Record details

Title keyword
    Moravě
Monograph
    21. aktiv o čistotě vody v řece Moravě
    Biostratigrafie paleozoika na jihovýchodní Moravě
    Drahé kameny v Čechách a na Moravě. Námět
    Dynamika sedimentace v řece Moravě při záplavách
    geologická mapa 24-11 Nové Město na Moravě
    Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000. Mapové listy: 13 - 443 Chotěboř, 23 - 222 Herálec, 24 - 112 Jedlová, 23 - 223 Přibyslav, 24 - 113 Nové Město na Moravě, 24 - 114 Dalečín, 24 - 131 Bobrová
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 5. ročník
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2007
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2008
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. 5. ročník.
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
    Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník přednášek ze semináře
    Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník referátů ze semináře
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-11 Nové Město na Moravě
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění
    Moravský Krumlov IV. Vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě.
    Moravský Krumlov IV. Vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě . 29
    Mušov I (okr. Břeclav). Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě.
    Na bruslích Českou republikou : nesoustavný turistický průvodce po Čechách a Moravě, jak je lze vidět ze zamrzlých hladin
    Na bruslích Českou republikou :nesoustavný turistický průvodce po Čechách a Moravě, jak je lze vidět ze zamrzlých hladin / Radek Mikuláš. -- Praha : Dokořán, 2005
    Podborský V. a kolektiv: Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě
    Podzemí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Nové Město na Moravě. SOG - ČGS Praha
    Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4 díl (Š-Ž, Slovníky, dodatky)
    Tektogeneze oblasti styku Českého masívu a Západních Karpat na Moravě
    Údolí, soutěsky a kaňony v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    V. Podborský a kol., Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě
    Valoch, K. (ed.): Mušov I. Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě.
    Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a Slezsku
    Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku
    Výzkum spraší a spraším podobných sedimentů posledního glaciálu na Moravě. Doktorská disertační práce
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-131 Nové Město na Moravě
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-113 Nové Město na Moravě
Article
    4. zasedání IGCP projektu č.378 na Moravě a v Rakousku
    30 let inženýrské geologie a hydrogeologie na Moravě
    200 let vesuvianu a jeho naleziště na Moravě a ve Slezsku
    Ag-Pb-Zn rudní mineralizace u Jemnice na jihozápadní Moravě
    Akumulace granátu v povodí řeky Svratky (24-11, Nové Město na Moravě; 24-12, Letovice; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-14 Boskovice)
    Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě
    Amphibolites in the vicinity of the Nové Město na Moravě (NE part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif) - the evidence of older granulite facies metamorphism
    Archeologické doklady rudných mlýnů a stoup v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace minerálů vyznamnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě
    Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
    Autunit a metaautunit z Veselíčka u Nového Města na Moravě
    Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě: stáří a paleogeografie
    Bílovické souvrství - nová litostratigrafická jednotka pro sarmat vídeňské pánve na Moravě
    Biofacie aglutinovaných foraminifer v magurském flyši na Moravě a jejich vztah k litofacii
    Biostratigrafická korelace nanofosilií a foraminifer v karpatu a spodním badenu karpatské předhlubně na Moravě (předběžné výsledky) (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-13 Přerov, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Biostratigrafické studium (vápnitý nanoplankton) sedimentů svrchní křídy ve vrtu Pavlov-5 na jižní Moravě (34-12 Pohořelice)
    Biostratigrafie a paleogeografie famenu a spodního karbonu na východní a jihovýchodní Moravě
    Biostratigrafie podle vápnitého nanoplanktonu ve vrtu Blatnička-1 (račanská a bělokarpatská jednotka včetně svodnického souvrství) (35-11 Veselí na Moravě)
