Record details

Title keyword
    Monitoringu
Monograph
    Analýza geodetického a geofyzikálního monitoringu poddolovaného území
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Možnosti ověření účinku trhacích prací pro uvolnění lokálních koncentrací napětí v horninovém masivu na základě seismologického monitoringu
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Předběžné hodnocení stavu monitoringu v lomu ČSA a jeho významu pro hospodárné postupy těžby
Article
    Analýzy říčních sedimentů a plavenin v komplexním monitoringu jakosti vod v hraničním úseku toku Labe
    Aplikace stopovací zkoušky a geofyzikálního monitoringu v městské aglomeraci
    Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu
    Geomorfologické aspekty monitoringu pohybů skalních bloků v pseudokrasových lokalitách Ostaš, Hejda a Kočičí skály
    Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole
    Posouzení možných příčin poklesu hladiny turonské zvodně v okolí Čertových zdí na základě dlouhodobého monitoringu
    Praktické využití monitoringu procesů přirozené atenuace organických kontaminantů
    Prezentace výsledků monitoringu postupu abraze na březích údolní nádrže Brno v letech 1989 až 1999
    Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C, SF6 stopovače, obsahy dusičnanů) : doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
    Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb
    Sezónní změny obsahu PAH v půdách a atmosférickém spadu a jejich vztah k datům kontinuálního monitoringu ovzduší v Brně
    Systém bazálního monitoringu půd v chráněných územích
    Tensometrický měřící svorník a jeho použití v geomechanickém monitoringu
    Tenzometrický měřící svorník a jeho použití v geomechanickém monitoringu
    Trendy v depozici síry a dusíku v české síti GEOMON a porovnání s výsledky integrovaného monitoringu ve Švédsku
    Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným, okr. Sokolov, za období let 2009-2013
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným za období let 2009-2013
    Výsledky monitoringu mikroskopických hub ve zpřístupněných jeskyních České republiky
    Výsledky monitoringu některých sanačních prací
    Význam geofyzikálního monitoringu v geotechnické praxi