Record details

Title keyword
    Nástrojů
Monograph
    Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
    Definování postupů a nástrojů terénního geofyzikálního (karotážního) výzkumu pole vzdálených interakcí. DZZ 2.2., část 6
    Definování postupů a nástrojů terénního hydrogeologického a hydrochemického výzkumu pole vzdálených interakcí
Article
    Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech
    Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech
    ESRI připravuje výraznou inovaci GIS nástrojů
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod
    Mikroskopická analýza kamenných nástrojů - možnosti a využití
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Optimalizace výkonu nástrojů s rotačními a kmitajícími kapalinovými paprsky
    Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
    Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Příspěvek k mineralogickému a petrografickému výzkumu neolitických a eneolitických nástrojů České republiky
    Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Využití ekonomických nástrojů pro revitalizaci krajiny po těžební činnosti
    Využití odpadních materiálů pro přípravu brusných nástrojů na bázi anorganických polymerů
    Vývoj nástrojů automatického vymezování údolní nivy na základě DMR a jeho aplikace v povodí Opavy