    Brannerit v desilikovaných pegmatitech od Níhova na západní Moravě
    Cassiterite and tusionite as monitors of B and Sn behaviour in the elbaite pegmatite at Řečice near Nové Město na Moravě, western Moravia, Czech Republic
    Chalcedon z lomu na cenomanské pískovce u Maletína na Moravě
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Charakteristika mramorů u Jemnice na jihozápadní Moravě (33-21 Slavonice)
    Cíle a výsledky grantového projektu GA ČR, reg.č.105/02/0500: Geotechnická charakteristika příkrovů vnějších Západních Karpat na Severní Moravě
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Čelná priehlbina Karpát na Morave: flexúrová panva a mechanizmus roztvárania piggy-back panvičiek na ždánickom a magurskom príkrove
    Členění a korelace eggenburgu a ottnangu v jižní části karpatské předhlubně na jižní Moravě
    Devonská stromatoporoidová fauna v hlubokých vrtech na severovýchodní Moravě
    Devonské pánve při okraji východní Avalonie na Moravě
    Distribuce silicitů krakovsko-čenstochovské jury na Moravě a v Horním Slezsku v neolitu a na počátku eneolitu
    Doklady slévačství neželezných kovů v kultuře s keramikou pražského typu na Moravě
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Dosavadní výsledky vyhledávání sillimanitu, andalusitu a kyanitu na Moravě
    Drahé kameny na Moravě doby bronzové
    Drahé kameny na Moravě doby římské a doby stěhování národů
    Drahé kameny na Moravě od konce 18.století do začátku našeho století
    Drahé kameny na Moravě v době bronzové a železné
    Drahé kameny na Moravě v době halštatské
    Drahé kameny na Moravě v době kamenné
    Drahé kameny na Moravě v době římské
    Drahé kameny na Moravě v době slovanské
    Drobná ložiska paliv v Čechách a na Moravě : pokračování
    Dvě významné lokality křišťálu na severní Moravě
    Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě : (34-21 Hustopeče)
    Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě
    Evropský unikát - chryzoberyl z Maršíkova na severní Moravě
    Exkurzní průvodce - Devonské, spodnokarbonské a neogenní sedimenty v oblasti Hranic na Moravě
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům (34-11 Hustopeče)
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mezozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku
    Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
    Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
    Gahnit z Dolní Rožínky, jv. od Nového Města na Moravě
    Galenit ze Zábřehu na Moravě
    Geikielit v dolomitických mramorech u Nové Vsi na západní Moravě
    Geochemie sedimentů pestrých vrstev flyšového pásma Karpat na Moravě a západním Slovensku
    Geologická historie Pavlovských vrchů na jižní Moravě
    Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve (34-42 Mikulov, 34-23 Břeclav, 34-21 Hustopeče, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 34-24 Holíč, 25-33 Uherské Hradiště, 35-11 Veselí na Moravě)
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Geologický význam některých rozhraní interpretovaných z družicových snímků na západním Slovensku a východní Moravě
    Geologie flyšového pásma Karpat na Moravě
    Geomorfologická pozice hrubě klastických sedimentů spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě a jejich vztahy k neotektonickému vývoji reliéfu
    Geomorfologické aspekty výrazných svahových deformací na východní Moravě
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy na Moravě
    Geomorfologie oblasti diendorfského zlomu na jihovýchodním okraji Českého masivu na jihozápadní Moravě a v severovýchodním Rakousku
    Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Historické povodně na Moravě před rokem 1900
    Historický vývoj těžby lignitu na jižní Moravě
    Historie lepidolitu z Rožné na Moravě
    Historie těžby pokrývačských břidlic na severní Moravě
    Hlubokovodní a mělkovodní vývoj spodního badenu na střední Moravě
    Hrubě klastické sedimenty spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě
    Hutnictví železa v 8.-11.století na západní Moravě
    Hydroapatit z pegmatitů od Nového Města na Moravě
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě
    Hydrogeologické poměry jižního uzávěru vysokomýtské synklinály (24-11 Nové Město na Moravě)
    Hydrotermální žíly s turmalínem z okolí Chabičova na severní Moravě
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě (24-43 Šlapanice)
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě.
