Record details

Title keyword
    Národního
Monograph
    Antropogenní ovlivnění východní části Národního parku Podyjí
    Geomorfologický výzkum Národního parku Podyjí a jeho severního okolí
    Kašpar hrabě Sternberg - přírodovědec a zakladatel Národního muzea
    Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. -- Praha : Academia, 1995
    Měkkýši Národního parku Podyjí
    Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava
    Ročenka Správy Krkonošského národního parku 1997
    Rozpravy Národního technického muzea 222
    Sborník 1. Národního inženýrskogeologického kongresu s mezinárodní účastí
    Studie rašelinišť národního významu v Krušných horách
    Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí, Agentura ochrany přírody a krajiny a Správa Národního parku Podyjí, 1996, 164 stran
Article
    180 let Národního muzea a petrografické sbírky
    Anatas ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea
    Antimonové minerály ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Antonín Frič a paleontologické oddělení Národního muzea
    Antropogenní tranformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998-2005
    Brookit ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v letech 1999 a 2000
    Činnost mineralogické sekce Společnosti národního muzea v období 2005-2006
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1995
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1996
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2001
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v roce 2002
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2004
    Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
    Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
    Depozitář sbírky lidového textilu Národního muzea, Historického muzea, Národopisného oddělení.
    Domnělý polybasit ze sbírek Národního muzea identifikován jako hematit
    Drahé kameny pegmatitů ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Ekologizace národního hospodářství a úkoly Státní ochrany přírody
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    František Kretz a sbírka lidového textilu a lidového šperku Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea v Praze.
    Geofyzikální měření zvýšeného obsahu uranu na opuštěných těžených lokalitách uranových rud na vybraných území Krkonošského národního parku
    Geologická stavba Národního parku Podyjí - stručný přehled dosavadních výzkumů a představ
    Geomorfologické unikáty Národního parku Podyjí
    Geomorfologický výzkum národního parku Podyjí a jeho severního okolí (33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice, 34-11 Znojmo)
    Hillebrandit z Národního muzea a Nová scéna Národního divadla
    Historie mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze (1976-1992)
    Internetová databáze 40 ročníků Opera Corcontica - Sborníku vědeckých prací z Krkonošského národního parku
    K vědecké revizi sekundárních minerálů uranu ze sbírek Národního muzea
    K vývoji národního podniku Sokolovský revír, Důl Marie Majerová v Královském Poříčí 1946-1967
    Kamenná tvář budovy Národního muzea v Praze
    Kameny promlouvají (o základních kamenech Národního divadla v Praze)
    Ke geomorfologii Národního parku Podyjí a přilehlého území (34-11 Znojmo, 34-24 Hnánice, 34-13 Dyjákovice)
    Ke geomorfologii národního parku Podyjí a přilehlého území
    Keramická sbírka Františka Kretze ve fondech Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea.
    Krajinně ekologické segmenty údolí Dyje v 1.zóně Národního parku Podyjí
    Krajinou Triglavského národního parku
    Kryogenní formy reliéfu ve vrcholových oblastech polského národního parku
    Labské pískovce - České Švýcarsko. Geografická verze návrhu národního parku
    Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal
    Leštěné dekorační kameny v petrografické sbírce Národního muzea
    Měkkýši Národního parku Podyjí. 1. Faunistika, faunogeneze, ochrana přírody
    Mineralogická sekce společnosti Národního muzea v roce 1998
    Minerály stříbra ve sbírkách Národního muzea
    Možnosti využití geotermální energie na území Krkonošského národního parku
    Možnosti využití geotermální energie na území Národního parku Šumava
    Nej...nej...nej mezi citrínem a záhnědou z Národního muzea
    Nové poznatky o meteoritech ze sbírky Národního muzea v Praze
    Počítačová evidence expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Přehled materiálu popsaného G.C. Laubem ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1997 - červenec 1998)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (prosinec 2001 - prosinec 2002)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
    Přírodní kámen v architektuře Národního muzea
    Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku
    Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku
    Přírůstky drahých kamenů v mineralogických sbírkách Národního muzea v Praze
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2008 s dodatky za rok 2007
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2009
    Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1995 až 1997)
    Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
    Reliéf Národního parku Podyjí
    Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masívu a Karpatské soustavy
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí
    Revize speleologické dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" z archivu Správy Národního parku Podyjí a její implementace do GIS
    Sbírky a expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze : X. zippeity
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze. VII, uhličitany uranu
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XI. Sírany uranylu
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XII. Křemičitany uranylu
    Seznam publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (srpen 1998 - září 1999)
    "Skalníci" aneb Péče o skály na území Národního parku České Švýcarsko
    Společnost Národního muzea a činnost její mineralogické sekce v roce 1997
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2007
    Spraše na území Národního parku Podyjí
    Stavební a dekorační kameny Národního divadla
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea (II)
    Topaz - světová naleziště a přehled a jejich zastoupení v drahokamové kolekci Národního muzea v Praze
    Tucson Gem and Mineral Show 1995 a účast Národního muzea na ní
    Vliv kyselých srážek na vody na území Tatrnského národního parku
    Vodohospodářské problémy Národního parku Podyjí
    Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
    Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
    Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí do roku 2001
    Význam Kašpara Šternberka pro mineralogické sbírky Národního muzea a české hornictví
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Z nových přírůstků paleontologického oddělení Národního muzea v Praze
    Zlato ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zlato z nalezišť v České republice ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zpráva o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1980 : mineralogicko-petrografické oddělení
    Zpráva o činnosti odborných oddělení Národního muzea-přírodovědeckého muzea za rok 1980 : paleontologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Mineralogicko-petrologické oddělení.
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Paleontologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Výzkumná chemická laboratoř
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Mineralogicko-petrologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Paleontologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Výzkumná chemická laboratoř
Serial
    Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
    Časopis Národního muzea. Řada historická.
    Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná
    Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná
    České Švýcarsko. Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko
    Ročenka Správy Krkonošského národního parku
    Rozpravy Národního technického muzea
    Rozpravy Národního technického muzea. Studie z dějin hornictví. 17
    Rozpravy Národního technického muzea. Studie z dějin hornictví. 18
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Rozpravy z dějin hornictví
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 15
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 19
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 20
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 21
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 25
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Z dějin hornictví
    Sborník Národního muzea řada B Přírodní vědy
    Sborník Národního muzea v Praze
    Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia. Řada A, Historie
    Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B
    Sborník Národního muzea v Praze, řada B - Přírodní vědy
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
    Sborník Národního muzea v Praze, řada B-přírodní vědy - Acta Musei Nationalis Prague, Ser. B. Historia Naturalis