha v Ordoviku
    Nečtiny 2003. IV. interdisciplinární seminář Možnosti a hranice růstu
    Nove možnosti za podeželje
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Finální zpráva za projekt 2003 - 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Konečná zpráva za rok 2005
    Ochrana přírody a krajiny v České republice : vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 2
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
    Studie možností montánní turistiky v Jeseníkách
Article
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Aktuální problémy a možnosti environmentální geomorfologie v České republice
    Analýza možností a regenerace brownfields: Příklad libereckého kraje
    Bazalty Cerovej vrchoviny a možnosti ich ďalšieho využívania
    Biodiverzita kultivovaných prokaryot z hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém : 25-14 Valašské Meziříčí
    Biodiverzita kultivovatelných prokaryot z Hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém
    Charakteristika a možnosti vybraných softwarových produktů pro modelování svahových pohybů
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
    Dolomity Slovenska, ich vlastnosti a možnosti použitia
    Doterajšie možnosti uplatnenia potrubných dopravných systémov v rudnom a nerudnom baníctve
    Důlní míry v Jeseníkách a možnosti jejich interpretace
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Experimentální ověření možností využití geopolymerních pojiv v praxi
    Faktory zemědělského mikrobního znečištění podzemních vod a možnosti jejich regulace
    Geochemické archivy a možnosti jejich použití v montánní archeologii/ Geochemische Archive und die Möglichkeiten ihrer Nutzung in der Montanarchäologie
    Geochemické aureoly rudních ložisek a možnosti jejich využití v báňsko-historických výzkumech
    Geofyzikální možnosti studia nivy
    Geomechanické faktory ovlivňující svěr nadloží s podložím a možnosti jeho využití
    GeoMedia nabízejí další možnosti
    Geotermálna energia východoslovenskej panvy a možnosti jej využitia
    Grafové struktury a některé možnosti jejich využití při modelování hydrologické bilance
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Hornické aktivity firmy Baťa, a.s. Zlín a možnosti jejich využití v současném cestovním ruchu
    Hydrologické procesy v krajině - možnosti ich poznania a priestorovej interpretácie
    Hydrotermálne metasomatity na Poľane a možnosti ich využitia
    Inventarizace a možnosti využití odpadů z rudného hornictví
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánví v českých zemích
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánvích v českých zemích
    K možnosti obnovení těžby na malém konzervovaném Pb-Zn ložisku v Horním Městě u Rýmařova
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Koeficienty zvetrávania a možnosti ich využitia pri stratigrafickom členení kvartérnych sedimentov a paleopod
    Kvalita a možnosti využití fonolitů
    MapGuide 5.0 nabízí nové možnosti distribuce GIS dat
    Mastenec a mastencové horniny z ložiska Sinec a možnosti ich využitia
    Mikroskopická analýza kamenných nástrojů - možnosti a využití
    Mikrotvrdost černých uhlí ostravsko-karvinského revíru - dosavadní stav a možnosti dalšího rozvoje problematiky
    Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku
    Mletí částic pomocí technologie vysokorychlostního vodního paprsku a možnosti jejich dalších úprav
    Možnosti a nesnáze stratigrafie v souborech metamorfovaných a intruzívních vyvřelých hornin
    Možnosti a omezení Ellenbergových indikačních indexů pro odhad změn vodního režimu v Jizerských horách
    Možnosti a omezení "sorpční atmogeochemie"
    Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
    Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
    Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti a přínosy revitalizací vodního prostředí
    Možnosti a výsledky biospeleologických výzkumů
    Možnosti a výsledky záchranných archeologických výzkumů ve speleologických lokalitách
    Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1: 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor
    Možnosti a využitie zdrojov nízkovýhrevných pevných palív na Slovensku
    Možnosti analýzy kombinovaných krizových rizik
    Možnosti aplikace alkalicky aktivovaných systémů ve stavebnictví
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti aplikace geotektonocké analýzy při prognózování průtrží uhlí a plynů
    Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky
    Možnosti dálkového průzkumu Země v geologii a užité geofyzice
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Možnosti degazace nevydobytých jámových ohradníků při různých způsobech útlumu těžby daného dolu
    Možnosti digitální rastrové technologie pro studium degradačních procesů
    Možnosti efektivního rozvoje těžby a užití černého uhlí do roku 2010