    Instrukce pro povodňovou službu návěstní na řece Moravě na Moravě a v Dolních Rakousích (k 100. výročí návodu k vydávání výstrah před povodněmi)
    Isotopový výzkum termy ve Velkých Losinách na Moravě
    Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě (25-12 Hranice)
    Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě
    Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice)
    K 200. výročí hromadného pádu meteoritů u Stonařova na Moravě
    K historii dolování u Koroužného na západní Moravě
    K obnovení těžby olova a stříbra na severní Moravě koncem 19.století
    K problematice původu jantaru v archeologických vykopávkách na Moravě
    K problému příkrovové stavby v evroských variscidách, zvláště na Moravě
    Kámen středověkých staveb na Moravě
    Klimatické změny při přechodu z rifové do flyšové sedimentace ve svrchním devonu a karbonu na Moravě
    Kolektory autochtonního miocénu mezi Příborem a Frenštátem p. Radhoštěm na severovýchodní Moravě (25-21 Nový Jičín, 25-23 Frenštát p. Radhoštěm)
    Konodontová biostratigrafie jeseneckých vápenců na území konicko-mladečského pruhu na Moravě, Český masiv
    Korálové útesy na Moravě : zajímavosti z devonských vápenců
    Korálové útesy na Moravě. Zajímavosti z devonských vápenců
    Kostra kočky domácí v sídlištním objektu z doby římské v trati Žleby u Vyškova na Moravě.
    Krosněnská sedimentace - ukazatel časové posloupnosti orogenetických pohybů ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Křída Českého masívu na Moravě
    Křišťály z okolí Borů na západní Moravě
    Kulmská flóra z podloží němčičské uhelné pánve na jižní Moravě (moravskoslezské paleozoikum)
    Kvantitativní studie spodnomiocenních měkkýšů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě (okolí Znojma a Miroslavi) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Kvartérně geologické a paleontologické výzkumy na jižní Moravě (34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Květnice u Tišnova - historie nejstarší mineralogické lokality na Moravě
    Lepidokrokit a goethit od Kunštátu na Moravě
    Lidé na jihozápadní Moravě dávno srostli s krajinou
    Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
    Litologie a karotážní obraz spodního miocénu na střední Moravě
    Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku (12-41 Beroun, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 24-23 Protivanov, 25-13 Přerov, 36-11 Diviaky)
    Málo známé hydrotermální křemenné žíly na jihozápadní Moravě
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Metatorbenit z Branišova u Zvole, 7 km jv. od Nového Města na Moravě
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě (Část I. - Klasifikační přístupy)
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě (Část I. - klasifikační přístupy)
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě (Část II. - Přehled mikrofacií
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě. část II
    Mikropaleobotanický výzkum panonu a pontu na Moravě a na Slovensku
    Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
    Minerální vody krasových struktur na Moravě a problémy jejich ochrany
    Mineralogické lokality na Moravě a ve Slezsku opomíjejé sběrateli (V)
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezku opomíjené sběrateli (IX) - Žulovsko
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku (III) - "Kyzový důl"
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (III) - "Kyzový důl"
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (IV) - Rudná hora
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (V) - Malé Vrbno
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov.
