Record details

Title keyword
    Mostu
Monograph
    Oprava Karlova mostu
    Oprava Karlova mostu. Podrobný průzkum v lokalitě Březín u Manětína. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích.
    Oprava Karlova mostu. Průzkum lokalit vhodného kamene. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích
    Oprava Karlova mostu. Průzkum pro těžbu vhodného kamene na lokalitách Kamenná Hora, Lipí, Skelná Huť. Závěrečná zpráva o průzkumných pracích
    Ověřování úspěšnosti oprav a rekonstrukcí mostů. Identifikace alkalické reakce kameniva a nalezení jejích příčin
    Stanovisko ČGS k výstavbě RD v chráněném ložiskovém území ( dále CHLÚ) v k.ú. Lom u Mostu
    Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemku parc. č. 1490/1 v k.ú. Želenice u Mostu
    Zpráva k podrobné pasportizaci poprsních zdí Karlova mostu
Article
    Destruktivní působení novotvořených minerálů hornin lícního zdiva Karlova mostu v Praze
    Fonolity z okolí Mostu a jejich využití
    Geofyzikální průzkum Karlova mostu
    Georadarový průzkum koryta Vltavy v blízkém okolí Karlova mostu
    Hodnocení současného stavu a oprava Karlova mostu I.etapa
    Inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu dálničního mostu v Bagdádu
    Jaký přírodní kámen vybrat pro opravu Karlova mostu?
    K problému abnormálních jevů ve vývoji hnědouhelné sloje u Mostu a Bíliny
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
    Kritéria výběru přírodního kamene pro opravu památek: experimentální hodnocení vybraných českých pískovců pro opravu Karlova mostu
    Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity
    Ložiska fonolitu v okolí Mostu - Červený a Želenický vrch
    Markazitové konkrece z dolu B.Šmeral u Mostu
    Materiály původního výplňového zdiva Karlova mostu a jejich skladba
    Materiály původního zdiva Karlova mostu a jejich skladba
    Nelineární modely visutých mostů
    Novotvořené minerály krust stavebních kamenů Karlova mostu
    Nový nález aragonitu z Obrnic u Mostu
    Projekt Karlova mostu. I. etapa - dsikuze
    Přírodní kámen pro první etapu opravy Karlova mostu
    Původ železitých hrubozrnných pískovců až slepenců z Juditina mostu v Praze
    Současná oprava Karlova mostu - pohled z opačné strany
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního výzkumu Karlova mostu v letech 1994-2004, 1. část
    Uplatnění mělké refrakční seizmiky při inženýrsko-geologickém průzkumu stavby mostu ve Šlapánově
    Věrohodnost průzkumných metod při hodnocení stavu Karlova mostu
    Veškerá síra v uhlí k.p. Doly Ležáky u Mostu
    Vhodnost oprav lícního zdiva Karlova mostu v 60. až 80. letech 20. stoleti z pohledu geotechniky
    Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu
    Zajímavá mineralizace bentonitového lomu v Braňanech u Mostu
    Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova. 2. část