    Možnosti exploatácie ťaženého kameniva v Podunajskej nížine s ohl'adom na pol'nohospodársky pôdny fond
    Možnosti flotačného získavania titánu z nadložných ílov HD Březová
    Možnosti geofyzikálních, zejména geoelektrických metod při zjišťování geologických poměrů v prostoru údolní nivy
    Možnosti geologických výzkumů v aplikované speleologii
    Možnosti geomorfologie a ochrana reliéfu ve zvláště chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava). Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996. Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996
    Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
    Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
    Možnosti geotechniky při prevenci škod způsobených stavební činností na životním prostředí
    Možnosti gravimetrie pri rozpoznávaní prítomnosti zlomových štruktúr
    Možnosti hodnocení geomorfologických lokalit
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti indikace vlhkosti deponovaného substrátu změnou optických vlastností jeho povrchu
    Možnosti indikace významných poruchových linií na základě hlubinné seismické sondáže ČSSR
    Možnosti intenzivnějšího využívání domácí surovinové základny
    Možnosti interpretace transkurentních systémů v Západních Karpatech
    Možnosti komplexního ekologicky nezávadného zhodnocování severočeských hnědých uhlí a doprovodných surovin
    Možnosti kontaminace podzemních vod z neodpálených náložek TNT po neuskučněném geofyzikálním průzkumu v katastru obce Halenkovice
    Možnosti korelace sedimentárních sekvencí české křídové pánve s globálními eustatickými cykly
    Možnosti kvantitativní mineralogicko-petrografické analýzy sedmantů pomocí přepočtů chemických analýz
    Možnosti leteckého snímkování pro detekci antropogenních skládek
    Možnosti litostratigrafické korelace kulmu v severní části Nízkého Jeseníku
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Možnosti metód DPZ v oblasti západných Karpát : príklady
    Možnosti nápravy nedostatku hořčíku v lesních ekosystémech
    Možnosti nápravy nedostatku hořčíku v lesních ekosystémech
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Možnosti odbytu produktů s obsahem drahých kovů a kovů skupiny platiny v Evropě
    Možnosti odstraňování amonného dusíku z odpadních vod pomocí zeolitů syntetizovaných z popelů
    Možnosti odstraňování beryllia z vod
    Možnosti odvápňovania magnezitovej vsádzky pre chlorid-karbonátovú technológiu výroby čistého MgO
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Možnosti podrobnějšího třídění prognózních zdrojů černého uhlí ČSSR
    Možnosti podzemního deponování kapalných odpadů
    Možnosti posouzení efektu zesílení seizmických vln v zastavěných oblastech
    Možnosti použití fotoluminiscence při určování nerostů
    Možnosti použití lignitu pro výpal cementářského slínku
    Možnosti použitia hydrogeotermických metód pri skúmaní prúdenia podzemných vôd v pririečnych oblastiach
    Možnosti použitia mikrobiologických metód zvyšovania vyťažiteľnosti ropy
    Možnosti průzkumu a dobývání zlata v České republice
    Možnosti přeshraniční kooperace měst v průmyslové aglomeraci rozdělené státní hranicí:příklad severomorvského-hornoslezského hraničního regionu
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Možnosti reálného uplatnění loužení na Cu-ložisku Smolník
    Možnosti recyklace olovnatých odprašků odpadajících při výrobě křištálového skla a jejich vliv na životní prostředí
    Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy
    Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí
    Možnosti rozvoja ťažby rúd a magnezitu vo VHJ RBMZ z pohľadu súčasne platných ekonomických nástrojov
    Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí
    Možnosti rtuťové porózimetrie při identifikaci klastických sedimentů užívaných na stavbách a sochách nebo při jejich opravách
    Možnosti rudní prospekce ve šternbersko-hornobenešovském pruhu s využitím poznatků vzniku sulfidických ložisek na recentních spredingových centrech
    Možnosti řešení tvorby a ochrany životního prostředí v severočeském regionu v roce 1992
    Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník"
    Možnosti samosprávy a soukromých subjektů při revitalizaci brownfields
    Možnosti snížení spotřeby energie ve sklářském průmyslu modernizací úprav křemenných písků
    Možnosti snížení spotřeby pyroluzitu při zpracování uranových rud severočeské křídy
    Možnosti snižování vstupů persistentních organických polutantů do prostředí
    Možnosti spracovania podložných ílov kyslým spôsobom
    Možnosti spracovania scheelitových koncentrátov
    Možnosti stanovení energie seismického ohniska
    Možnosti stanovení návrhových průtoků na malých povodích modelem KINFIL
    Možnosti stanovení representativního elementárního objemu v propustném prostředí