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VII) - Bušín
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VIII) - Kamenná hora u Dobřečova
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (X) - Měďný u Vernířovic
    Mineralogické nálezy v okolí Hranic na Moravě
    Mineralogicko-geochemická charakteristika půd fereto na JV Moravě
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Minerály skarnu v Rešicích na západní Moravě
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění (34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění
    Mírovské konglomeráty - nejstarší člen flyšových variscid na Moravě
    Morfostrukturní analýza vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě
    Možnosti využívání hydrotermálních zdrojů na jižní Moravě pro rekreační účely
    Mušov-3(G) - první vyhledávací vrt na termální vodu na jižní Moravě
    Nález celestinu na Moravě
    Nález druhu Cetorhinus parvus (Elasmobranchii) ve chvalčovských vrstvách předmagurské jednotky na Moravě (25-14, Valašské Meziříčí)
    Nález mořského svrchního albu Českého masívu na jižní Moravě
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Nález pteropodů Clio triplicata Audenino v eggenburgu zóny Waschbergu na jižní Moravě (34-23 Břeclav)
    Nález spodnokambrických sedimentů v hlubokých vrtech na jižní Moravě (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    Nález spodnokarbonské makroflóry tournaiského stáří v Líšni u Brna na Moravě
    Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě
    Naleziště minerálů na severní Moravě a ve Slezsku opomíjená sběrateli (II) - Zadní Hutisko
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
    Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991-2001
    Několik poznámek k průsmykům a sedlům v Čechách a na Moravě
    Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě (34-24 Holíč)
    Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě
    Některé stratigraficky významné druhy aglutinovaných foraminifer nově zjištěné v křídě magurského flyše na Moravě
    Některé význačné i málo známé vápnité bentické foraminifery eocénu z vrtů MND na jižní Moravě
    Nerosty granulitů moldanubika u Nového Města na Moravě
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    Nová lokalita Zn-Pb zrudnění u Petrova poblíže Kunštátu na Moravě
    Nové a kontroverzní jevy vyplývající z faciálních map paleozoického karbonátového komplexu na Moravě
    Nové aspekty nalezení ropných a plynových ložisek na Moravě
    Nové litostratigrafické jednotky pannonu vídeňské pánve na Moravě
    Nové nálezy karbonské flóry v exotických blocích v řece Bečvě u Choryně na Moravě
    Nové nálezy spodnokřídových rostlin v těšínsko-hradišťském souvrství západních Karpat na severní Moravě
    Nové nálezy ušlechtilých odrůd opálu na jihozápadní Moravě
    Nové poznatky o geologické pozici hrubých klastik Karpatu ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Nové poznatky o rozšíření paraautochtonní šupiny Karpatu ve střední části karpatské neogenní předhlubně na Moravě
    Nové poznatky o rybí fauně svrchního devonu na Moravě (24-41 Vyškov)
    Nový nález: Cycadeoidea Buckland ve spodní křídě Karpat na severní Moravě
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Nový nález pleistocenních organických sedimentů na Moravě
    O některých méně známých nalezištích opálů na západní Moravě
    Odkud spadl prach severní Moravě?
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem)
    Orientace příčných zlomů v Pavlovských vrchách na jižní Moravě (Západní Karpaty)
    Oslavany - první místo na Moravě s těžbou černého uhlí
    Ostrakodová společenstva badenských sedimentů (terciér) vrtby OS-1 Kravaře na severní Moravě
    Paleobatymetrie spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě z pohledu otolitových faun
    Paleobotanické nálezy ve vrtech PMK v karpatské předhlubni na Moravě (24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Paleogeografický a faciální vývoj miocénu na sv. Moravě
    Paleogeografie a litologie autochtonního miocénu na s. Moravě (Abstrakt přednášky)
    Paleoreliéfy na jižní Moravě a jejich kolektorské vlastnosti
    Palygorskit ze Supíkovic na severní Moravě
    Paragenetická studie rudního výskytu na Měďném u Vermířovic na severní Moravě
    Parageneze minerálů pegmatitových žil z hatí u Dolních Borů na západní Moravě
    Pokojovice u Třebíče - klasická lokalita korundu na Moravě
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Pokus o rekonstrukci geologické historie vltavínonosných sedimentů na Moravě
    Postglaciál u Kobeřic na severní Moravě
    Povodeň na řece Moravě v červenci 1997
    Pozdně laténské žernovy na Moravě
    Poznámka paleontologa k článku Z. Dolníčka et al.: "Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě"
    Poznámky k biostratigrafickému využití mikrofosilií ve svrchní juře a křídě na Moravě
    Poznámky ke geotektonické analýze oblasti Mohelna na Moravě
    Poznámky ke stratigrafii a paleogeografii eggenburgu v jižní části karpatské předhlubně na Moravě
    Pozůstatky středověkého dolování zlata u Hor na jihozápadní Moravě
    Prognóza zemědělských bentonitů na jižní Moravě
    Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví v Čechách a na Moravě
