Record details

Title keyword
    Modelování
Monograph
    Matematické modelování vlivu důlního požáru na proudění a šíření zplodin ve větrní síti dolu. (Závěrečná zpráva k řešení grantu GAČR 105/03/0383)
    Mezinárodní konference Modelování v mechanice. Sborník příspěvků
    Modelování nelineární semikoercivní úlohy nosníku na podloží
    Modelování v mechanice 2009. Sborník příspěvků
    Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
    Sborník abstraktů příspěvků semináře Matematické modelování spolehlivosti s aplikacemi v inženýrství
    Sborník příspěvků semináře SiMoNA 2009 Simulace, Modelování a Nejrůznější Aplikace
    Sdružené a srovnávací modelování podzemních konstrukcí
    SiMoNA 2009 - Simulace modelování a nejrůznější aplikace, Seminář výzkumného centra ARTEC
    SIMONA 2009. Sborník příspěvků semináře Simulace, modelování a nejrůznější aplikace
    Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě NPR - Vrapač
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
Article
    12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina
    Aktuální problémy aplikací matematického modelování v řešení hydrogeologických úloh
    Algoritmické modelování horninového prostředí
    Aplikace numerického modelování při návrhu sanace kontaminované podzemní vody
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Aplikace počítačového modelování při využívání geotermální energie
    Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní parametrov životného prostredia
    Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní rozloženia tuhého spadu v Košiciach
    Atodesk Map 3D 2005 nabízí unikátní nástroje pro digitální modelování terénu
    Autodesk Map 3D 2005 podporuje digitální modelování terénu
    Charakteristika a možnosti vybraných softwarových produktů pro modelování svahových pohybů
    Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů
    Digitální modelování geologických horizontů
    Dosavadní výsledky hydrogeologického matematického modelování detritu v Ostravsko-Karvinském revíru
    Experimentalní a numerické modelování podmáčených svahů
    Formy využití prostorového matematického modelování horninového prostředí a návazného programového systému
    Geochemické modelování v kontaminační hydrogeologii
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geoinformační technologie a modelování hydrogeologických procesů - současné problémy a trendy
    Geotermické modelování zemské kůry s využitím údajů hlubinného seizmického sondování
    Grafové struktury a některé možnosti jejich využití při modelování hydrologické bilance
    Hustotní modelování přechodu litosféra - astenosféra
    Interpretace svrchního omezení permokarbonu centrální části Českého ráje na základě 3D modelování
    K některým otázkám aplikace matematického modelování v hydrogeologii
    Komplexní modelování ložisek nerostných surovin a jeho využití při automatizovaném projektování, plánování a řízení těžby
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Krizové řízení a jeho modelování v GIS
    Krystalografické a geochemické vlastnosti kaolinitu z uranového ložiska Stráž pod Ralskem a modelování jeho interakce s kyselými technologickými roztoky
    Matematické modelování a efektivnost hydrogeologického průzkumu
    Matematické modelování dynamických účinků trhacích prací programovým systémem Plaxis 2D
    Matematické modelování morfologických procesů v říčním korytě a inundačním území
    Matematické modelování napěťodeformačního stavu v podmínkách OKR
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Matematické modelování procesů v okolí podzemního uložiště radioaktivních odpadů
    Matematické modelování seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice
    Matematické modelování seizmických vlnových polí v zemské kůře metodou Gaussových svazků
    Matematické modelování stability závěrných svahů uhelných velkolomů
    Matematické modelování svorníkové výztuže
    Matematické modelování transportu a transformačních procesů dusíku v půdě
    Matematické modelování údolních nádrží. I, Simulace hydrodynamiky
    Matematické modelování v hornické geomechanice : úlohy na výpočet napětí a jejich řešení
    Matematické modelování v hornické geomechanice
    Matematické modelování v hydrogeologii
    Matematické modelování v hydrologii a životním prostředí : kalibrace - verifikace - neurčitost - pojem equifinality
    Matematické modelování ve výzkumu porušení materiálů horninového typu
    Matematické modelování vlivů exploatace ložiska Rožná na povrch
    Matematické modelování vrstevnatého prostředí
    Matematické modelování vývoje poklesů povrchu ovlivněného dobýváním strmě uloženého, deskovitého rudného ložiska typu Rožná
    Mechanismus vmístění fonolitových pňů v okolí Bíliny, srovnání terénních měření, analogového a termálního modelování
    Metoda "modelování sloje" při průzkumu ložiska Chotíkov
    Metodika analogového modelování zásobníku plynu
    Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera
    Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera
    Modelování časového průběhu kolísání hladiny podzemní vody - dva možné přístupy
    Modelování erozních a sedimentačních procesů v malém povodí