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Možnosti stanovenia zlata v geologických materiáloch atómovou absorpčnou spektrometriou
    Možnosti studia antropogenních změn říční sítě na příkladech z povodí Sázavy a Svitavy
    Možnosti studia organických zbytků na keramice zvoncových pohárů
    Možnosti ťažby tepla zo suchých hornin
    Možnosti technické kontroly anomálních projevů horninového masivu v oblasti podzemních staveb
    Možnosti těžby a užití severočeského hnědouhelného paliva
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Možnosti transformace diagramu upravitelnosti v HR-zobrazení z analýzy mikrovzorků na zrnitost těžené suroviny
    Možnosti účelného začlenění hnědého uhlí do palivoenergetické bilance ČSFR pod zorným úhlem zkušeností SRN
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT
    Možnosti uplatnění kolmatátorů v hydrogeologické praxi
    Možnosti úpravy titanových rud
    Možnosti úpravy zlatonosné rudy z ložiska Voltýřov
    Možnosti úpravy železonosného loužence z výroby niklu
    Možnosti vyhľadávania netradičných keramických surovín vo východoslovenskom neogéne a paleogéne
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
    Možnosti výskytu palezoických útesových struktur na jihovýchodních svazích Českého masívu
    Možnosti vyššieho využívania nerudných surovín V SSR v 7. päťročnici
    Možnosti využití anorganických odpadů
    Možnosti využití chromatografického analyzátoru hélia a vodíku při prognóze projevu napjatosti masivu v plynujících uhelných dolech
    Možnosti využití diferenční pulzní polarografie pro analýzu důlních a odpadních vod v rudném hornictví
    Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Možnosti využití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy
    Možnosti využití epoxidových materiálů pro zpevňování hornin skalního typu
    Možnosti využití geofyzikálních metod při vyhledávání velmi tvrdých poloh
    Možnosti využití geotermální energie na území Krkonošského národního parku
    Možnosti využití geotermální energie na území Národního parku Šumava
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie
    Možnosti využití kaolínu pro přípravu syntetických zeolitů
    Možnosti využití krystalických vápenců, kříd a drcených dolomitů při úpravě vody
    Možnosti využití metody řečištních sedimentů pro vyhledávání ložisek zlata
    Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří
    Možnosti využití modulovaného vodního paprsku při sanaci betonu
    Možnosti využití odkališť pro neuranovou činnost - ukládání galvanických kalů v závodě Chemická úpravna
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Možnosti využití odvodňování při dobývání pod detritem v OKR
    Možnosti využití paleontologie při archeologických výzkumech
    Možnosti využití podzemní vody z Ralska pro Prahu
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Možnosti využití popílků z fluidních topenišť ve stavebniství
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    MOŽNOSTI VYUŽITÍ PROGRAMU ArcGIS PŘI TVORBĚ PORTÁLU GEOHAZARDŮ ČR (Integrovaný informační portál rizikových geofaktorů ČR)
    Možnosti využití travních porostů k biologické rekultivaci odkališť chemických úpraven uranového průmyslu
    Možnosti využití ultrazvuku v hornictví
    Možnosti využití zásob černého uhlí v ČR z pohledu technologie Coalbed Methane
    Možnosti využitia dolomitov pri ochrane životného prostredia
    Možnosti využitia odpadných vymuroviek z cementárskych pecí
    Možnosti využitia pieskovcov paleogénu flyšu na východnom Slovensku
    Možnosti využitia rozdeľovacích charakteristík pri tvorbe matematického modelu technologického procesu úpravy uhlia
    Možnosti využitia vietnamských bauxitov pre Československo
    Možnosti využitia výsledkov regionálnej šlichovej prospekcie v iných geovedných disciplínach
    Možnosti využívání hydrotermálních zdrojů na jižní Moravě pro rekreační účely
    Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
    Možnosti zakladania stavieb na presadavých zeminách
    Možnosti zdokonalení úpravy fluoritové suroviny ložiska Čulut Cagan Del v MoLR
    Možnosti zefektivnění hydrogeologického průzkumu v SHR
    Možnosti zhodnocení odpadního materiálu z těžby přírodních štěrkopísků
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    Možnosti získávání koncentrátu molybdenitu
    Možnosti získávání slojového plynu
    Možnosti zlepšení jakosti pitné vody v České republice
    Možnosti znečistenia povrchových tokov vplyvom topenia snehu
    Možnosti zpracování galvanických kalů
    Možnosti zpracování gravimetrických dat na systému PC 2000
    Možnosti zpracování leteckých geofyzikálních dat na systémech obrazové analýzy
    Možnosti zpracování odpadů na bázi jílových materiálů
    Návrh nového ideového řešení možnosti vyuhlení zbytkových zásob v ochranných pásmech teplických term, v prostoru uvažovaného velkolomu Barbora II.