    Provenience písků na severní Moravě ve světle asociací průsvitných těžkých minerálů
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Provenience würmských pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika : použití asociací těžkých minerálů
    Průměrná hmotnost vltavínů na Moravě: výsledky sběru za léta 1990-1995
    Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. "Gault-flyše" račanské jednotky na Moravě (25-24 Turzovka)
    Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. Gault-flyše račanské jednotky na Moravě
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Přehled mikrofosílií v givetských a frasnských rifových vápencích na Moravě
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě
    Přehled minerálů z grafitických hornin na západní Moravě
    Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009
    Přehled vltavínonosných klastických sedimentů na Moravě
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Příspěvek k distribuci pegmatitů ve strážeckém moldanubiku (23-22, Ždár nad Sázavou; 24-11, Nové Město na Moravě; 23-24, Polná; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-31, Velké Meziříčí)
    Příspěvek k poznání litofaciálního vývoje autochtonního karpatu severní části Karpatské předhlubně na Moravě
    Příspěvek k vyhodnocení antropogenních degradací reliéfu na Moravě
    Region Kunštátu na Moravě - vnitřní periferie České republiky
    Revitalizační aktivity na řece Moravě
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových území na Moravě a ve Slezsku
    Rozmístění vodních toků s vltavínovými štěrky na Moravě
    Ruduchové vápence spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě a jejich paleogeografické svědectví
    Rybí fauna svrchního devonu a spodního karbonu na Moravě (24-41, Vyškov)
    Ryzí antimon v rutilu z dolomitického mramoru od Studnic u Nového Města na Moravě
    Sarmat a pannon (svrchní miocén) na listu 34-224 Strážnice (vídeňská pánev na Moravě) (34-22 Hodonín)
    Sedimenty rhenohercynika na Moravě a v Ardenách a jejich deformace
    Seismická aktivita zlomů na severovýchodní Moravě
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské Republiky, Prudká na Moravě 2.-5. června 2003
    Sezónní sesuvné jevy na jaře 2006 ve flyšovém pásmu Západních Karpat na Moravě
    Silicitové sekery středopolské provenience na Moravě
    Skalní práce při výstavbě dálnice na Moravě
    Sledování režimu podzemních vod v údolních nivách na jižní Moravě
    Slon Gromovův na Moravě
    Slovanské kamenné přesleny na Moravě
    Sociální souvislosti povodní na Moravě 1997
    Současné možnosti sběru morionu a záhnědy na severní Moravě
    Sphenophyllum incisum Wagner je novým rostlinným taxonem (Sphenopsida) ve svrchním stephanu rosicko-oslavanského souvrství na Moravě (boskovická brázda, Česká republika)
    Spodní miocén (eggenburg a ottnang) jz. části čelní hlubiny na Moravě
    Srážkové trendy na severní Moravě
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Starší doba bronzová na Moravě ve světle surovin štípané industrie
    Stratigrafie a faciální vývoj paleozoika v okolí Šternberka na Moravě
    Stratigrafie a stavba sedimentů spodního miocénu v čelní prohlubni na jižní Moravě a přilehlé části Dolního Rakouska
    Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě : 25-14 Valašské Meziříčí
    Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě
    Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě
    Suroviny štípaných artefaktů v geologických jednotkách Západních Karpat na Moravě a v českém Slezsku
    Svahové deformace podmíněné intenzivními srážkami v roce 1997 na východní Moravě (okres Vsetín)
    Svahové deformace podmíněné intenzivními srážkami v roce 1997 na východní Moravě (okres Vsetín)
    Svahové procesy v červenci 1997 na Moravě
    Svrchnokřídové stáří konglomerátů od Starého Jičína (25-12 Hranice na Moravě)
    Študlov - významné naleziště jantaru na Moravě
    Tektogeneze flyšového pásma Karpat na jižní Moravě
    Tektonická mikrozemětřesení registrovaná na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
    Tektonické prostředí ems-eifelských pánví na Moravě (394-380 Ma)
    Tektonické uspořádání jv. okraje Českého masivu na jižní Moravě a v severním Rakousku
    Tektonicky podmíněné eventy v karbonu na Moravě
    Tektonicky postižené durbachity v okolí Nového Města na Moravě (24-11 Nové Město na Moravě)
    Teplotně tlakové podmínky metamorfózy hornin v okolí Jemnice na jižní Moravě
    Těžba ropy na jižní Moravě
    Turmalín z keprnické klenby na severní Moravě a ve Slezsku
    Typologie zirkonu z výskytů hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě : 24-11 Nové Město na Moravě
    Typy škrapů v mezozoických vápencích Pavlovských vrchů na Jižní Moravě
    Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě
    Utajovaná přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 : k 40. výročí přírodní katastrofy, která si vyžádala 35 lidských životů
    Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vanadový wavellit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vápnitý nanoplankton karpatu z hydrogeologikých vrtů z jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Vend na jižní Moravě?
