Record details

Title keyword
    Možnostem
Article
    K možnostem exploatace západočeských ložisek kovových rud v pravěku a raném středověku
    K možnostem průběžného zjišťování projevů napjatosti horninového masívu v kamenouhelných dolech
    K možnostem převedení důlních prostor RUD-Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslového odpadu po ukončení těžby
    K novým možnostem fyzickogeografického hodnocení krajiny na příkladech z České republiky
    K problémům a možnostem rozvoje karotážní interpretace v ropném průzkumu
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Problematika SDD a ODD ve vztahu k možnostem řešení stability na příkladu Dolu Jeroným
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Příspěvek k vědecké klasifikaci černých uhlí a možnostem jejího uplatnění v podmínkách ČSSR