    Negativní vlivy plošného znečištění na vodní toky a možnosti nápravy
    Některé možnosti indikace uhlovodíků neseizmickými metodami
    Některé možnosti modelování na ložisku zónového typu
    Některé možnosti netradičního využití studia akcesorických minerálů
    Některé možnosti společné interpretace dat z geoservisu a karotáže
    Některé možnosti zvyšování koncentračních parametrů v OKR
    Niektoré možnosti využitia štatistického spracovania režimných pozorování
    Nové geofyzikální mapy Západních Karpat a možnosti jejich dalšího využití (přehled)
    Nové možnosti geografických informačních systémů
    Nové možnosti kvantitativního zhodnocení výbrusů a nábrusů
    Nové možnosti matematického modelování v geomechanice při řešení 3D úloh velkého rozsahu
    Nové možnosti posouzení stability výsypek
    Nové možnosti technologie vysokorychlostních vodních paprsků při sanacích betonových konstrukcí
    Nové možnosti v oblasti použití vodních paprsků pro sanace betonových konstrukcí
    Nové trendy a možnosti výzkumu ve fyzické geografii v 21. století v České republice
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ochrana přírody a možnosti geomorfologické inventarizace v CHKO Žďárské vrchy
    Oracle 10g nabízí nové možnosti ukládání a správy prostorových dat
    Overenie možnosti použitia zušľachteného lapačového tuku vo flotácii magnezitu
    Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem
    Ověření možnosti získání užitkových složek z odpadů úpravy
    Ověřování možnosti využití libyjských čedičů pro výrobu odlitků a minerálního vlákna
    Pasivní okraj severoevropské platformy : možnosti a limity jeho interpretece
    Perspektíva rozvoja podzemného uskladňovania zemného plynu u nás a možnosti ďalšieho rozšířenia tejto činnosti
    Perspektivní materiály - nové možnosti využití nerostných surovin
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Perspektivní typy ložisek zlata a možnosti jejich výskytu v Českém masívu
    Počítačová grafika a ověřování možnosti tvorby geologických map
    Podmienky a možnosti optimalizácie využitia puklinovo-krasových vôd v Západných Karpatoch
    Podmínky a možnosti ukládání průmyslových odpadů v dolech OKR
    Podzemné vody Slovenského krasu a možnosti ich využitia
    Posouzení kvality sedimentů z nádrže Vůznice (CHKO Křivoklátsko) a možnosti jejich využití pro zemědělské účely
    Posouzení možnosti planárního sesutí skalního svahu
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Posúdenie možnosti konverzie ropného ložiska Uhřice-2 na PZP a vplyv konverzie na zvýšenie vyťažitelnosti ropy
    Posúdenie možností upraviteľnosti odvalového materiálu v ŽB Slovinky
    Posúdenie možností získavania koncentrátov so zníženým obsahom arzénu z červených pieskov
    Poznámky k možnosti využití mapy tepelného toku při lokalizaci významných poruchových linií
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Problematika hodnocení vlastností odpadních hmot a možnosti jejich ukládání v dolech OKR
    Programové možnosti zpracování geochemických dat ve výpočetním středisku stavební geologie Praha
    Programový systém PREDITAS a možnosti jeho aplikace v geologii
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
    Předběžné výsledky řešení problematiky možnosti zesílení výztuží výchozích prorážek a strategie vedení přípravných důlních děl porubů v rámci projektu ČBÚ 44-06
    Příspěvek k posuzování vlivu seismických projevů na možnosti ukládání odpadů v dole
    Rozbor možností mikrogravimetrie při určování zlomů v krystaliniku
    Rozklad pyritu a markazitu ve sbírkách a možnosti konzervace
    Rozvojové možnosti venkovských mikroregionů valašské části moravsko-slovenské hranice
    Řešení problematiky možnosti odvodňování detritu v OKR
    Říční ramena - ohrožený krajinný fenomén : možnosti jejich obnovy z hlediska podpory biodiverzity v povodí
    Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
    Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení
    Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Současné možnosti identifikace střižných zón v oblasti Západních Karpat
    Současné možnosti sběru minerálů na haldách bývalých dolů rudního pole Jáchymov
    Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách
    Současné možnosti sběru morionu a záhnědy na severní Moravě
    Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR
    Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
    Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice
    Současné možnosti využití mikropaleontologických údajů pro paleogeografické rekonstrukce předvariské Evropy
    Současný stav a možnosti využití antimonových surovin s obsahem zlata v podmínkách ČSSR
    Současný stav a možnosti využití metanu z uzavřených uhelných dolů
    Současný stav zásob bentonitu v ČSR a možnosti jeho využití
    Stabilní izotopy kyslíku a vodíku a některé možnosti jejich využití v geologii
    Stav a experimentální možnosti oddělení geotechniky
    Stav a perspektivy využití světové surovinové základny stroncia a možnosti výroby sloučenin stroncia v ČSSR
    Strategie přípravy porubů a možnosti zesilování výztuží dlouhých důlních děl v oblastech akutně ohrožených otřesy
    Studie možností využití odpadních hald po těžbě
    Studium možnosti využití vybraných odpadů Válcoven plechu a.s. Frýdek-Místek pro výrobu základkových směsí
    Súčasné možnosti a perspektívy využitia ložisk oxidu uhličitého v ropnom a plynárenskom priemysle ČSSR
    Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití
    Štúdium nasiakavosti vulkanických hornín Slovenska z hľadiska možnosti ich využitia pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu
    Ťažba ropy v ČSSR a možnosti jej intenzifikácie
    Teorie možnosti v hydrologii a vodním hospodářství
    Teplo z nitra Země : možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Teplo z nitra Země. Možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Těžba plynu jedna z možností rozvoje hornické činnosti na dolech OKD
    Těžké minerály kenozoika Brněnska - možnosti a úskalí interpretací
    Typologie a možnosti řešení problémových míst v panelových sídlištích ČR
    Typy pyritu z Lukavice v Železných horách: možnosti prospekční aplikace
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Ústecko-děčínské termální vody a možnosti jejich optimálního využití
    Území ČSR a možnosti podzemního deponování rizikových odpadů
    Užití cínu, jeho produkce a pozice na světovém trhu a možnosti dalšího zefektivnění úpravy cínových rud
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Vliv geologického podloží na obsah přírodních radionuklidů v podzemních vodách, mapy radonového indexu a možnosti odstranění radionuklidů při úpravě vody
    Volframitovo-scheelitonosné feromagnezity - nový typ ložísk vo Východných Alpách a možnosti ich výskytu v Západných Karpatoch
    Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia a možnosti jeho riešenia
    Výsledky z overovania možnosti optimalizácie využitia podzemných vôd v niektorých pohoriach Západných Karpát
    Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
    Využití chemického složení granátu při studiu recentních fluviálních sedimentů - možnosti a omezení
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita
    Využívání důlních vod a vod štěrkovišť z hlediska možnosti jímání vody k veřejnému zásobení
    Vývoz nerostných surovin z České republiky v posledních letech a možnosti jeho omezování
    Významné paleontologické lokality boskovické brázdy a možnosti jejich ochrany
    Základní možnosti využívání informačních systému na poersonálních počítačích v geologických vědách
    Základy digitálních dokumentačních technik a možnosti jejich využití
    Zeolity a možnosti jejich využití
    Zhodnocení možností kontinuálního měření výškového pohybu bodu v horském masivu metodou změny vodního sloupce
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně (24-32 Brno)
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně
    Zhodnocení možnosti využití terciérních písků v severočeské hnědouhelné pánvi
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů
    Zhodnotenie rôznych spôsobov vyhodnocovania zásob vody v snehovej pokrývke povodia oravskej nádrže a možnosti ich aplikácie na povodie Váhu po nádrž Nosice
    Zirkonium a možnosti jeho získávání z uranových rud severočeské křídy
    Znečištění a eutrofizace vod v povodí Hamerského potoka a možnosti ozdravění rybníka Vajgaru