    Vend na jižní Moravě?
    Vesuvian bohatý titanem ze skarnoidů z Nedvědice na západní Moravě
    Vliv organického znečištění vody v řece Moravě na jakost podzemní v její údolní nivě
    Vltavín z Vémyslic u Moravského Krumlova - nález druhého největšího vltavínu na Moravě
    Vltavínové šterky v oblasti západně od Ivančic na Moravě
    Volyň na Moravě
    Vulkanosedimentární ložiska Fe rud na severní Moravě a ve Slezsku
    Výskyt a geneze manetitu [i.e. magnetitu] v Mirošově u Nového Města na Moravě
    Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
    Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
    Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
    Výskyt sulfidické mineralizace v poličském krystaliniku u Sedliště ssv. od Jimramova (24-11 Nové Město na Moravě)
    Výskyty zlata u Želetavy na jihozápadní Moravě
    Výskyty zlata v širším okolí Želetavy na jihozápadní Moravě
    Výsledky hlubokého vrtu Karlín-1 na jižní Moravě
    Výsledky sedimentologického výzkumu karpatu pod flyšovými příkrovy ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě (35-11 Veselí n. Moravou)
    Vývoj názorů na regionální geologické jednotky na Moravě
    Vývoj sedimentace a fosilních společenstev ve spodním miocénu v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě (34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice pod Pernštejnem)
    Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě (24-32 Brno, 34-13 Znojmo, 35-11 Veselí n.M., 35-12 Strání)
    Výzkum změn oceánské bioty na hranici křída/terciér na lokalitě Uzgruň v magurském flyši na Moravě
    Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě (34-21 Hustopeče)
    Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě
    Vzácný nález vltavínu z vídeňské pánve na Moravě
    Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě (02-24 Nový Bor, 02-32 Jablonec, 12-13 Jesenice, 14-34 Svitavy, 24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Vztah biofacií hlubokomořských aglutinovaných foraminifer a litofacií v magurském flyši Západních Karpat na Moravě
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    Wolframit od Věchnova na severozápadní Moravě
    Wollastonit v mramorech z Nedvědice na západní Moravě
    Zahraniční kapitál na střední Moravě se zaměřením na region Mohelnicko
    Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
    Záznam paleopovodní u Mohelnice na střední Moravě před počátkem tvorby nivních hlín
    Zdroje křišťálové suroviny v pravěku na Moravě
    Zjištění spodnokambrických sedimentů na Moravě
    Zlato a těžké minerály v aluviálních sedimentech mezi Opatovem a Želetavou na západní Moravě
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Zpráva o společenstvech foraminifer z J-vrtů (dálnice D47, Bělotín) u Hranic na Moravě (25-13 Přerov)
    Zpráva o společenstvech foraminifer z J-vrtů (dálnice D47, Bělotín) u Hranic na Moravě
    Zpráva o výzkumu Sn-bohaté minerální asociace s As-vesuvianem v nedvědickém mramoru u Kozlova na západní Moravě, svratecké krystalinikum
    Zpráva o výzkumu spodnomiocenních sedimentů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Zpráva o výzkumu tremolitověch mramorů u Kuroslep na západní Moravě (Olešnická skupina, Moravikum)
    Zpráva o výzkumu tremolitových mramorů u Kuroslep na západní Moravě (olešnická skupina, moravikum) (24-33 Moravský Krumlov)
    Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě (33-22 Vranov, 33-21 Slavonice)
    Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě
Serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2000
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2003
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r.2003
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
    Zprávy o geologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku v roce 2006