    Modelování extrakce tepla z geotermálního systému "Galanta 1"
    Modelování hornických situací v Prologu - část 1
    Modelování hornických situací v Prologu - část 2
    Modelování hydrogramu odtoku ve vadózní zóně zdrojových oblastí v povodí Labe
    Modelování kamenitohlinitých přívalových proudů na Smědavské hoře v Jizerských horách
    Modelování kovnatosti okrajového vzorku rudních ložisek
    Modelování ložiska Cínovec
    Modelování mechanického chování horninového masivu metodou oddělených prvků
    Modelování plošných zdrojů znečištění povrchových vod
    Modelování podmínek přípravy skelného uhlíku
    Modelování proudění metanu v horninovém prostředí pomocí programu FLUENT
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji
    Modelování průtokové vlny z ledovcového jezera - Lake 513, Cordillera Blanca, Peru
    Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2
    Modelování seismického zdroje jako reálná testovací úloha pro nelineární inversní algoritmus
    Modelování srážko-odtokového procesu pro potřeby předpovědí
    Modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty programem Plaxis
    Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH
    Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v ČR
    Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
    Modelování vlivu podzemní vody na velikost seizmických projevů na povrchu
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Modelování vztahu: zásoby surovin-zásoby užitkové složky- kvalita zásob
    Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Některé možnosti modelování na ložisku zónového typu
    Některé otázky spolehlivosti numerického modelování transportu kontaminantů podzemní vodou
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Nové možnosti matematického modelování v geomechanice při řešení 3D úloh velkého rozsahu
    Numerické modelování jílového masívu - Část 1: Konstituční vztah a stanovení parametrů
    NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ JÍLOVÉHO MASIVU ČÁST 2: PŘÍKLADY APLIKACÍ
    Numerické modelování proudění podzemních vod ložiskové oblasti Rožná
    Osnova výuky modelování lomů a jejich těžby
    Pánevní analýza a modelování geotermické historie: extenzní neogenní pánve a příkrovová pásma Západních Karpat
    PC generované 3-D modelování v paleontologii - výhody nové metodiky
    PC generované 3-D modelování v paleontologii - výhody nové metodiky
    Počítačové modelování RTG difrakčních záznamů
    Použití modelování proudění podzemní vody pro řešení ochrany její kvality
    Použití tabulkového procesoru pro dynamické modelování v geovědách
    Problematika matematického modelování rozpojování hornin působením VVP a AP
    Problematika modelování dynamického zatížení v programovém systému Plaxis 2D
    Problémově orientované konstitutivní modelování geomateriálů
    Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
    Příspěvek k modelování seizmické odezvy v oblastech s kvartérním pokryvem
    Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody
    Skúsenosti s využitím osobného počítača PMD 85-2 pri modelovaní ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Specifické problémy při matematickém modelování proudění vody v síti vodních toků
    Spolehlivost matematického modelování v geotechnice
    Stoletá voda a její modelování
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. I. část, Definice strukturální analýzy a její teoretické modely
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. II. část, Interpretační problémy strukturální analýzy
    Termální a mechanické modelování konvergentních zón
    Termodynamické modelování loužících roztoků ložiska Stráž pod Ralskem
    Termokinetické modelování vzniku textur v magmatických horninách
    Určení změn napjatosti horninového masivu metodou kombinovaného modelování
    Užití programu Plaxis pro modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty
    Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelovaní proudění vody při povodních
    Vyhodnocení zásob Au-Ag rud na ložisku Kremnica-Šturec metodou prostorového (příp. i časového) modelování
    Výsledky strukturního modelování těles kuřavek
    Využití 3D modelování při exploataci hlubinných ložisek
    Využití dlouhodobých nivelačních měření na povrchu dobývaného uranového ložiska Rožná k matematickému modelování poklesů povrchu
    Využití fyzikálních vlastností hornin při modelování účinků kapalinových paprsků vysoké energie
    Využití matematického prostorového modelování geologických poměrů pro uhelný velkolom
    Využití modelování rtg. mikroanalýzy metodou Monte Carlo pro submikronové vrstvy granátů
    Využití PFC 2D k numerickému modelování v geomechanice
    Využití sdruženého modelování při studiu stability svahů
    Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
    Výzkum vlastností horninové matrice granitoidních hornin pomocí in-situ barvicího experimentu a matematického modelování
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování
    Základní principy matematického modelování v hadrogeologii
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů
    Zrážkoodtokový model nelineárnej kaskády a jeho použitie pri modelovaní celkového odtoku